Ця ре­во­лю­цій­на «ци­фра»

У се­ре­до­ви­щі не­ве­ли­ких да­них агра­рії по­тре­бу­ють ада­пто­ва­них під умо­ви ви­ро­бни­цтва рі­шень для еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Оле­ксандр РУДЕНКО, ге­не­раль­ний ме­не­джер Farmers Edge в Укра­ї­ні

Ще де­ся­ти­лі­т­тя то­му то­чне зем­ле­роб­ство зда­ва­ло­ся чи­мось ма­гі­чним, і в ньо­го ні­хто не ві­рив. Ни­ні ж ко­жна де­ся­та укра­їн­ська агро­ком­па­нія ті­єю чи ін­шою мі­рою по­слу­го­ву­є­ться ци­фро­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Во­ни де­да­лі по­ту­жні­ше про­ни­ка­ють у сіль­го­спви­ро­бни­цтво, і, ціл­ком імовірно, вже не­вдов­зі мо­жуть ста­ти не­від­діль­ною скла­до­вою агро­куль­ту­ри. Тим па­че, що й по­тен­ці­ал рин­ку ве­ли­че­зний: за про­гно­за­ми на­у­ков­ців США, за­галь­ний об­сяг сві­то­во­го рин­ку то­чно­го зем­ле­роб­ства що­ро­ку зро­ста­ти­ме в се­ре­дньо­му на 12,2% й до 2020-го до­ся­гне 4,5 млрд до­ла­рів. Від­так кон­ку­рен­тна бо­роть­ба за аде­птів ефе­ктив­но­сті теж зро­стає.

За­во­йо­ву­ва­ти укра­їн­ський ри­нок аграр­них те­хно­ло­гій і то­чно­го зем­ле­роб­ства від­те­пер бу­де ще один гра­вець — сві­то­вий гі­гант agtechін­ду­стрії Farmers Edge із Ка­на­ди. Ни­ні йо­го ін­но­ва­цій­на те­хно­ло­гія (в се­гмен­ті си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства й ке­ру­ва­н­ня ви­ро­бни­чи­ми да­ни­ми) вже до­по­ма­гає агра­рі­ям обро­бля­ти близь­ко 10 млн ге­кта­рів ріл­лі на трьох кон­ти­нен­тах. У пла­тфор­му FarmCommand, якою по­слу­го­ву­ю­ться сіль­го­спви­ро­бни­ки, ін­те­гро­ва­но близь­ко 70 ци­фро­вих ін­стру­мен­тів і фун­кцій, се­ред яких, зокре­ма, й що­ден­ний ав­то­ма­ти­чний ана­ліз су­пу­тни­ко­вих знім­ків ви­со­кої роз­діль­ної зда­тно­сті та мо­ні­то­ринг ве­ге­та­ції куль­тур. Для ана­лі­зу роз­ро­бни­ки за­сто­со­ву­ють за­па­тен­то­ва­ні ал­го­ри­тми, які в ра­зі ви­яв­ле­ної змі­ни над­си­ла­ють про це по­ві­дом­ле­н­ня (з по­си­ла­н­ням на кар­ти ве­ге­та­ції) пар­тне­ро­ві Farmers Edge, ко­трий го­спо­да­рює на цьо­му по­лі. До сло­ва, охо­чі мо­жуть на­ла­што­ву­ва­ти па­ра­ме­три по­ві­дом­лень та­ким чи­ном, аби їх ба­чи­ли й ін­ші ко­ри­сту­ва­чі, і це сут­тє­во по­лег­шує обмін ва­жли­вою ін­фор­ма­ці­єю. За­га­лом ін­но­ва­цій­ні ци­фро­ві ін­стру­мен­ти до­по­ма­га­ють опе­ра­тив­но ви­яв­ля­ти шкі­дни­ків, хво­ро­би, де­фі­цит мі­кро­еле­мен­тів, по­мил­ки у ви­ко­нан­ні те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, про­бле­ми з дре­ну­ва­н­ням ґрун­ту. Ком­па­нія, до сло­ва, за­йма­є­ться не тіль­ки ефе­ктив­ною оброб­кою то­чних да­них ди­стан­цій­но­го зон­ду­ва­н­ня, а й ре­пре­зен­тує агро­се­кто­ро­ві рі­ше­н­ня що­до по­лі­пше­н­ня ста­ну по­лів, вдо­ско­на­ле­н­ня агро­ви­ро­бни­цтва (за ра­ху­нок вра­ху­ва­н­ня ре­аль­них по­треб куль­ту­ри в жив­лен­ні) й пла­ну­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських опе­ра­цій, мі­ні­мі­за­ції не­га­тив­ної дії на дов­кі­л­ля (більш то­чні оцін­ки що­до по­треб в до­бри­вах) та зро­ста­н­ня про­ду­ктив­но­сті в по­єд­нан­ні зі ско­ро­че­н­ням ви­трат. Що­рі­чно Farmers Edge за­кла­дає близь­ко 50 до­слі­дни­цьких про­е­ктів і не мен­ше двох ро­ків те­стує ін­но­ва­цій­ні рі­ше­н­ня пе­ред їх впро­ва­дже­н­ням. Ця ме­ре­жа по­стій­но зро­стає і вже охо­плює по­над 8,5 тис. ме­тео­ро­ло­гі­чних станцій і 25 тис. те­ле­ма­ти­чних при­стро­їв по всьо­му сві­ту. Укра­ї­на стає шо­стою кра­ї­ною сві­ту, на яку по­ши­ри­ться ця ме­ре­жа, і вже з на­сту­пно­го ро­ку мо­жли­вою бу­де ре­а­лі­за­ція від­по­від­них агро­те­хно­ло­гі­чних рі­шень, у то­му чи­слі й у пар­тнер­стві з про­від­ни­ми ком­па­ні­я­ми-ви­ро­бни­ка­ми ТМЦ.

Farmers Edge має ам­бі­цію актив­но по­бо­ро­ти­ся за при­хиль­ність укра­їн­ських агра­рі­їв. Утім, по­ки що в Укра­ї­ні не­має зве­де­ної си­сте­ми ін­фор­ма­ції, єди­ної ба­зи да­них для агра­рі­їв, яка б мі­сти­ла ре­зуль­та­ти мо­ні­то­рин­гу по­лів, ме­тео­у­мо­ви й ін­ші да­ні, що по­трі­бні для ефе­ктив­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня. Тож у се­ре­до­ви­щі не­ве­ли­ких да­них агра­рії ще біль­ше, ніж де­ін­де, по­тре­бу­ють ада­пто­ва­них під умо­ви ви­ро­бни­цтва рі­шень, що спри­я­ти­муть опти­мі­за­ції ви­трат і за­без­пе­чен­ню еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті. Ін­те­гро­ва­на ін­фор­ма­ція з по­лів, су­ча­сні те­хно­ло­гії збо­ру й оброб­ки да­них, мо­де­лі про­гно­зу­ва­н­ня й по­гли­бле­на агро­но­мі­чна ана­лі­ти­ка — ком­пе­тен­ції ре­во­лю­цій­ної «ци­фри» без пе­ре­біль­ше­н­ня зда­тні сут­тє­во до­по­мог­ти в агро­мен­джмен­ті су­ча­сним управ­лін­цям та агро­но­мам, а та­кож під­ви­щи­ти їхні ком­пе­тен­ції в су­ча­сній агро­но­мії й ана­лі­ти­ці ве­ли­ких да­них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.