Не­про­стий мар­ке­тин­го­вий рік Укра­ї­ні вда­ло­ся за­вер­ши­ти вель­ми ре­зуль­та­тив­но. Кон­ку­рен­ція між основ­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми під час па­ді­н­ня цін на рин­ку со­ня­шни­ко­вої олії бу­ла біль­ше ніж силь­ною. Укра­ї­на втра­ти­ла свої по­зи­ції в ба­га­тьох кра­ї­нах Близь­ко­го Схо­ду

AgroMarket - - РИ­НОК - Юлія ІВА­НИ­ЦЬКА, ана­лі­тик олій­но­го рин­ку «АПК-Ін­форм»

Уро­жай ми­ну­ло­го се­зо­ну ана­лі­ти­ки «АПК-Ін­форм» оці­ню­ють у 13,5 млн тонн (чи то пак –10% за рік). Утім, оче­ви­дно, що ре­верс на май­же 1,5 млн тонн в об­ся­гах ви­ро­бни­цтва та у яко­сті вро­жаю (зни­же­н­ня олій­но­сті) ста­ло не­аби­яким ви­кли­ком. Тим па­че, що де­фі­цит си­ро­ви­ни в га­лу­зі вже й так ду­же від­чу­тний. Тож чи­ма­ло під­при­ємств роз­по­ча­ли що­рі­чні про­фі­ла­кти­чні ро­бо­ти вже в ли­пні, а пе­рі­о­ди про­стою бу­ли зна­чно три­ва­лі­ши­ми. Ло­гі­чним ви­снов­ком ста­ло зни­же­н­ня об­ся­гу пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку на 8% — до 13,3 млн тонн і, від­по­від­но, ви­ро­бни­цтва олії — до 5,7 млн тонн.

А втім, ско­ро­че­н­ня про­по­зи­ції со­ня­шни­ку ста­ло сти­му­лом для зро­ста­н­ня пе­ре­роб­ки ін­ших олій­них куль­тур. Так, у дру­гій по­ло­ви­ні ми­ну­ло­го се­зо­ну ба­га­то під­при­ємств пе­ре­йшло на рі­пак і сою (пра­цю­ю­чи па­ра­лель­но з рі­зни­ми ви­да­ми си­ро­ви­ни). Се­ред них, зокре­ма, «ЄТСК» («Бун­ге»), «Ол­сідз Блек Сі», «Дель­та Віл­мар СНД», Він­ни­цький ОЖК, Чер­ні­ве­цький ОЖК, «Олі­яр», «Гра­дОлія», «Олій­ний дім», «Дні­про­о­лія» й ін.

За­га­лом 2017/18 мар­ке­тин­го­вий рік став для пе­ре­ро­бних під­при­ємств се­зо­ном низь­кої мар­жи­наль­но­сті. Се­ред основ­них при­чин та­ко­го трен­ду — зни­же­н­ня цін на со­ня­шни­ко­ву олію (під ти­ском ве­ли­ких пе­ре­хі­дних за­ли­шків) і ви­со­кі ці­ни на си­ро­ви­ну со­ня­шни­ку. За да­ни­ми Держ­ста­ту, в бе­ре­зні за­па­си олії (в то­му чи­слі ра­фі­но­ва­ної) на укра­їн­ських за­во­дах ви­ро­сли до ре­кор­дної по­зна­чки — 151,3 тис. тонн. Що ж до пе­ре­хі­дних за­ли­шків в укра­їн­ських і між­на­ро­дних пор­тах, то від­прав­ною то­чкою ста­ли об­ся­ги 2016/17 МР, які на­да­лі під­три­ма­ли но­ві над­хо­дже­н­ня олії. На тер­мі­на­лах Укра­ї­ни про­тя­гом се­зо­ну во­ни бу­ли ви­щі то­го­рі­чно­го рів­ня на 15–20% і до­ся­гну­ли пі­ка в лю­то­му — за­га­лом по­над 600 тис. тонн. В основ­них кра­ї­нах-ім­пор­те­рах за­па­сів бу­ло до­ста­тньо, щоб по­кри­ти ко­ро­тко­стро­ко­ві по­тре­би, тож на укра­їн­сько­му екс­порт­но­му рин­ку спо­сте­рі­га­ла­ся тен­ден­ція при­ва­бли­ві­ших цін із по­став­кою че­рез 3–5 мі­ся­ців. Це прив­не­сло свої осо­бли­во­сті в ро­бо­ту рин­ку, ви­сту­па­ю­чи чин­ни­ком ти­ску на спо­то­ві ці­ни. Тим ча­сом вар­тість со­ня­шни­ку про­тя­гом двох се­зо­нів не опу­ска­ла­ся ниж­че за 400 дол./т (у ва­лю­тно­му екві­ва­лен­ті) че­рез ви­со­ку кон­ку­рен­цію між пе­ре­ро­бни­ка­ми і стри­му­ва­н­ня про­да­жів вла­сни­ка­ми си­ро­ви­ни. Від­так за по­пе­ре­дніх п’ять се­зо­нів ва­ло­ва мар­жи­наль­ність пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні в пер­шій по­ло­ви­ні 2017/18 МР бу­ла най­ниж­чою, ма­ло не в 5 ра­зів, по­сту­па­ю­чись рів­ню 2013/14 МР.

В умо­вах зни­же­н­ня цін і низь­кої рен­та­бель­но­сті ком­па­нії пра­гнуть до більш ви­со­ко­мар­жи­наль­них рин­ків і про­по­ну­ють про­ду­кцію з по­лі­пше­ни­ми які­сни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми: ви­со­ко­о­ле­ї­но­ву олію, ор­га­ні­чну про­ду­кцію, рі­зно­ма­ні­тні блен­ди олії, со­ня­шни­ко­вий шрот із під­ви­ще­ним умі­стом про­те­ї­ну, ві­та­мі­ні­зо­ва­ну олію то­що.

Під­сум­ки се­зо­ну що­до екс­пор­ту олії з Укра­ї­ни теж не­аби­які — 5,33 млн тонн (на 9% мен­ше, ніж у 2016/17 МР). З цьо­го об­ся­гу, за да­ни­ми «АПК-Ін­форм», 4,9 млн тонн — це від­ван­та­же­н­ня не­ра­фі­но­ва­ної олії і 0,43 — ра­фі­но­ва­ної. Ра­зом із тим спів­від­но­ше­н­ня си­рої та ра­фі­но­ва­ної олії в за­галь­но­му екс­пор­ті, як по­рів­ня­ти з по­пе­ре­днім се­зо­ном, не змі­ни­ло­ся — 92 до 8%.

А ось у рей­тин­гу кра­їн-ім­пор­те­рів від­бу­ли­ся змі­ни. Се­ред ін­шо­го на рин­ках Ки­таю, Ту­реч­чи­ни, Єги­пту, Іра­ну й Ал­жи­ру змі­цни­ла свої по­зи­ції де­шев­ша за укра­їн­ську ро­сій­ська олія.

Ін­дія, для якої Укра­ї­на є основ­ним по­ста­чаль­ни­ком со­ня­шни­ко­вої олії з час­ткою 96%, у 2017/18 МР при­дба­ла ре­кор­дні 2,45 млн тонн — це пра­кти­чно по­ло­ви­на на­шо­го екс­порт­но­го об­ся­гу (46% про­ти 35% у по­пе­ре­дньо­му се­зо­ні). Пік при­пав на лю­тий-тра­вень.

Кра­ї­ни ЄС, нав­па­ки, ско­ро­ти­ли за­ку­пів­лі на 19% (як по­рів­ня­ти з по­ка­зни­ком 2016/17 МР), але збе­ре­гли свою по­зи­цію в рей­тин­гу ім­пор­те­рів — на ри­нок об’єд­на­ної Єв­ро­пи на­ді­йшло чверть усьо­го екс­порт­но­го об­ся­гу олії з Укра­ї­ни — 1,3 млн тонн.

Най­біль­ши­ми кра­ї­на­ми — ім­пор­те­ра­ми ЄС ста­ли Ні­дер­лан­ди (350 тис. тонн); Іспа­нія (330 тис.), Іта­лія (316 тис.), Фран­ція (90 тис.) і Ве­ли­ка Бри­та­нія (83 тис. тонн). При­ріст екс­пор­ту за­фі­ксо­ва­но в Поль­щі, Бель­гії, Гре­ції, Че­хії, Сло­вач­чи­ні й ін.

Від­ван­та­же­н­ня в Ки­тай, який є дру­гим пі­сля Ін­дії ве­ли­ким по­ку­пцем (не вра­хо­ву­ю­чи ЄС), ско­ро­ти­ли­ся за рік на 18%, склав­ши 480 тис. тонн, або 9% від за­галь­но­го об­ся­гу. Го­лов­ні при­чи­ни та­кої тен­ден­ції (во­на спо­сте­рі­га­є­ться вже два се­зо­ни по­спіль) — зни­же­н­ня цін на ку­ку­ру­дзя­ну олію на ло­каль­но­му рин­ку КНР, під­ви­ще­н­ня при­ва­бли­во­сті спо­жи­ва­н­ня ін­ших ви­дів ро­слин­ної олії, зокре­ма, паль­мо­вої, со­є­вої, рі­па­ко­вої, а та­кож ди­вер­си­фі­ка­ція по­ста­чаль­ни­ків, чи то пак зро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції, пе­ред­усім між укра­їн­ською та ро­сій­ською про­ду­кці­єю. Від­так час­тка Укра­ї­ни в су­мар­но­му об­ся­зі по­ста­вок олії з кра­їн СНД ско­ро­ти­ла­ся з 82 до 72%, пи­то­ма ва­га Ро­сії й Ка­зах­ста­ну ви­ро­сла, від­по- 3,2 790 770 750 730 710 690 670 650 630 2,6 від­но, до 22 і 5%. Най­сут­тє­ві­ше у 2017/18 МР зріс екс­порт олії в Ірак — більш ніж утри­чі, як по­рів­ня­ти з по­пе­ре­днім се­зо­ном — до 260 тис. тонн. На­то­мість Ту­реч­чи­на, Іран, ОАЕ, Єги­пет і Са­у­дів­ська Ара­вія сут­тє­во ско­ро­ти­ли об­ся­ги за­ку­пі­вель.

Що ж до со­ня­шни­ко­во­го шро­ту й ма­ку­хи, то 4,2 млн тонн з отри­ма­них, за да­ни­ми ана­лі­ти­ків «АПК-Ін­форм», 5,2 млн тонн у 2017/18 МР бу­ло екс­пор­то­ва­но (це на 12% мен­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну). Не­аби­яким сти­му­лом для актив­них екс­порт­них від­ван­та­жень ста­ли при­ва­бли­ві сві­то­ві ці­ни на шрот у І квар­та­лі 2018-го, що ді­ста­ли під­трим­ку з бо­ку нев­ро­жаю сої в Ар­ген­ти­ні й про­гно­зів сут­тє­во­го ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва й екс­пор­ту со­є­во­го шро­ту.

Ло­каль­ним чин­ни­ком зро­ста­н­ня цін на шрот в Укра­ї­ні був дов­го­о­чі­ку­ва­ний старт йо­го екс­пор­ту в Ки­тай. У гру­дні 2017-го в Пі­дне­бе­сну з Оде­си ви­ру­ши­ла пер­ша пар­тія укра­їн­ської си­ро­ви­ни (0,5 тис. тонн, від­ван­та­же­ні ком­па­ні­єю «Дель­та Віл­мар СНД»). Ки­тай стрім­ко уві­йшов у ТОП-10 ім­пор­те­рів, а за ре­зуль­та­та­ми се­зо­ну — в пер­шу п’ятір­ку з об­ся­гом у по­над 150 тис. тонн. Укра­ї­на екс­пор­тує со­ня­шни­ко­вий шрот у по­над 40 кра­їн. Однак об­ся­ги й тем­пи їх на­ро­ще­н­ня Пі­дне­бе­сною пе­ре­вер­ши­ли та­кі тра­ди­цій­ні для нас рин­ки збу­ту, як Ізра­їль, Іспа­нію, Ве­ли­ку Бри­та­нію, Та­ї­ланд, В’єтнам, Єги­пет й ін. І хо­ча до­по­ки це всьо­го тіль­ки 4% за­галь­но­го об­ся­гу ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту ці­єї про­ду­кції, ціл­ком імо­вір­но, що в пер­спе­кти­ві Ки­тай мо­же ста­ти для укра­їн­сько­го со­ня­шни­ко­во­го шро­ту рин­ком №1.

Схо­же, Укра­ї­на та­ки має по­тен­ці­ал від­но­ви­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва й пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку до рів­ня по­за­ми­ну­ло­го се­зо­ну. За оцін­ка­ми «АПК-Ін­форм», пло­ща зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку цьо­го­річ ста­но­вить 6,4 млн ге­кта­ра (+5% до по­ка­зни­ка по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну), що ра­зом із по­лі­пше­н­ням уро­жай­но­сті та які­сних по­ка­зни­ків за­без­пе­чить 14,8 млн тонн уро­жаю (+10%). Від­по­від­но, май­бу­тній об­сяг ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії оці­ню­є­ться на рів­ні 6,4 млн тонн (+12%). Тож у 2018/19 МР на сві­то­вий ри­нок мо­же бу­ти екс­пор­то­ва­но 5,9 млн тонн укра­їн­ської со­ня­шни­ко­вої олії (на 11% біль­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну). Та­ким чи­ном, екс­порт має шан­си пе­ре­ви­щи­ти ре­корд 2016/17 МР (5,85 млн тонн). Ви­ро­бни­цтво й екс­порт со­ня­шни­ко­во­го шро­ту/ма­ку­хи мо­же до­ся­гну­ти, від­по­від­но, 5,7 млн тонн (+9%) і 4,7 млн тонн (+12%).

Що­прав­да, зро­ста­н­ня ва­ло­во­го збо­ру олій­ної за­га­лом є си­гна­лом до зни­же­н­ня цін. До то­го ж тиск на рин­ку со­ня­шни­ку спри­чи­няє зни­же­н­ня сві­то­вих цін на сою й ро­слин­ні олії. За кла­си­кою жан­ру ця тен­ден­ція за­пу­стить зро­ста­н­ня по­пи­ту на со­ня­шни­ко­ву олію, і ко­е­фі­ці­єнт «за­па­си/ви­ро­бни­цтво» змен­шу­ва­ти­ме­ться. Про­сті­ше ка­жу­чи, має при­зве­сти до де­фі­ци­ту про­по­зи­ції. Сво­єю чер­гою, це спри­я­ти­ме від­нов­лен­ню цін на олію й на­сі­н­ня со­ня­шни­ку. Про­те в ре­аль­них рин­ко­вих умо­вах (за на­яв­но­сті стіль­кох су­пе­ре­чли­вих чин­ни­ків) подаль­ший сце­на­рій роз­ви­тку ці­но­вої си­ту­а­ції в се­гмен­ті со­ня­шни­ко­вої олії спро­гно­зу­ва­ти до­во­лі-та­ки важ­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.