Сер­йо­зним ви­кли­ком по­то­чно­го се­зо­ну, хо­ча й не впер­ше, ста­ла про­бле­ма де­фі­ци­ту ва­го­нів-зер­но­во­зів на тлі ви­со­ко­го вро­жаю пі­зніх куль­тур. Як у на­ро­дній при­каз­ці про го­спо­ди­ню, що на­го­ту­ва­ла, але не вмі­ла по­да­ва­ти — на­ра­зі ма­є­мо за­то­ва­ре­ні скла­ди, еле­ва­то­ри

AgroMarket - - БІРЖІ -

Жов­тень, як по­рів­ня­ти з ве­ре­снем, не був та­ким на­си­че­ним по­ді­я­ми на рин­ку пше­ни­ці. При­найм­ні чер­го­вий звіт WASDE не вніс сер­йо­зних ко­ри­гу­вань у бір­жо­ві ці­но­ві трен­ди. Оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці у 2018/19 МР змен­ше­но на 2 млн тонн (в основ­но­му че­рез Ав­стра­лію), а сві­то­вих за­па­сів — на 1 млн тонн. Це від­би­ло­ся на сві­то­во­му екс­пор­ті й ім­пор­ті (–1 млн тонн), але не ма­ло зна­чно­го впли­ву на ці­ни. На Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі про­тя­гом жов­тня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ко­ли­ва­ли­ся пе­ре­ва­жно в бі­чно­му трен­ді 5,0–5,3 дол. /бу­шель, з де­яким зни­же­н­ням на­при­кін­ці мі­ся­ця — ниж­че 4,9 дол. /бу­шель, що ста­ло ці­но­вим мі­ні­му­мом за остан­ні 10 мі­ся­ців. Зни­же­н­ня цін бу­ло зу­мов­ле­но ці­на­ми су­мі­жно­го рин­ку ку­ку­ру­дзи й укрі­пле­н­ням кур­су до­ла­ра до ін­ших ва­лют.

Ек­спорт­ні ці­ни на пше­ни­цю Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну з умі­стом біл­ка 11,5% не­зна­чно зро­сли й на­при­кін­ці мі­ся­ця утри­ма­ли­ся на рів­ні по­над 220 дол. /т на умо­вах по­став­ки FOB. Ці­ни вну­трі­шньо­го рин­ку та­кож бу­ли ста­біль­ни­ми про­тя­гом жов­тня — 6300–6600 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW і теж де­що зро­сли на­при­кін­ці мі­ся­ця. Агро­ви­ро­бни­ки, від­сте­жу­ю­чи ці­но­ві тен­ден­ції, не над­то по­спі­ша­ють із ре­а­лі­за­ці­єю зер­на…

На­ра­зі в біль­шо­сті кра­їн-ви­ро­бни­ків три­ває сів­ба ози­мої пше­ни­ці. За про­гно­за­ми IGC (Між­на­ро­дна Ра­да з зер­на), пло­щі під уро­жай ози­мої пше­ни­ці мо­жуть бу­ти де­що збіль­ше­ні про­ти по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. Однак не до­сить спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви по­ки що стри­му­ють від над­то опти­мі­сти­чних про­гно­зів май­бу­тньо­го вро­жаю. Окре­мі кра­ї­ни, зокре­ма й Укра­ї­на, від­чу­ва­ють брак про­ду­ктив­ної во­ло­ги для роз­ви­тку по­сі­вів, зокре­ма в пів­ден­них і схі­дних ре­гіо­нах.

У жов­тне­во­му зві­ті WASDE зно­ву де­що зни­же­но оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва ячме­ню у 2018/19 МР (–1 млн тонн), що впли­ну­ло на сві­то­ві за­па­си (–0,5 млн тонн). До то­го ж пе­ре­гля­ну­то й сут­тє­во змен­ше­но оцін­ки екс­пор­ту ячме­ню з Ро­сії (–0,8 млн тонн), а та­кож із кра­їн ЄС (–0,2 млн тонн). Оцін­ка об­ся­гів екс­пор­ту ячме­ню з Укра­ї­ни, як і ра­ні­ше, на рів­ні 4,3 млн тонн.

По­пит на укра­їн­ський ячмінь збе­рі­га­є­ться на ви­со­ко­му рів­ні, а ці­ни утри­му­ю­ться ста­біль­ни­ми дру­гий мі­сяць по­спіль — 234– 238 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря. Та­кож ста­біль­ни­ми є вну­трі­шні ці­ни — 6550–6850 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор, що від­по­від­ає рів­ню ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Ха­ра­ктер­ним є те, що ці­ни на фу­ра­жний ячмінь ни­ні пе­ре­ви­щу­ють ці­ни на пше­ни­цю з умі­стом біл­ка 12,5%! Так, за екс­порт­ни­ми ці­на­ми це пе­ре­ви­ще­н­ня ста­но­вить 4–6 дол. США/т, а за ці­на­ми вну­трі­шніх еле­ва­то­рів — 200–400 грн/т, що свід­чить про зна­чний по­пит на ячмінь.

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі три­ма­ли­ся бі­чно­го трен­ду з де­яким зни­же­н­ням у дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця до 3,4 дол. /бу­шель. На ці­ни ти­снуть низь­кі темпи кон­тра­кта­ції аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи й актив­не над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю зер­но­вої. Та­кож у но­во­му зві­ті WASDE збіль­ше­но оцін­ку пе­ре­хі­дних за­па­сів ку­ку­ру­дзи на 2,3 млн тонн про­ти ми­ну­ло­го про­гно­зу.

У кра­ї­нах — основ­них ви­ро­бни­ках три­ває збір зер­но­вої до­сить успі­шни­ми тем­па­ми. В США очі­ку­є­ться ре­кор­дний уро­жай зер­но­вої, а в Бра­зи­лії — близь­кий до ре­кор­дно­го. Не від­стає від лі­де­рів і Укра­ї­на, яка по­ка­зує вро­жай­ність на 40% ви­щу за то­го­рі­чну, а про­гно­зи ва­ло­во­го збо­ру сьо­го­дні — на рів­ні 2013/14 МР, який був най­кра­щим за по­ка­зни­ка­ми вро­жай­но­сті. Най­ближ­чі су­сі­ди Укра­ї­ни в Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні (Ру­му­нія, Бол­га­рія) зби­ра­ють та­кож не­по­га­ний уро­жай, то­ді як Ро­сія зна­чно від­стає по по­ка­зни­ках уро­жаю в по­то­чно­му се­зо­ні. Про­те оцін­ки екс­пор­ту ку­ку­ру­дзи із цих кра­їн (від 2,0 млн тонн — Бол­га­рія, до 5,5 млн тонн — Ру­му­нія) зна­чно мен­ші від укра­їн­ських пер­спе­ктив (близь­ко 25 млн тонн), то­му основним кон­ку­рен­том Укра­ї­ни все ж є США та кра­ї­ни Пів­ден­ної Аме­ри­ки.

Укра­ї­ні до­во­ди­ться про­по­ну­ва­ти най­ниж­чі ці­ни в Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні за­для ре­а­лі­за­ції сво­го зна­чно­го екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу. В жов­тні ек­спорт­ні ці­ни й да­лі зни­жу­ва­ли­ся, до­сяг­ши рів­ня 160–164 дол. /т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB, що на 6 дол. /т мен­ше, ніж ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Слід за­зна­чи­ти, що тен­ден­ція зни­же­н­ня екс- порт­них цін на ку­ку­ру­дзу три­ває 2,5 мі­ся­ця.

Вну­трі­шні ці­ни, які три­ва­лий час утри­му­ва­ли­ся від па­ді­н­ня, в остан­ній де­ка­ді жов­тня все ж різ­ко змен­ши­ли­ся, втра­тив­ши близь­ко 300 грн/т. На­при­кін­ці жов­тня ці­ни на ку­ку­ру­дзу утри­му­ва­ли­ся на рів­ні 4100–4400 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор. На ці­нах по­зна­ча­ю­ться ще й ло­гі­сти­чні про­бле­ми, адже бра­кує ва­го­нів-зер­но­во­зів для пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів за­лі­зни­цею. Та­ри­фи на пе­ре­ве­зе­н­ня зро­ста­ють і трей­де­ри за­кла­да­ють їх у ці­ну, зни­жу­ю­чи її для за­ку­пів­лі зер­на в агра­рі­їв. За- па­си ку­ку­ру­дзи ста­ном на 1 жов­тня біль­ші про­ти ми­ну­ло­го ро­ку май­же у 2 ра­зи. Все це від­бу­ва­є­ться на тлі успі­шно­го зби­ра­н­ня не ли­ше ку­ку­ру­дзи, а й ін­ших пі­зніх куль­тур (со­ня­шни­ку та сої)… Тре­ти­на вро­жаю ку­ку­ру­дзи ще в по­лі й, за умов де­фі­ци­ту по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на, агра­рії зму­ше­ні ре­а­лі­зу­ва­ти вро­жай пря­мо з по­ля або ж за­ли­ша­ти йо­го там ще на де­який час.

Тор­гів­ля сі­чне­вим со­є­вим ф’ючер­сом, який сьо­го­дні має най­ви­щу лі­кві­дність на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі, не бу­ла та­кою спо­кій­ною, як по пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзі. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня спо­ча­тку зро­сли з 8,66 до 9,06 дол. США/ бу­шель під впли­вом низь­ких тем­пів зби­ра­н­ня сої в США че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви. В дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця во­ни по­ча­ли так са­мо стрім­ко зни­жу­ва­ти­ся на ін­фор­ма­ції про по­кра­ще­н­ня по­го­дних умов і на­ро­щу­ван­ні тем­пів сів­би олій­ної. Не­зва­жа­ю­чи на тор­го­ву вій­ну Ки­таю з США і змен­ше­н­ня об­ся­гів тор­гів­лі між кра­ї­на­ми, в жов­тні окре­мі ки­тай­ські ком­па­нії зму­ше­ні бу­ли за­ку­пи­ти де­я­кі об­ся­ги аме­ри­кан­ської сої но­во­го вро­жаю, бо в Бра­зи­лії за­па­си вро­жаю ви­чер­пу­ю­ться, а новий уро­жай на­ді­йде на­сту­пно­го ро­ку. Від актив­но­сті ки­тай­ських ком­па­ній у за­ку­пів­лі аме­ри­кан­ської сої за­ле­жать подаль­ші ці­но­ві трен­ди на цю куль­ту­ру.

Ек­спорт­ні ці­ни на со­є­ві бо­би в Укра­ї­ні у жов­тні й да­лі по­віль­но зни­жу­ва­ли­ся й до­ся­гли 345– 355 дол. / т на умо­вах по­став­ки FOB (–10 дол. /т до ми­ну­ло­го мі­ся­ця). Вну­трі­шні ці­ни на сою, які пі­сля сер­пне­во­го різ­ко­го па­ді­н­ня утри­му­ва­ли­ся пев­ний час на ста­ло­му рів­ні, на­при­кін­ці мі­ся­ця теж по­пов­зли вниз і пе­ре­тну­ли по­зна­чку 10 000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Цей рі­вень є ниж­чим за по­ка­зни­ки жов­тня ми­ну­ло­го се­зо­ну, ко­ли ці­ни бу­ли близь­ко 11 000 тис.грн/т на умо­вах по­став­ки EXW-еле­ва­тор.

За­вер­шу­є­ться зби­ра­н­ня вро­жаю со­є­вих бо­бів в Укра­ї­ні. Не­зва­жа­ю­чи не змен­ше­н­ня по­сів­них площ, уро­жай­ність по­то­чно­го ро­ку (май­же на 40% ви­ща за то­рі­шню) обі­цяє хо­ро­ші по­ка­зни­ки ва­ло­во­го збо­ру. Ска­су­ва­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ для екс­пор­те­рів дає біль­ше мо­жли­во­стей для дій вну­трі­шнім пе­ре­ро­бни­кам олій­ної куль­ту­ри. Мо­же­мо спо­сте­рі­га­ти, як во­ни ско­ри­ста­ю­ться ці­єю мо­жли­ві­стю і за­без­пе­чать мо­ти­ва­цію сіль­сько­го­спо­дар­ським ви­ро­бни­кам для подаль­шо­го роз­ши­ре­н­ня (чи утри­ма­н­ня на цьо­го­рі­чно­му рів­ні) площ під со­єю.

Лю­тне­вий рі­па­ко­вий ф’ючерс на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF), який у жов­тні був най­лі­кві­дні­шим, та­кож під­дав­ся тен­ден­ції спа­ду, що за­че­пи­ла всі олій­ні рин­ки. Пі­сля зна­чно­го зро­ста­н­ня у ве­ре­сні ці­ни по­віль­но по­пов­зли вниз. Чин­ни­ки, що під­три­ма­ли ці­ни на рі­пак ми­ну­ло­го мі­ся­ця, за­зна­ли змін: так по­віль­но змен­шу­ва­ли­ся у жов­тні ці­ни на ета­нол і на­фту. А оцін­ка сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та за­па­сів рі­па­ку бу­ла де­що за­ви­ще­ною (+0,4 млн та +0,2 млн тонн від­по- від­но). Все це су­ку­пно де­що по­хи­тну­ло рі­па­ко­ві ці­ни.

На­при­кін­ці мі­ся­ця ці­ни на укра­їн­ський рі­пак у пор­ту Чор­но­го мо­ря бу­ли на рів­ні 425 дол. /т, що на 10 дол. /т мен­ше за ми­ну­лий мі­сяць. Однак по­ки що рі­вень цін на рі­пак усе ж є на до­сить ви­со­ко­му рів­ні що­до ін­ших олій­них куль­тур. Не­зва­жа­ю­чи на де­яке зни­же­н­ня екс­порт­них цін на рі­пак, усе ж во­но не бу­ло та­ким зна­чним, як по сої та со­ня­шни­ку. Ще ве­сною ці­ни на сою бу­ли ви­щи­ми від цін рі­па­ку, а сьо­го­дні вже нав­па­ки, при­чо­му роз­рив між ці­на­ми зро­стає, і сьо­го­дні він ста­но­вить 75 дол. /т. При­чи­на цьо­го — ви­со­кий по­пит із бо­ку зов­ні­шньо­го рин­ку, а та­кож той чин­ник, що ПДВ за екс­пор­ту рі­па­ку по­ки що від­шко­до­ву­є­ться екс­пор­те­рам.

Вну­трі­шні ці­ни на рі­пак та­кож за­зна­ли зни­же­н­ня й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 12 400–12 700 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW, що на 500 грн/т мен­ше за по­ка­зни­ки ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Про­те це зна­чно ви­ще за ці­ни на сою та со­ня­шник. Сів­бу ози­мо­го рі­па­ку за­вер­ше­но на пло­щі по­над 1 млн ге­кта­рів, що ста­но­вить 113% до за­пла­но­ва­но­го рів­ня і 120% — до рів­ня ми­ну­ло­го ро­ку. По­то­чно­го ро­ку агра­рії по­сі­я­ли ози­мий рі­пак (який до­сить ви­ба­гли­вий до умов сів­би) на­віть із пе­ре­ви­ще­н­ням пла­ну. До цьо­го мо­ти­ву­ва­ли й ре­а­лі­за­цій­ні ці­ни, які се­ред ін­ших олій­них куль­тур є до­сить при­ва­бли­ви­ми.

Зби­ра­н­ня вро­жаю со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні за­вер­шу­є­ться, по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті — ви­со­кі. То­му є усі під­ста­ви справ­ди­ти­ся опти­мі­сти­чним про­гно­зам що­до ва­ло­во­го збо­ру олій­ної на рів­ні 15 млн тонн. Що­прав­да, ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію не ті­шать: у пор­тах Чор­но­го мо­ря во­ни зни­зи­ли­ся до 655–665 дол. /т на умо­вах по­став­ки FOB. При­чо­му ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію в пор­тах Рот­тер­да­ма утри­му­ва­ли­ся на ста­біль­но­му рів­ні. Тра­ди­цій­но ко­ре­ля­ція між цими ці­на­ми до­сить ті­сна, але на цей раз тен­ден­ція цін на укра­їн­ську со­ня­шни­ко­ву олію в пор­тах Чор­но­го мо­ря чо­мусь від­рі­зня­ла­ся…

Ра­зом із тим ці­ни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку на вну­трі­шніх еле­ва­то­рах сут­тє­во­го зни­же­н­ня не за­зна­ли. Нав­па­ки, во­ни бу­ли ста­біль­ни­ми про­тя­гом усьо­го жов­тня. Як ві­до­мо, по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур сьо­го­дні пе­ре­ви­щу­ють мо­жли­во­сті си­ро­вин­ної ба­зи. То­му виробники кон­ку­ру­ють між со­бою за си­ро­ви­ну й ці­ни вда­ло­ся утри­ма­ти на ста­біль­но­му рів­ні. На­при­кін­ці мі­ся­ця на­сі­н­ня со­ня­шни­ку ре­а­лі­зу­ва­ли за ці­на­ми 9800–10500 грн/т на умо­вах по­став­ки EXW.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.