У го­спо­дар­стві «Про­грес» Балт­сько­го ра­йо­ну Оде­ської обла­сті на­при­кін­ці ве­ре­сня зі­бра­ли вро­жай. Осо­бли­ва ува­га агра­рі­їв бу­ла при­ку­та до по­ля, де на­ве­сні вста­но­ви­ли ре­корд Укра­ї­ни із сів­би со­ня­шни­ку про­са­пною сі­вал­кою KUHN Maxima 2 TRX…

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Як уже роз­по­від­ав «Агро­Мар­кет», 4 трав­ня 2018 ро­ку в го­спо­дар­стві «Про­грес» (с. Пло­ске, Балт­ський р-н Оде­ської обл.) за одну ро­бо­чу змі­ну три­ва­лі­стю 18 год за­сі­я­ли 204 га со­ня­шни­ку. Сів­бу про­во­ди­ли ши­ро­ко­за­хва­тною 16-ря­дною сі­вал­кою KUHN Maxima 2 TRX. До сло­ва, та­кий су­ча­сний мо­дер­ні­зо­ва­ний ком­плекс пер­шим в Укра­ї­ні по­пов­нив парк са­ме цьо­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. Тож ре­зуль­та­тив­ність, якої зда­тна до­ся­гну­ти те­хні­ка, сіль­го­спви­ро­бни­ки з го­тов­ні­стю ви­рі­ши­ли пе­ре­ві­ри­ти на пра­кти­ці. А ре­корд, який бу­ло вста­нов­ле­но з іні­ці­а­ти­ви го­ло­ви го­спо­дар­ства Ми­хай­ла Ла­за­рен­ка та за під­трим­ки гру­пи ком­па­ній «Те­хно­торг» і «KУН-Укра­ї­на», офі­цій­но за­фі­ксо­ва­но й вне­се­но до Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.