Ге­о­ме­трія фі­нан­сів

Чо­му укра­їн­сько­му агро­бі­зне­су час ви­ру­ша­ти на по­шу­ки бі­знес-ан­ге­ла

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ла­ри­са СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Остан­ні­ми ро­ка­ми бан­ків­ську си­сте­му спі­тка­ли ве­ли­кі ре­фор­ми і з рин­ку бу­ло ви­ве­де­но чи­ма­ло бан­ків. Ма­буть, та­кі дії й ви­прав­да­ні з низ­ки об’єктив­них і суб’єктив­них при­чин. На­то­мість змін на кра­ще укра­їн­ська аграр­на спіль­но­та вза­га­лі не по­мі­ти­ла — як бу­ли гро­ші до­ро­ги­ми, так і за­ли­ша­ю­ться. Си­ту­а­ція де­да­лі біль­ше ускла­дню­є­ться в умо­вах то­таль­ної не­до­ві­ри й ко­ру­пції та на тлі пе­ре­д­кри­зо­во­го ста­ну сві­то­вої еко­но­мі­ки. Щось від­вер­то не так із гео­ме­трі­єю фі­нан­сів.

Ко­ли бі­знес бе­ре по­зи­ку на онов­ле­н­ня за­ста­рі­лої те­хні­ки, ку­пів­лю лі­цен­зій на но­ві те­хно­ло­гії чи на за­сну­ва­н­ня но­во­го на­пря­му в не­зайня­тій рин­ко­вій ні­ші, всім зро­зумі­ло, що тут має ви­ни­кну­ти або до­да­тко­вий, або новий гро­шо­вий по­тік. Тож якусь йо­го час­тку мо­жна спря­му­ва­ти на об­слу­го­ву­ва­н­ня кре­ди­ту. І ви­пла­ти бу­дуть не та­ки­ми вже й ма­ли­ми, якщо по­тен­ці­ал но­вої те­хно­ло­гії справ­ді де­мон­стру­ва­ти­ме еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність. От тіль­ки гро­шей на те­хно­ло­гії бан­ки не да­ють. Мо­жуть по­зи­чи­ти хі­ба що на ку­пів­лю яко­гось окре­мо­го обла­дна­н­ня. Про новий бі­знес (чи, як те­пер ка­жуть, стар­тап) у спіл­ку­ван­ні з бан­кі­ра­ми вза­га­лі кра­ще не зга­ду­ва­ти — во­ни ска­жуть, що це за­над­то ве­ли­кі ри­зи­ки. Тож, мов­ляв, шу­кай­те ін­ве­сто­ра або йо­го бі­зне­сан­ге­ла, якщо та­кий є в Укра­ї­ні.

Ін­ве­сти­цій­ні по­зи­ки — це те­ма для ін­шої роз­мо­ви. А от бан­ки сьо­го­дні ви­да­ють кре­ди­ти на «по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів», тоб­то на по­кри­т­тя ді­рок у фі­нан­су­ван­ні по­то­чної ді­яль­но­сті під­при­єм­ства. Втім, якщо в ньо­го є та­кі про­бле­ми, то звід­ки ві­зьму­ться ко­шти для то­го, щоб по­вер­ну­ти по­зи­че­не з не­ма­ли­ми від­со­тка­ми?

Та­ке кре­ди­ту­ва­н­ня є не чим ін­шим, як си­стем­ним роз­кру­чу­ва­н­ням ін­фля­ції. До сло­ва, Нац­банк мав би її вга­мо­ву­ва­ти (як ві­до­мо, основ­на фун­кція ре­гу­ля­то­ра — за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті на­ціо­наль­ної ва­лю­ти). На­то­мість бан­ків­ські ре­а­лії не на­ла­што­ву­ють на опти­мізм.

Гі­по­те­ти­чно­му аграр­но­му під­при­єм­ству по­трі­бні ко­шти у ви­зна­че­ний час і на ви­зна­че­ний строк. Сіль­го­спви­ро­бни­цтво, як ві­до­мо, не є ре­гу­ляр­ним у мі­ся­чній пер­спе­кти­ві. Про­те фі­н­уста­но­ви за­зви­чай ви­ма­га­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня гро­шей са­ме на що­мі­ся­чній осно­ві. Хі­ба ж не оче­ви­дно, що агро­се­ктор не під­па­дає під та­кі умо­ви? Чо­мусь на дум­ку спа­дає асо­ці­а­ція з ра­дян­ськи­ми фа­бри­ка­ми, що ви­ро­бля­ли не­лі­кві­дні чо­бо­ти й фу­фай­ки. Ри­нок, до ре­чі, вже дав­но від­ре­а­гу­вав на всі ці де­лі­ка­тні ню­ан­си.Та бан­ків­ська сфе­ра, на жаль, не зда­тна за­до­воль­ни­ти ви­мо­ги на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, бі­зне­су й су­спіль­ства. Схо­же, за під­трим­кою роз­ви­тку акти­вів та ін­но­ва­цій час ви­ру­ша­ти на по­шу­ки бі­знес-ан­ге­ла…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.