СІМ ЗАСТОРОГ ДЛЯ СІЛЬ­ГО­СПВИ­РО­БНИ­КІВ, ЯКІ ПРА­ЦЮ­ЮТЬ НА СПРО­ЩЕ­НІЙ СИ­СТЕ­МІ ОПО­ДА­ТКУ­ВА­Н­НЯ

Сім засторог для сіль­го­спви­ро­бни­ків, ко­трі пра­цю­ють на спро­ще­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня в Укра­ї­ні за­про­ва­ди­ли 20 ро­ків то­му як тим­ча­со­вий за­хід для по­до­ла­н­ня про­бле­ми зайня­то­сті, на­пов­не­н­ня бю­дже­ту й бо­роть­би з ті­ньо­вою еко­но­мі­кою. Про­те, як мо­ви­ться, в жит­ті не­має ні­чо­го більш по­стій­но­го, як тим­ча­со­ве. Хо­ча за два де­ся­ти­лі­т­тя в си­сте­мі не обі­йшло­ся й без сут­тє­вих змін, зокре­ма й че­рез те, що до­да­ла­ся окре­ма гру­па під­при­єм­ців — ви­ро­бни­ків сіль­госп­про­ду­кції. Фа­кти­чно «спро­щен­ці» мо­жуть від­чу­тно змен­ши­ти до­ку­мен­то­обіг й об­ся­ги зві­тно­сті, крім то­го, ма­ють пра­во ви­бо­ру — ре­є­стру­ва­ти­ся чи ні пла­тни­ком ПДВ. Утім, по­го­джу­ю­чись на умо­ви спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня, слід ура­ху­ва­ти й низ­ку засторог.

1. Утри­ма­ти­ся в че­твер­тій гру­пі

Від­по­від­но до норм за­ко­но­дав­ства, ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­га­ми спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня мо­жуть під­при­єм­ства, які про­ва­дять ді­яль­ність у га­лу­зі сіль­сько­го го­спо­дар­ства й час­тка сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­вар­но­го ви­ро­бни­цтва за по­пе­ре­дній по­да­тко­вий пе­рі­од до­рів­нює або пе­ре­ви­щує 75%.

Ні­би­то все про­сто. Про­те під­при­єм­ства ча­сто вда­ю­ться до спроб ди­вер­си­фі­ка­ції ви­ро­бни­цтва або ж на­да­ють ба­га­то су­пу­тніх по­слуг, а то­му мо­жуть по­ста­ви­ти під за­гро­зу ста­тус пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку. На­при­клад, агро­під­при­єм­ство на­дає ін­шим по­слу­ги з обро­бі­тку ґрун­ту, сів­би, об­при­ску­ва­н­ня то­що. Та­кі по­слу­ги, на пер­ший по­гляд, мо­жна бу­ло б від­не­сти до сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, про­те це не­за­кон­но. Згі­дно з по­ло­же­н­ня­ми на­ка­зу Мі­на­гро­по­лі­ти­ки від 26.12.2011 №772, у роз­ра­ху­нок час­тки сіль­го­спви­ро­бни­цтва вхо­дять до­хо­ди, отри­ма­ні від ре­а­лі­за­ції сіль­госп­про­ду­кції вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, про­ду­ктів її пе­ре­роб­ки та від на­да­н­ня су­пу­тніх по­слуг. А ось до су­пу­тніх по­слуг на­ле­жать: 1) зби­ра­н­ня вро­жаю, йо­го бри­ке­ту­ва­н­ня, скла­ду­ва­н­ня, па­ку­ва­н­ня та пі­дго­тов­ка про­ду­кції до збу­ту; 2) зби­ра­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Тоб­то по­слу­ги, які на­дає під­при­єм­ство, хо­ча й ма­ють від­но­ше­н­ня до сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, однак у роз­ра­хун­ку час­тки сіль­го­спви­ро­бни­цтва вра­хо­ва­ні не бу­дуть.

Тут до­ре­чно за­ува­жи­ти, що до­хо­ди від су­пу­тніх по­слуг мо­жуть за­ра­хо­ву­ва­ти до об­чи­сле­н­ня об­ся­гів сіль­го­спви­ро­бни­цтва ли­ше ті, що про­тя­гом зві­тно­го ро­ку ство­ре­ні шля­хом зли­т­тя, при­єд­на­н­ня, пе­ре­тво­ре­н­ня, по­ді­лу або ви­ді­ле­н­ня. То­му су­пу­тні по­слу­ги для ін­ших сіль­го­спви­ро­бни­ків не збіль­шать ба­жа­ні 75% ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції.

2. Ню­ан­си, що по­тре­бу­ють ува­ги ФОПів

Для за­сто­су­ва­н­ня спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня, ФОП має про­ва­ди­ти ді­яль­ність тіль­ки в ме­жах фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства. Втім, є пев­ні ви­мо­ги, які ви­су­ва­ють до «спро­щен­ця». Се­ред них, зокре­ма, та­кі: 1) ве­сти ді­яль­ність за мі­сцем по­да­тко­вої адре­си; 2) не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пра­цю на­йма­них осіб — ли­ше чле­нів фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, яки­ми мо­жуть бу­ти тіль­ки йо­го ро­ди­чі; 3) пло­ща зе­мель­них угідь та/або во­дно­го фон­ду у вла­сно­сті (ко­ри­сту­ван­ні) чле­нів фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства має ста­но­ви­ти від 2 до 20 га; 4) та­ке го­спо­дар­ство мо­же ви­ро­щу­ва­ти й від­го­до­ву­ва­ти сіль­госп­про­ду­кцію, а та­кож зби­ра­ти, ви­лов­лю­ва­ти, пе­ре­ро­бля­ти й про­да­ва­ти пра­цю сво­їх рук.

По­ру­ше­н­ня за­зна­че­них умов ко­шту­ва­ти­ме фер­ме­ру тро­хи гро­ше­нят, бо до­ве­де­ться спла­ти­ти єди­ний по­да­ток у роз­мі­рі 25% рі­чної су­ми по­да­тку за ко­жний квар­тал, про­тя­гом яко­го пла­тник пе­ре­бу­вав на че­твер­тій гру­пі. Крім то­го, з на­сту­пно­го по­да­тко­во­го (зві­тно­го) квар­та­лу до­ве­де­ться пе­ре­йти на за­сто­су­ва­н­ня став­ки єди­но­го по­да­тку для пла­тни­ків тре­тьої гру­пи, або від­мо­ви­ти­ся від спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня.

3. Ко­му до­ре­чно йти на тре­тю гру­пу

Якщо вла­сник не мо­же до­три­ма­ти­ся яко­гось кри­те­рію для че­твер­тої гру­пи, на­при­клад, на­ймає пра­ців­ни­ків або не до­ся­гає не­об­хі­дних 75% ви­ро­бни­цтва сіль­госп­про­ду­кції, це зов­сім не озна­чає, що пе­ре­хід на спро­ще­ну си­сте­му для ньо­го за­кри­тий. Мо­жна ста­ти пла­тни­ком єди­но­го по­да­тку тре­тьої гру­пи. Для цьо­го до­хід фі­зи­чної осо­би — під­при­єм­ця не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 5 млн грн (для 2018 ро­ку), кіль­кість на­йма­них пра­ців­ни­ків не обме­жу­є­ться, а став­ки єди­но­го по­да­тку за­ле­жать від ста­ту­су пла­тни­ка ПДВ. Якщо ФОП ре­є­стру­є­ться пла­тни­ком ПДВ, то спла­чу­ва­ти­ме єди­ний по­да­ток за став­кою 3% до­хо­ду, а якщо не ре­є­стру­є­ться пла­тни­ком ПДВ, то 5%.

4. Не все так про­сто зі став­ка­ми ЄП

Із 3 чи 5% став­ка пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку лег­ко мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на 15%. Став­ка 15% до пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку тре­тьої гру­пи за­сто­со­ву­є­ться:

• до до­хо­ду, отри­ма­но­го із за­сто­су­ва­н­ням ін­шо­го (не гро­шо­во­го) спосо­бу роз­ра­хун­ків;

• до до­хо­ду, отри­ма­но­го від здій­сне­н­ня ви­дів ді­яль­но­сті, які не да­ють пра­ва за­сто­со­ву­ва­ти спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня;

• до су­ми пе­ре­ви­ще­н­ня об­ся­гу до­хо­ду, яка до­зво­ле­на на спро­ще­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня (у 2018 ро­ці — 5 млн грн).

Пер­ших два по­ру­ше­н­ня най­ча­сті­ше ви­яв­ля­ю­ться під час про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­ної пе­ре­вір­ки ор­га­на­ми ДФС, а от тре­тє — «ви­лі­зе» ав­то­ма­ти­чно, ко­ли скла­да­ти­муть по­да­тко­ву зві­тність за від­по­від­ний квар­тал.

5. І ні­яко­го за­лі­ку зу­стрі­чних ви­мог

Ма­ю­чи ста­тус пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку тре­тьої гру­пи, мо­жна здій­сню­ва­ти роз­ра­хун­ки тіль­ки в гро­шо­вій фор­мі (го­тів­ко­вій або без­го­тів­ко­вій) — і ні­яко­го про­ве­де­н­ня за­лі­ку зу­стрі­чних ви­мог (це най­по­ши­ре­ні­ша по­мил­ка). Тоб­то спо­ча­тку укла­да­ю­ться уго­ди, за яки­ми пе­ред­ба­че­но роз­ра­хун­ки гро­ши­ма, а вза­єм­на за­бор­го­ва­ність між кон­тр­аген­та­ми (за умов ті­сної спів­пра­ці) мо­же утво­рю­ва­ти­ся вже по­тім. Про­те за та­ких об­ста­вин ча­сто ухва­лю­ють рі­ше­н­ня про за­лік зу­стрі­чних ви­мог — укла­да­ють від­по­від­ну до­да­тко­ву уго­ду, і роз­ра­ху­нок гро­ши­ма здій­сню­є­ться тіль­ки на не­по­га­ше­ну рі­зни­цю за­бор­го­ва­но­сті. Рі­ше­н­ня ціл­ком ло­гі­чне — на­ві­що ж га­ня­ти гро­ші «по ко­лу»? Що­прав­да, та­ка ло­гі­ка ко­шту­ва­ти­ме втра­ти ста­ту­су пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку, бо в про­це­сі до­ку­мен­таль­ної пе­ре­вір­ки та­ке по­ру­ше­н­ня бу­де ви­яв­ле­но й ква­лі­фі­ко­ва­но як не­гро­шо­ву форму роз­ра­хун­ків. Ось так еко­но­мія на ру­сі ко­штів ко­шту­ва­ти­ме вла­сни­ку 15% до­хо­ду, отри­ма­но­го в не­гро­шо­вій фор­мі.

6. Не про­да­вай­те за­ли­шки паль­но­го

Сіль­го­спви­ро­бни­цтво по­тре­бує ве­ли­ких об­ся­гів па­лив­но­ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів (ПММ). Їх облік і по­да­тко­ві на­слід­ки опе­ра­цій із цим ре­сур­сом — це вза­га­лі окре­ма те­ма, тож по­ки що цей аспект не за­чі­па­є­мо. А от що дій­сно мо­же сут­тє­во зі­псу­ва­ти жи­т­тя вла­сни­ку, то це йо­го ба­жа­н­ня на­при­кін­ці се­зо­ну про­да­ти за­ли­шки ПММ. Та­ке рі­ше­н­ня зда­є­ться ціл­ком ло­гі­чним, та не вар­то шу­ка­ти ло­гі­ку в біль­шо­сті норм по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства — мар­но втра­ти­те час. На­віть якщо об­сяг ви­ру­чки від про­да­жу ПММ не псує кар­ти­ну з час­ткою 75% сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, тре­ба вра­ху­ва­ти нор­му пп. 291.5.1 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ПКУ).

Від­по­від­но до неї, не мо­жуть бу­ти пла­тни­ка­ми єди­но­го по­да­тку ті суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, які здій­сню­ють ви­ро­бни­цтво, екс­порт, ім­порт, про­даж під­акци­зних то­ва­рів (крім роз­дрі­бно­го про­да­жу па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів у міс­тко­стях до 20 л і ді­яль­но­сті фі­зи­чних осіб, пов’яза­ної з роз­дрі­бним про­да­жем пи­ва та сто­ло­вих вин). Якщо чи­та­ти цю нор­му бу­кваль­но, то мо­жна про­да­ва­ти ПММ ка­ні­стра­ми до 20 л і це не за­шко­дить пе­ре­бу­ван­ню на спро­ще­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня. Однак у ПКУ не мо­жна чи­та­ти тіль­ки ті стат­ті, що по­до­ба­ю­ться. Тим пла­тни­кам єди­но­го по­да­тку, яким по­до­ба­є­ться нор­ма про про­даж 20 л паль­но­го, ра­джу звер­ну­ти ува­гу на шо­стий роз­діл ПКУ, згі­дно з яким (пп. 212.1.15) пла­тни­ком акци­зно­го по­да­тку є осо­ба, що ре­а­лі­зує паль­не. То­му, якщо не ба­жа­є­те по­тра­пи­ти під при­ціл фі­ска­лів і не ста­ти не­на­ро­ком пла­тни­ком акци­зно­го по­да­тку, по­ду­май­те, чи вар­то про­да­ва­ти ПММ.

7. До­та­ція від си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня не за­ле­жить

З екра­нів і ви­со­ких три­бун нас по­стій­но пе­ре­ко­ну­ють про ва­жли­вість під­трим­ки роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, а з 2017-го роз­мо­ви ма­те­рі­а­лі­зу­ва­ли­ся у мо­жли­вість отри­ма­н­ня бю­дже­тної до­та­ції. І тут же по­ря­док отри­ма­н­ня до­та­ції по­чав обро­ста­ти мі­фа­ми, одним із яких є обов’яз­ко­вість пе­ре­бу­ва­н­ня на спро­ще­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня. Від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни» від 26.06.2004 №1877-IV (да­лі — За­кон №1877) в пе­рі­од з 01.01.2017 по 01.01.2022 сіль­сько­го­спо­дар­ські виробники мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся бю­дже­тною до­та­ці­єю за умо­ви вне­се­н­ня їх до ре­є­стру отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції. За­кон ви­зна­чає та­кі кри­те­рії для отри­ма­н­ня бю­дже­тної до­та­ції:

• основ­ною ді­яль­ні­стю має бу­ти по­ста­ча­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, ви­ро­бле­ної на вла­сних або орен­до­ва­них основ­них за­со­бах;

• пи­то­ма ва­га вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції має ста­но­ви­ти не мен­ше як 75% вар­то­сті всі­єї про­ду­кції, по­став­ле­ної про­тя­гом по­пе­ре­дніх 12 по­слі­дов­них мі­ся­ців;

• ви­ди ді­яль­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства ма­ють бу­ти в пе­ре­лі­ку, ви­зна­че­но­му пун­ктом 16-1.3 За­ко­ну Укра­ї­ни № 1877;

• під­при­єм­ство має бу­ти пла­тни­ком ПДВ і не пе­ре­бу­ва­ти в ста­ні при­пи­не­н­ня.

Так, ви­ко­на­н­ня нор­ми про до­три­ма­н­ня час­тки 75% сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва мо­же на­штов­хну­ти на дум­ку про щось спіль­не з пе­ре­хо­дом на спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, однак в За­ко­ні №1877 від­су­тні обме­же­н­ня для отри­ма­н­ня до­та­ції ти­ми сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми ви­ро­бни­ка­ми, які пе­ре­бу­ва­ють на за­галь­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня. Тож ко­му хо­че­ться отри­ма­ти до­та­цію, але не хо­че­ться пе­ре­хо­ди­ти на спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, — жо­дних про­блем. Аби тіль­ки ви­ко­ну­ва­ли ін­ші кри­те­рії для отри­ма­н­ня до­та­ції.

По­слу­ги, які на­дає під­при­єм­ство, хо­ча й ма­ють від­но­ше­н­ня до сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, однак у роз­ра­хун­ку йо­го час­тки вра­хо­ва­ні не бу­дуть

Рі­ше­н­ня про за­лік зу­стрі­чних ви­мог ко­шту­ва­ти­ме втра­ти ста­ту­су пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку, бо в про­це­сі до­ку­мен­таль­ної пе­ре­вір­ки та­ке по­ру­ше­н­ня бу­де ви­яв­ле­но й ква­лі­фі­ко­ва­но як не­гро­шо­ву форму роз­ра­хун­ків

***

От­же, спро­ще­на си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня мо­же сут­тє­во спро­сти­ти жи­т­тя сіль­сько­го­спо­дар­сько­му ви­ро­бни­ку. Однак слід пам’ята­ти про опи­са­ні ви­ще за­сто­ро­ги, щоб збе­рег­ти ста­тус пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку й не пе­ре­пла­ти­ти.

Те­тя­на ПАЄНТКО, д-р екон. на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри фі­нан­сів КНЕУ ім. В. Ге­тьма­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.