КО­РО­ТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

ЄБРР ПРО­ГНО­ЗУЄ ЗРО­СТА­Н­НЯ ВВП УКРА­Ї­НИ.

Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку по­кра­щив свій про­гноз до 3,5% у 2018 ро­ці.

В УКРА­Ї­НУ ПРИБУЛА МІ­СІЯ МВФ.

Бу­де про­ве­де­но кон­суль­та­ції що­до про­е­кту бю­дже­ту на 2019 рік у кон­текс­ті не­дав­ньої до­мов­ле­но­сті на рів­ні мі­сії фон­ду.

УКРА­ЇН­СЬКІ ВИРОБНИКИ — У КИТАЇ.

Впер­ше в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни ві­тчи­зня­ні виробники на ви­став­ці CIIE 2018 ре­пре­зен­ту­ють свою про­ду­кцію на пов­но­цін­но­му на­ціо­наль­но­му стен­ді, над яким ра­зом пра­цю­ва­ли мі­ні­стер­ства й про­філь­ні асо­ці­а­ції.

ТРЕ­ТИ­НА ВЕ­ЛИ­КИХ ОПЕРАТОРІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ГО­ТО­ВІ ІНВЕСТУВАТИ В ЛОКОМОТИВИ.

Про це свід­чать ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня най­біль­ших при­ва­тних операторів рин­ку, про­ве­де­но­го Укра­їн­ським ло­гі­сти­чним альян­сом.

МЕТЕОКЛАСТЕР ДЛЯ ФЕР­МЕ­РІВ ХО­ЧУТЬ СТВО­РИ­ТИ УКРА­Ї­НА І ФРАН­ЦІЯ.

Мі­ж­уря­до­ва ко­мі­сія з еко­но­мі­чної спів­пра­ці роз­гля­ну­ла мо­жли­во­сті за­лу­че­н­ня новітніх те­хно­ло­гій для за­про­ва­дже­н­ня си­стем­но­го мо­ні­то­рин­гу змін клі­ма­ту й подаль­шо­го мо­де­лю­ва­н­ня.

МОРПОРТИ З СІ­ЧНЯ 2019 РО­КУ ПІД­НІ­МА­ЮТЬ ТА­РИ­ФИ НА ПО­СЛУ­ГИ.

Та­кі по­ві­дом­ле­н­ня від них ни­ні отри­му­ють ке­рів­ни­ки зер­но­вих пор­то­вих тер­мі­на­лів.

АМЕРИКАНСЬКИМКОМПАНІЯМПРОПОНУВАТИМУТЬ КОНЦЕСІЮ УКРА­ЇН­СЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ.

Пер­ша офіційна тор­го­ва мі­сія з США вже роз­по­ча­ла ро­бо­ту з по­шу­ку ці­ка­вих ін­ве­сти­цій­них мо­жли­во­стей в Укра­ї­ні.

ЧЕ­РЕЗ АЧС УКРА­Ї­НА ВТРА­ТИ­ЛА ДВІ ПОРОДИ СВИНЕЙ.

Як по­ві­до­мив член­ко­ре­спон­дент НААН Укра­ї­ни Ін­сти­тут сви­нар­ства й АПВ НААНУ Ми­ко­ла Бе­ре­зов­ський, втра­че­но мир­го­род­ську і ве­ли­ку чор­ну по­ро­ду.

ПРАЦІВНИКАМ АПК ЗАБОРГУВАЛИ 21,5 МЛН ГРИВЕНЬ ЗАР­ПЛА­ТИ.

За да­ни­ми Еко­но­мі­чно­го дис­ку­сій­но­го клу­бу, май­же 59% від за­галь­ної су­ми за­бор­го­ва­но­сті ста­но­вить борг працівникам еко­но­мі­чно актив­них під­при­ємств.

ДПЗКУ ЗАПУСКАЄ НО­ВУ ФОРВАРДНУ ПРО­ГРА­МУ.

Як по­ві­дом­ля­ють у кор­по­ра­ції, пла­ну­є­ться за­ку­пи­ти у сіль­го­спви­ро­бни­ків близь­ко 360 тис. тонн пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи та ячме­ню вро­жаю 2019 ро­ку. На аван­су­ва­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ків за­пла­но­ва­но ви­ді­ли­ти 1,3 млрд гривень.

КАР­ДИ­НАЛЬ­НО ЗМІ­НЯТЬ ДЕРЖПІДТРИМКУ ФЕР­МЕ­РІВ.

Се­ред но­ва­цій — пря­ма під­трим­ка на ге­ктар, як у Єв­ро­пі, 100 єв­ро (близь­ко 3 тис. гривень). Ці до­та­ції про­по­ну­ва­ти­муть го­спо­дар­ствам до 20 га, по­ві­до­мив за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки з пи­тань фер­мер­ства Ві­ктор Ше­ре­ме­та.

СТВО­РЯТЬ ДЕР­ЖАВ­НИЙ АГРАРНИЙ РЕЄСТР.

Це не­об­хі­дно, аби на­да­ва­ти держпідтримку се­ля­нам-одно­о­сі­бни­кам, по­ві­до­мив ке­рів­ник Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го фон­ду під­трим­ки фер­мер­ських го­спо­дарств Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Юрій Апаль­ков.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.