На ме­жі без­зби­тко­во­сті

Як ви­гі­дно про­да­ти те, чо­го у сві­ті бу­де ба­га­то?

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Ма­рія КОЛЕСНИК, ана­лі­тик аграр­них рин­ків

Якщо на по­ча­тку жов­тня біль­шість ана­лі­ти­ків го­во­ри­ли про дру­гий в істо­рії Укра­ї­ни вро­жай зер­на, то ни­ні вже йде­ться про новий ре­корд. За про­гно­зом ProAgroGroup, у 2018/19 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці Укра­ї­на ма­ти­ме по­над 67,5 млн тонн зер­на но­во­го вро­жаю, з яко­го май­же по­ло­ви­на — це ку­ку­ру­дза. На кі­нець жов­тня її се­ре­дня вро­жай­ність на на­ших те­ре­нах уже ся­гає 70,3 ц/га. Якщо на­да­лі цей по­ка­зник біль- ше не зро­ста­ти­ме (а на­ра­зі зі­бра­но тіль­ки 70% по­сів­них площ під ку­ку­ру­дзою), то в за­сі­ках опи­ни­ться 32,6 млн тонн. Якщо ж при­пу­сти­ти, що се­ре­дня вро­жай­ність зро­сте до 72,5 ц/га, то вро­жай ца­ри­ці по­лів ста­но­ви­ти­ме 33,5 млн тонн. І тут по­стає ло­гі­чне за­пи­та­н­ня: а що з усім цим зер­ном ро­би­ти?

З опти­маль­ним рі­ше­н­ням — що­до стро­ків і цін ре­а­лі­за­ції зер­на — до­по­мо­же ви­зна­чи­ти­ся ана­ліз си­ту­а­ції з уро­жа­єм ку­ку­ру­дзи в основ­них кра­ї­нах-ви­ро­бни­ках (ні для ко­го ж не се­крет, що ве­ли­кий уро­жай і низь­кі ці­ни — як бра­ти- бли­зню­ки: за­зви­чай при­хо­дять одно­ча­сно). Так от, за оцін­ка­ми USDA, по­то­чно­го се­зо­ну ви­ро­бни­цтво ку­ку­ру­дзи у сві­ті зро­сте до 1,07 млрд тонн. Та­кий при­ріст очі­ку­є­ться вна­слі­док збіль­ше­н­ня вро­жаю ку­ку­ру­дзи в Ар­ген­ти­ні (+9 млн тонн), Бра­зи­лії (+12,5 млн), Китаї (9,1 млн), США (+4,5 млн) й Укра­ї­ні (+8,5 млн тонн). Ко­жен, зві­сно, пра­гне отри­ма­ти ма­кси­маль­но ви­со­ку ці­ну за свій то­вар. Та як ви­гі­дно про­да­ти те, чо­го у сві­ті бу­де ба­га­то?

Се­ред ефе­ктив­них ме­то­дів ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми, що бу­де до­ре­чним

у та­ких об­ста­ви­нах, — ви­зна­че­н­ня ме­жі без­зби­тко­во­сті. Її ко­жен агра­рій має обра­ху­ва­ти, ви­хо­дя­чи з вла­сних ви­ро­бни­чих ви­трат. Якщо ж за осно­ву взя­ти по­то­чну екс­порт­ну ці­ну на укра­їн­ську ку-

ку­ру­дзу (160 дол./т) й се­ре­дню вро­жай­ність (7 т/га), то ви­ру­чка ста­но­ви­ти­ме 1120 дол./га, то­ді як то­рік тіль­ки 768 дол./га (за вро­жай­но­сті 4,5 т/га й та­кої са­мої ці­ни).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.