Ке­ру­ю­чи ефе­ктив­ні­стю

Ко­ли стан­дар­тні ме­то­ди не пра­цю­ють, топ-ме­не­джер ви­му­ше­ний шу­ка­ти аль­тер­на­ти­ви. Та чи всі во­ни ді­є­ві?

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Ско­ро­че­н­ня мар­жі та зни­же­н­ня при­бу­тко­во­сті бі­зне­су в гло­баль­но­му кон­текс­ті не є яко­юсь уні­каль­ною тен­ден­ці­єю, вла­сти­вою ли­ше агро­се­кто­ру. З та­кою си­ту­а­ці­єю зі­ткну­ло­ся вже чи­ма­ло га­лу­зей по всьо­му сві­ту. Тож го­лов­ний ви­клик, що по­став пе­ред топ-ме­не­джмен­том, – як ке­ру­ва­ти економічною ефе­ктив­ні­стю агро­ви­ро­бни­цтва, ко­ли стан­дар­тні ме­то­ди не пра­цю­ють?

Об’єктив­ні чин­ни­ки ско­ро­че­н­ня мар­жі

В агро­се­кто­рі Укра­ї­ни кон­ку­рен­тна бо­роть­ба за орен­ду па­йо­вої зем­лі за­го­стрю­є­ться. Від­так ви­тра­ти агро­ком­па­ній на утри­ма­н­ня па­йо­ви­ків та укла­да­н­ня но­вих до­го­во­рів орен­ди що­ро­ку збіль­шу­ю­ться. До­дай­мо до цьо­го зро­ста­н­ня зар­плат в агро­се­кто­рі (май­же вдві­чі за два остан­ніх ро­ки), а та­кож цін на за­со­би за­хи­сту ро­слин (із по­си­ле­н­ням у Китаї еко­ло­гі­чних ви­мог і за­кри­т­тям ча­сти­ни хі­мі­чних під­при­ємств). Все це одно­зна­чно да­ло­ся взна­ки на со­бі­вар­то­сті сіль­го­спви­ро­бни­цтва. На­то­мість ці­ни на си­ро­вин­ні ре­сур­си теж не­ста­біль­ні. Тож зро­ста­н­ня се­ре­дньо­го су­ку­пно­го до­хо­ду агро­ком­па­ній не ком­пен­сує збіль­ше­н­ня ви­трат. А від­так для ско­ро­че­н­ня мар­жі й при­бу­тко­во­сті укра­їн­ських аграр­них ком­па­ній є об’єктив­ні чин­ни­ки.

Один із ва­рі­ан­тів розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми — під­ви­щу­ва­ти ін­тен­сив­ність агро­те­хно­ло­гій і на­ма­га­ти­ся ком­пен­су­ва­ти зни­же­н­ня мар­жі біль­шою вро­жай­ні­стю. Що­прав­да, для цьо­го зна­до­би­ться біль­ше обі­го­вих ко­штів на один ге­ктар ріл­лі (в основ­но­му — че­рез більш ін­тен­сив­не за­сто­су­ва­н­ня до­брив і ЗЗР). До­дай­мо до цьо­го ще й клі­ма­ти­чні змі­ни, які під­ви­щу­ють ри­зи­ки втрат, та низ­ку ін­ших гло­баль­них чин­ни­ків впли­ву — і стає зро­зумі­ло, чо­му в агро­бі­зне­сі ни­ні не пра­цю­ють стан­дар­тні ви­ро­бни­чі ме­то­ди ке­ру­ва­н­ня економічною ефе­ктив­ні­стю.

На­ві­що ав­то­ма­ти­зу­ва­ти ха­ос і втра­ти?

У по­шу­ку аль­тер­на­тив осо­бли­вої ва­ги ми від­не­дав­на на­да­є­мо по­ня­т­тю «ін­но­ва­ція». У ба­га­тьох во­но асо­ці­ю­є­ться з ква­дро­ко­пте­ра­ми, без­пі­ло­тною по­льо­вою те­хні­кою, ро­бо­та­ми, те­хно­ло­гі­єю бло­кчейн та ін­ши­ми комп’ютер­но­ін­фор­ма­цій­ни­ми роз­роб­ка­ми. І це аб­со­лю­тно ло­гі­чно, бо, оче­ви­дно, що впро­ва­дже­н­ня то­чно­го зем­ле­роб­ства — це да­ле­ко не кра­пка в те­хно­ло­гі­чно­му роз­ви­тку агро­се­кто­ру. На­сту­пним до­сить очевидним кро­ком ма­ла б ста­ти ро­бо­ти­за­ція сіль­го­спви­ро­бни­цтва. Втім, це пер­спе­кти­ва ли­ше для тих грав­ців рин­ку, що вже впро­ва­ди­ли то­чне зем­ле­роб­ство та ни­ні усві­дом­ле­но ру­ха­ю­ться шля­хом си­стем­ної ав­то­ма­ти­за­ції ви­ро­бни­чих про­це­сів. Ре­шті до­ве­де­ться зро­би­ти зна­чно біль­ше кро­ків...

Не­хай там як, ни­ні де­я­кі агро­ком­па­нії по­чи­на­ють ав­то­ма­ти­зу­ва­ти про­це­си «як во­ни є» — на­віть не пе­ре­йма­ю­чись опти­мі­за­ці­єю й ви­прав­ле­н­ням на­яв­них по­ми­лок. Ав­то­ма­ти­зу­ю­чи те, що ве­де до ха­о­су та втрат, во­ни вре­шті отри­му­ють ав­то­ма­ти­зо­ва­ні про­це­си, що ефе­ктив­ні­ше ве­сти­муть до ха­о­су та втрат. Ін­ші, ку­пу­ю­чи ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чне обла­дна­н­ня, не ма­ють не­об­хі­дної екс­пер­ти­зи для йо­го впро­ва­дже­н­ня та не пе­ре­йма­ю­ться йо­го ефе­ктив­ним за­сто­су­ва­н­ням. Є й та­кі, що на­ма­га­ю­ться пе­ре­тво­ри­ти агро­ком­па­нії на вен­чур­ні фон­ди, по­чи­на­ю­чи шу­ка­ти та фі­нан­су­ва­ти start-up про­е­кти, які тіль­ки час­тко­во пов’яза­ні з їх основ­ною ді­яль­ні­стю або на­віть не пов’яза­ні зов­сім.

Про­і­гно­ро­ва­ні ін­но­ва­ції — най­ефе­ктив­ні­ші…

Ме­ні по­до­ба­є­ться ви­зна­че­н­ня ін­но­ва­цій, яке дає Ві­кі­пе­дія:«Ін­но­ва­ція (англ. innovation — но­во­вве­де­н­ня) — ідея, но­ві­тній про­дукт у сфе­рі те­хні­ки, те­хно­ло­гії, ор­га­ні­за­ції пра­ці, управ­лі­н­ня, а та­кож в ін­ших галузях на­у­ко­вої та со­ці­аль­ної ді­яль­но­сті, що ба­зу­є­ться на ви­ко­ри­стан­ні до­ся­гнень на­у­ки і пе­ре­до­во­го до­сві­ду, є оста­то­чним ре­зуль­та­том ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті». Тоб­то, йде­ться про те­хні­ку; те­хно­ло­гії; ор­га­ні­за­цію пра­ці та управ­лін­ські ноу-хау.

Біль­шість тих, хто сьо­го­дні ба­га­то го­во­рить про за­про­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій, як пра­ви­ло, бе­руть до ува­ги тіль­ки те­хні­ку й те­хно­ло­гії, однак ігно­ру­ють ор­га­ні­за­цію пра­ці й управ­лі­н­ня. Хо­ча, я впев­не­ний, що са­ме в цих про­і­гно­ро­ва­них на­пря­мах ін­но­ва­цій і є най­ефе­ктив­ні­ша від­по­відь на ви­клик, пов’яза­ний зі зни­же­н­ням мар­жі укра­їн­ських аграр­них ком­па­ній. Без упро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій са­ме в ор­га­ні­за­ції пра­ці й управ­лі­н­ня ре­а­лі­зу­ва­ти те­хні­чні й те­хно­ло­гі­чні ін­но­ва­ції на­ба­га­то скла­дні­ше, а ри­зи­ки по­раз­ки на­ба­га­то ви­щі.

Крім то­го, та­кі управ­лін­ські те­хно­ло­гії, як, на­при­клад, Lean або Lean Six Sigma, до­по­ма­га­ють опти­мі­зу­ва­ти й по­кра­щи­ти на­яв­ні про­це­си, під­го­ту­ва­ти їх для подаль­шої ав­то­ма­ти­за­ції. Бо ж, як, ма­буть, усім ві­до­мо, агро­ви­ро­бни­цтво в Укра­ї­ні має до­сить скла­дну спад­щи­ну. І во­на до­ни­ні да­є­ться взна­ки не тіль­ки на ви­ро­бни­чих про­це­сах, а й на біль­шо­сті ухва­лю­ва­них го­спо­дар­ством рі­шень (ко­ли кри­те­рії да­ле­кі від ефе­ктив­но­сті).

Один із яскра­вих при­кла­дів — ви­тра­ти на ре­монт те­хні­ки. Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти гра­фі­ки ін­тен­сив­но­сті ро­бо­ти цих сіль­го­спма­шин, з’ясу­є­ться ці­ка­вий па­ра­докс: ре­мон­ту­ють не тіль­ки ті агре­га­ти, яки­ми актив­но ко­ри­сту­ва­ли­ся про­тя­гом се­зо­ну, а й ті, без яких уза­га­лі мо­жна бу­ло обі­йти­ся (за­зви­чай їх за­сто­со­ву­ють ли­ше то­му, що во­ни в го­спо­дар­ства є). Хо­ча, мо­жли­во, та­ку те­хні­ку вза­га­лі кра­ще ви­ве­сти з ви­ко­ри­ста­н­ня та про­да­ти. Ін­ший при­клад — ви­ко­ри­ста­н­ня мо­жли­во­стей що­до збе­рі­га­н­ня про­ду­кції. Про­ана­лі­зуй­те на­ван­та­же­н­ня на вла­сні скла­ди про­тя­гом се­зо­ну: на скіль­ки від­со­тків во­ни за­ван­та­же­ні? Якщо пра­виль­но спла­ну­ва­ти роз­мі­ще­н­ня про­ду­кції, ефе­ктив­ність скла­дів та їхня міс­ткість бу­де зна­чно біль­шою.

Я пе­ре­ко­на­ний, що вдо­ско­на­ле­н­ня по­трі­бно по­ча­ти са­ме з ін­но­ва­цій в ор­га­ні­за­ції пра­ці та управ­лін­ні — з опти­мі­за­ції про­це­сів та ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня акти­вів і ре­сур­сів, які вже є в ком­па­нії. Са­ме це до­зво­лить ви­пра­ви­ти скла­дну спад­щи­ну укра­їн­сько­го агро­ви­ро­бни­цтва й за­лу­чи­ти ін­те­ле­кту­аль­ний по­тен­ці­ал пра­ців­ни­ків го­спо­дарств для по­шу­ку еко­но­мі­чно ефе­ктив­них рі­шень.

Го­во­ря­чи про за­про­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій, як пра­ви­ло, бе­руть до ува­ги тіль­ки те­хні­ку й те­хно­ло­гії, однак ігно­ру­ють ор­га­ні­за­цію пра­ці й управ­лі­н­ня. Втім, са­ме в цих про­і­гно­ро­ва­них на­пря­мах ін­но­ва­цій і є най­ефе­ктив­ні­ша від­по­відь на ви­клик, пов’яза­ний зі зни­же­н­ням мар­жі аграр­них ком­па­ній

Сер­гій БУЛАВІН, пер­ший ві­це-пре­зи­дент AgroGeneration

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.