НЕ по­трі­бні ін­ве­сти­ції

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Ін­на МЕТЕЛЕВА, ди­ре­ктор Charter House Corporate Partners в Укра­ї­ні, член ро­бо­чої гру­пи Офі­су ре­форм при Мі­на­гро­по­лі­ти­ки

І нве­сти­ції — це не тіль­ки про гро­ші. Якщо ви зі мною не зго­дні, то чо­му, ска­жіть, укра­їн­ський бі­знес — осо­бли­во ма­лий і се­ре­дній — має та­кі про­бле­ми з їх отри­ма­н­ням, ко­ли у сві­ті — ба­га­то охо­чих вкла­да­ти свої ко­шти в пер­спе­ктив­ні про­е­кти?

Агро­се­ктор має не­аби­які шанси на під­трим­ку ін­ве­сти­цій­них фон­дів і фі­нан­со­вих ін­сти­ту­цій із до­сві­дом ро­бо­ти на ри­зи­ко­вих рин­ках, по­ту­жних грав­ців сві­то­вої про­до­воль­чої ін­ду­стрії й фон­дів із тих ре­гіо­нів, що не зда­тні пов­ною мі­рою са­мо­стій­но за­без­пе­чи­ти вла­сну по­тре­бу в їжі. Ве­ли­че­зний фі­нан­со­вий по­тен­ці­ал має й вну­трі­шній не­про­філь­ний ін­ве­стор. Та чи го­то­ві до вза­є­мо­дії по­тен­цій­ні пре­тен­ден­ти на та­кі гро­ші?

На­вряд чи для ко­гось бу­де од­кро­ве­н­ням ре­мар­ка про не­об­хі­дність зро­зумі­лої бі­знес-мо­де­лі, ме­не­джмен­ту, юри­ди­чної стру­кту­ри й рин­ко­вої істо­рії, що їх до­ве­де­ться ре­пре­зен­ту­ва­ти ін­ве­сто­ру. Ні-ні, йде­ться не про ексе­лів­ський файл чи зо­шит «у клі­ти­но­чку», де чор­ниль­ною ру­чкою за­пи­са­но, хто і що ко­му про­да­вав, по­зи­чав, по­вер­тав чи за­бор­гу­вав, і не про ще­дре за­сті­л­ля з вла­сни­ком агро­ком­па­нії, де той на­тхнен­но за­пев­ня­ти­ме по­тен­цій­но­го пар­тне­ра, що про­ект при­бу­тко­вий і гро­ші по­вер­не сто­ри­цею — аби тіль­ки ні­хто не кон­тро­лю­вав і не за­гли­блю­вав­ся в йо­го аграр­ні обо­руд­ки. Утім, у сві­ті «бі­лих» гро­шей ін­ші цін­но­сті й пра­ви­ла…

За­га­лом для укра­їн­ських ком­па­ній є три основ­них фор­ми ін­ве­сти­цій­но­го фі­нан­су­ва­н­ня — борг, вхід у ка­пі­тал і спіль­не під­при­єм­ство. За­ле­жно від фор­ми роз­рі­зня­ю­ться умо­ви фі­нан­су­ва­н­ня, тер­мі­ни й пе­ре­лік ін­фор­ма­ції, яку по­трі­бно бу­де на­да­ти. Ін­ве­сто­ро­ві ва­жли­во оці­ни­ти по­тен­ці­ал роз­ви­тку під­при­єм­ства, а не тіль­ки на­яв­ні ре­сур­си. І хо­ча зда­тність ефе­ктив­но ке­ру­ва­ти ре­сур­са­ми й ге­не­ру­ва­ти до­хід — ва­го­мий ар­гу­мент на ко­ристь по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня, однак не в ко­жно­му за­пи­ті ін­ве­стор ба­чить для се­бе пер­спе­кти­ву. Ска­жі­мо, для ку­пів­лі но­вої те­хні­ки мо­жна ско­ри­ста­ти­ся лі­зин­гом або кре­ди­том від по­ста­чаль­ни­ка чи бан­ку-пар­тне­ра. Ін­ве­сти­ції у збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку в умо­вах від­су­тно­сті рин­ку зем­лі та не­про­гно­зо­ва­но­го май­бу­тньо­го та­кож є ри­зи­ко­ва­ним із по­гля­ду іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра. Ін­ша річ — про­ект із пе­ре­роб­ки, ло­гі­сти­ки чи ство­ре­н­ня енер­го­о­ща­дно­го те­хно­пар­ку, що ста­не скла­до­вою до­да­ної цін­но­сті в за­галь­ній стра­те­гії роз­ви­тку під­при­єм­ства.

На­ра­зі да­ле­ко не зав­жди про всі по­тен­цій­ні пе­ре­ва­ги ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту зда­тна роз­по­ві­сти пре­зен­та­ція, над якою пра­цю­ва­ли еко­но­міст і бух­гал­тер го­спо­дар­ства під ке­рів­ни­цтвом ди­ре­кто­ра. І хо­ча з ін­но­ва­цій­ни­ми під­хо­да­ми й ефе­ктив­ним го­спо­да­рю­ва­н­ням у під­при­єм­ства все га­разд, з ін­ве­сти­ці­я­ми є про­бле­ми. За­зви­чай у ве­ли­ких агро­ком­па­ні­ях від­по­від­аль­ність за ро­бо­ту з ін­ве­сто­ром по­кла­де­но на про­філь­ні ін­ве­сти­цій­ні від­ді­ли й окре­мих фа­хів­ців. Се­ре­дній бі­знес до­ру­чає ці ком­пе­тен­ції фі­нан­со­вим слу­жбам. На­то­мість іні­ці­а­тив­но­му вла­сни­ку (він же ди­ре­ктор) ма­ло­го під­при­єм­ства за­зви­чай бра­кує про­філь­них знань або до­сві­ду під­го­тов­ки ін­вес­т­про­по­зи­цій.

Ро­зро­бля­ю­чи ін­ве­сти­цій­не пор­тфо­ліо агро­се­кто­ру, ро­бо­ча гру­па Офі­су ре­форм при Мі­на­гро­по­лі­ти­ки взя­ла­ся за ство­ре­н­ня пла­тфор­ми пря­мої ко­му­ні­ка­ції уча­сни­ків рин­ку з фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­та­ми й ін­ве­сто­ра­ми. Ра­зом із Не­за­ле­жною асо­ці­а­ці­єю бан­ків Укра­ї­ни (НАБУ) для агра­рі­їв бу­ло під­го­то­ва­но про­сві­тни­цькі ма­те­рі­а­ли (від ро­зу­мі­н­ня су­ті до фор­му­ва­н­ня пов­но­го ком­пле­кту до­ку­мен­тів і су­про­во­ду уго­ди), аби свої ін­вес­т­про­е­кти мо­гли під­го­ту­ва­ти й ті під­при­єм­ства, що не ма­ють ко­штів на ком­пе­тен­тно­го фі­нан­со­во­го ди­ре­кто­ра чи ін­ве­сти­цій­но­го кон­суль­тан­та. Зро­зумі­лу й до­сту­пну форму ін­ве­сти­цій­ної за­яв­ки (її ро­зі­сла­ли че­рез про­філь­ні аграр­ні асо­ці­а­ції, управ­лі­н­ня АПК обла­сних адмі­ні­стра­цій) міг за­пов­ни­ти ко­жен охо­чий за­лу­чи­ти ін­ве­сти­ції під роз­ви­ток сво­го агро­бі­зне­су. От тіль­ки тих, хто зго­ло­сив­ся на­да­ти бо­дай за­галь­ну ін­фор­ма­цію про свій бі­знес і ко­ро­тко опи­са­ти ін­вес­т­про­по­зи­цію, по­ки що ви­я­ви­ло­ся не­ба­га­то. Схо­же, ін­ве­сти­ції — це справ­ді не тіль­ки про гро­ші. І до­ки цьо­го не усві­до­мить вла­сник сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства, йо­го бі­знес за­ли­ша­ти­ме­ться ві­дір­ва­ним від мо­жли­во­стей і гло­баль­них пер­спе­ктив.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.