Не час для кри­зи

У пше­ни­ці най­гір­ший пе­рі­од уже пра­кти­чно по­за­ду, а по­зи­тив­ні ці­но­ві пер­спе­кти­ви ку­ку­ру­дзи мо­жуть бу­ти обме­же­ні се­ре­ди­ною бе­ре­зня

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Ринок не­ча­сто пе­ре­бу­ває у ста­ні рів­но­ва­ги. Ці­на зростає, від­да­ля­ю­чись від спра­ве­дли­во­го рів­ня, щоб зго­дом про­ле­ті­ти повз цю са­му по­зна­чку, але вже ру­ха­ю­чись у зво­ро­тно­му на­прям­ку. І та­кий стан ре­чей є при­ро­дним, бо ринок — це лю­ди. А во­ни, як ві­до­мо, схиль­ні до сприйня­т­тя сві­ту че­рез при­зму емо­цій. При­клад са­ме та­кої си­ту­а­ції ми й спо­сте­рі­га­є­мо на то­вар­но­му рин­ку ни­ні.

Якщо ще рік то­му на­віть на­тяк на на­бли­же­н­ня сві­то­вої еко­но­мі­чної кри­зи уча­сни­ки тор­гів спри­йма­ли зі ске­пти­чною по­смі­шкою, то те­пер май­же всі очі­ку­ють по­ча­ток скру­тних ча­сів ледь не з на­сту­пно­го ти­жня. Та­кий на­стрій, зві­сно, по­зна­ча­є­ться на став­лен­ні ін­ве­сто­рів до си­ро­вин­них акти­вів. По­чи­на­ю­чи з жов­тня, ко­ти­ру­ва­н­ня на то­вар­них рин­ках нев­пин­но зни­жу­ю­ться. З огля­ду на ви­со­ку ко­ре­ля­цію вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів і то­вар­них ін­де­ксів, бу­де не зай­вим, по­збув­шись не­по­трі­бних емо­цій, ра­ціо­наль­но оки­ну­ти оком по­то­чний стан і пер­спе­кти­ви си­ро­вин­них рин­ків.

У ве­дме­дів на то­вар­но­му рин­ку є одра­зу кіль­ка по­ту­жних при­чин для па­ну­ва­н­ня. Пе­ред­усім — це слаб­кість еко­но­мік кра­їн Єв­ро­зо­ни та КНР. Тем­пи зро­ста­н­ня ВВП па­да­ють: у Єв­ро­зо­ні — вже чо­ти­ри квар­та­ли, у Ки­таї — шість. Си­ту­а­ція по­гір­шу­є­ться для кра­їн бло­ку Єв­ро за­кін­че­н­ням у гру­дні пе­рі­о­ду м’якої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки Єв­ро­пей­сько­го цен­траль­но­го бан­ку. Від­по­від­но, з на­сту­пно­го ро­ку вар­тість за­по­зи­чень у Єв­ро­зо­ні по­чне зро­ста­ти й ще біль­ше при­гні­чу­ва­ти­ме еко­но­мі­чну актив­ність, яка і без то­го вже мля­ва. На­то­мість у Ки­таї си­ту­а­ція ще біль­ше по­гір­шу­є­ться че­рез мо­жли­ве за­го­стре­н­ня тор­го­вель­но­го кон­флі­кту зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми. Якщо очіль­ни­ки кра­їн не зна­йдуть спіль­ної мо­ви на са­мі­ті ве­ли­кої двад­ця­тки в Ар­ген­ти­ні, то, най­імо­вір­ні­ше, з 1 сі­чня 2019-го США вве­дуть у дію 25% ми­та на по­ло­ви­ну ім­пор­то­ва­них то­ва­рів із Ки­таю. Зваж­те, що країни Єв­ро­зо­ни та Ки­тай — це по­над тре­ти­на сві­то­во­го ВВП. То­му, щоб пе­ре­за­пу­сти­ти їх еко­но­мі­ки, по­трі­бно де­валь­ву­ва­ти на­ціо­наль­ні ва­лю­ти й змен­ши­ти вар­тість си­ро­вин­них акти­вів.

Під­си­лює ве­дме­дів і по­ту­жний со­ю­зник, що грає на їхньо­му бо­ці, — пре­зи­дент США До­нальд Трамп. Він як ні­хто ін­ший за­ці­кав­ле­ний у низь­кій вар­то­сті си­ро­вин­них акти­вів й пе­ред­усім на­фти — що­би змен­ши­ти ін­фля­цій­ний тиск в аме­ри­кан­ській еко­но­мі­ці й від­тер­мі­ну­ва­ти під­ви­ще­н­ня від­со­тко­вої став­ки Фе­де­раль­ною ре­зерв­ною си­сте­мою США. Та­ким чи­ном, низь­ка ін­фля­ція й не­ви­со­ка вар­тість гро­шей да­дуть змо­гу «по­су­ну­ти в ча­сі» сві­то­ву кри­зу за ли­сто­пад 2020 ро­ку (ко­ли ма­ють від­бу­ти­ся чер­го­ві пре­зи­дент­ські пе­ре­го­ни у Спо­лу­че­них Шта­тах).До сло­ва, в бо­роть­бі за зни­же­н­ня вар­то­сті на­фти Трам­по­ві став у при­го­ді ви­па­док: принц Са­у­дів­ської Ара­вії ви­явив­ся го­лов­ним пі­до­зрю­ва­ним у при­че­тно­сті до ор­га­ні­за­ції вбив­ства опо­зи­цій­но­го жур­на­лі­ста. Тож ко­ли Єв­ро­па по­ча­ла до­ма­га­ти­ся спра­ве­дли­во­го по­ка­ра­н­ня для ко­ро­лів­ської ро­ди­ни са­у­ди­тів, пре­зи­дент США на­тя­кнув, що го­то­вий усе ви­ба­чи­ти, аби тіль­ки зро­став ви­до­бу­ток чор­но­го зо­ло­та та йо­го вар­тість па­да­ла. Як на­слі­док, із жов­тня на­фта по­де­шев­ша­ла май­же на тре­ти­ну, збіль­шу­ю­чи тиск на ре­шту то­вар­них акти­вів.

Ма­ло­ймо­вір­но, що си­ту­а­ція на то­вар­них рин­ках не­за­ба­ром змі­ни­ться, але вже є про­ме­ні на­дії. Пе­ред­усім — де­валь­ва­ція єв­ро не дає еко­но­мі­кам кра­їн бло­ку від­чу­ти змен­ше­н­ня ін­фля­цій­но­го ти­ску зав­дя­ки змен­шен­ню вар­то­сті на­фти. Як на­слі­док, ін­фля­ція в зо­ні єв­ро зростає з по­ча­тку 2018 ро­ку й уже до­ся­гла по­зна­чки 2,2% рік до ро­ку. Ви­со­кі тем­пи під­ви­ще­н­ня цін ма­ють при­му­си­ти Єв­ро­пей­ський цен­траль­ний банк ого­ло­си­ти про за­вер­ше­н­ня пе­рі­о­ду під­трим­ки еко­но­мі­ки ін­стру­мен­та­ми м’якої мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки. Вже зго­дом, на­при­кін­ці пер­шо­го квар­та­лу, ринок по­чне обго­во­рю­ва­ти ймо­вір­ність під­ня­т­тя від­со­тко­вих ста­вок у зо­ні єв­ро для бо­роть­би з ін­фля­ці­єю, що ду­же по­зи­тив­но впли­ва­ти­ме на обмін­ний курс. Мі­цні­ше єв­ро — це, від­по­від­но, слаб­ший до­лар, а від­так біль­ший ін­те­рес ін­ве­сто­рів до то­вар­них рин­ків й акти­вів кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться. Зві­сно, що для ре­а­лі­за­ції цьо­го сце­на­рію еко­но­мі­ка Єв­ро­зо­ни має до­сяг­ти дна ще до дру­го­го квар­та­лу.

Крім то­го, сти­мул від змен­ше­н­ня кор­по­ра­тив­них по­да­тків уже не змо­же під­три­ма­ти еко­но­мі­ку США на­сту­пно­го ро­ку. На­то­мість зро­ста­н­ня вар­то­сті за­по­зи­чень і ви­со­кі ці­ни че­рез над­зви­чай­но низь­кий рі- вень без­ро­бі­т­тя у США упо­віль­ню­ва­ти­муть тем­пи еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Це ще одна при­чи­на для слаб­шо­го до­ла­ра.

І хо­ча мар­но спо­ді­ва­ти­ся на зна­чне ці­но­ве ра­лі на то­вар­них рин­ках без за­ла­го­дже­н­ня тор­го­вель­ної су­пе­ре­чки між США та Ки­та­єм, про­те з по­ча­тком ве­сни вар­то очі­ку­ва­ти на пев­ну ста­бі­лі­за­цію си­ту­а­ції на рин­ку си­ро­вин­них акти­вів. Це ду­же ва­жли­во для май­бу­тньої вар­то­сті ку­ку­ру­дзи. Для по­рів­ня­н­ня: най­гір­ші ча­си для пше­ни­ці вже пра­кти­чно по­за­ду. Їй за­ли­ши­ло­ся про­три­ма­ти­ся під ти­ском близь­ко мі­ся­ця — че­рез актив­ний ви­хід на ринок пше­ни­ці з Пів­ден­ної пів­ку­лі. Вар­тість ар­ген­тин­ської пше­ни­ці по­стій­но зни­жу­ва­ла­ся про­тя­гом ли­сто­па­да, від­би­ра­ю­чи рин­ки в кон­ку­рен­тів. Про­те не­за­ба­ром об­ся­ги екс­пор­ту ар­ген­тин­ської й ав­стра­лій­ської пше­ни­ці, до­ся­гнув­ши ма­кси­му­му, по­чнуть зни­жу­ва­ти­ся. На­то­мість укра­їн­ська — із сі­чня екс­пор­ту­ва­ти­ме­ться актив­ні­ше. Зва­жа­ю­чи, що пше­ни­ці у сві­ті до лі­та вже біль­ше не ста­не, її вар­тість із се­ре­ди­ни грудня має зро­ста­ти, і цей тренд збе­рі­га­ти­ме­ться аж до нового вро­жаю.

По­зи­тив­ні ці­но­ві пер­спе­кти­ви ку­ку­ру­дзи (хо­ча во­на теж має до­брі під­ста­ви для по­мі­тно­го зро­ста­н­ня із се­ре­ди­ни грудня) мо­жуть бу­ти обме­же­ні се­ре­ди­ною бе­ре­зня, ко­ли на ринок ви­йде ре­кор­дний уро­жай ар­ген­тин­сько­го вро­жаю. Зго­дом ринок по­чне пе­ре­йма­ти­ся по­тен­цій­ним збіль­ше­н­ням по­сів­них площ під аме­ри­кан­ською ку­ку­ру­дзою та ве­ли­ким уро­жа­єм у Бра­зи­лії влі­тку. То­му з по­ча­тком ве­сни ку­ку­ру­дза по­тре­бу­ва­ти­ме опти­мі­сти­чні­шо­го на­строю на то­вар­них рин­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.