Кон­тро­ле­ри при­йдуть без по­пе­ре­дже­н­ня

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

За­хо­ди дер­жав­но­го кон­тро­лю у 2019-му здій­сню­ва­ти­му­ться без по­пе­ре­дже­н­ня (по­ві­дом­ле­н­ня) операторів рин­ку, крім ау­ди­ту й ін­ших ви­пад­ків, ко­ли та­ке по­пе­ре­дже­н­ня є не­об­хі­дною умо­вою за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­сті дер­жав­но­го кон­тро­лю. Про це по­ві­до­ми­ли у Держ­прод­спо­жив­слу­жбі.

Ау­дит по­стій­но ді­ю­чих про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР, про­во­ди­ти­муть за умо­ви по­ві­дом­ле­н­ня опе­ра­то­ра рин­ку не пі­зні­ше ніж за три ро­бо­чих дні до здій­сне­н­ня та­ко­го за­хо­ду.

По­ві­дом­ле­н­ня над­си­ла­ти­муть ре­ко­мен­до­ва­ним по­што­вим від­прав­ле­н­ням за мі­сцем зна­хо­дже­н­ня (мі­сцем про­жи­ва­н­ня) опе­ра­то­ра рин­ку, за­зна­че­ним у Єди­но­му дер­жав­но­му ре­є­стрі юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців і гро­мад­ських фор­му­вань (ЄДР), та/або еле­ктрон­ною по­штою на адре­су опе­ра­то­ра рин­ку, за­зна­че­ну у ЄДР, або вру­ча­ти­муть осо­би­сто під роз­пи­ску ке­рів­ни­ку чи пред­став­ни­ку опе­ра­то­ра рин­ку.

Як ка­жуть по­са­дов­ці Держ­прод­спо­жив­слу­жби, дер­жав­ний кон­троль у 2019 ро­ці бу­де ри­зик-орі­єн­то­ва­ним і здій­сню­ва­ти­ме­ться з пе­рі­о­ди­чні­стю, до­ста­тньою для до­ся­гне­н­ня ці­лей хар­чо­во­го за­ко­но­дав­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.