На ко­ну — ре­пу­та­ція

У Мі­на­гро­по­лі­ти­ки про­ана­лі­зу­ва­ли мо­жли­ві ри­зи­ки, які по­ста­ли пе­ред агро­се­кто­ром че­рез еска­ла­цію кон­флі­кту в Азов­сько­му мо­рі

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

УМі­на­гро­по­лі­ти­ки про­ана­лі­зу­ва­ли мо­жли­ві ри­зи­ки, які по­ста­ли пе­ред агро­се­кто­ром че­рез еска­ла­цію кон­флі­кту в Азов­сько­му мо­рі й зу­мов­ле­ний нею ре­жим во­єн­но­го ста­ну в низ­ці обла­стей. Пе­ре­лік ри­зи­ків із по­пе­ре­дні­ми про­гно­за­ми й оцін­ка­ми окре­слив пер­ший за­сту­пник Мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Ма­ксим Мар­ти­нюк. На сво­їй сто­рін­ці у Facebook по­са­до­вець за­явив, що ри­зи­ки про­до­воль­чо­го ха­ра­кте­ру для вну­трі­шньо­го рин- ку, зокре­ма, для обла­стей із во­єн­ним ста­ном, від­су­тні. «Про­по­зи­ція основ­них про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня зна­чно пе­ре­ви­щує про­гно­зо­ва­ний по­пит, а біль­шість обла­стей, у яких уве­де­но во­єн­ний стан, є про­фі­ци­тни­ми», — за­зна­чив Ма­ксим Мар­ти­нюк. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, най­сут­тє­ві­ши­ми є ри­зи­ки для ри­бної га­лу­зі — че­рез не­ви­зна­че­ність що­до збе­ре­же­н­ня ста­біль­но­го й зро­зумі­ло­го ре­жи­му ри­бо­лов­ства в Азов­сько­му мо­рі (адже во­но ге­не­рує біль­шу ча­сти­ну ви­ло­ву). Як ві­до­мо, ри­бал­кам ще 26 ли­сто­па- да ре­ко­мен­ду­ва­ли по­вер­ну­ти­ся в порт (це був за­сте­ре­жний за­хід), жо­дних юри­ди­чних чи фа­кти­чних обме­жень до них не за­сто­со­ву­ва­ли.

На­пру­же­на си­ту­а­ція в При­а­зов’ї, як за­зна­чив пер­ший за­сту­пник Мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни, по­зна­чи­ться на ло­гі­сти­ці в га­лу­зі. Мо­жли­ве, хо­ча й не­зна­чне, зро­ста­н­ня ці­ни фра­хту й стра­хо­вих пре­мій. Об­ся­ги пе­ре­вал­ки че­рез пор­ти Бер­дянськ і Ма­рі­у­поль мо­жуть бу­ти ви­му­ше­но ско­ро­че­ні, а по­то­ки — пе­ре­на­прав­лять у пор­ти Оде­си. Про­те, з огля­ду на по­сту­по­ве зни­же­н­ня по­мі­ся­чних об­ся­гів екс­пор­ту, ве­ли­ких про­блем від мо­жли­вої кон­цен­тра­ції екс­порт­них по­то­ків не очі­ку­є­ться. Ма­ксим Мар­ти­нюк пе­ре­ко­на­ний, що зер­но­трей­де­ри не злов­жи­ва­ти­муть за­сто­со­ву­ва­н­ням ста­ту­су форс-ма­жор, який дає мо­жли­вість від­тер­мі­ну­ва­ти стро­ки ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за кон­тра­кта­ми. «Юри­сти схо­дя­ться на дум­ці, що за­сто­су­ва­н­ня фор­сма­жо­ру в ра­зі во­єн­но­го ста­ну є ім­пе­ра­тив­ним, але пра­кти­ка за­ле­жить від то­го, як цей пункт бу­ло ви­пи­са­но в кон­кре­тно­му кон­тра­кті, — по­яснює пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра. За йо­го оцін­кою, сту­пінь впли­ву цьо­го ри­зи­ку — се­ре­дній. Утім, ні­хто зі сві­до­мих грав­ців не злов­жи­ва­ти­ме ці­єю мо­жли­ві­стю, бо на ко­ну — ре­пу­та­ція і ком­па­нії, і країни за­га­лом як на­дій­но­го по­ста­чаль­ни­ка. Як на­го­ло­сив по­са­до­вець, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки го­то­ве до­лу­чи­ти­ся до ви­рі­ше­н­ня всіх пи­тань, що мо­жуть ви­ни­кну­ти в уча­сни­ків рин­ку че­рез вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну, так са­мо як і будь-яких ін­ших.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.