Та­бли­ця 2. Ін­ве­сти­цій­не за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства — по­тре­ба, за ці­на­ми 2017 ро­ку

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Основ­ні за­со­би в сіль­сько­му го­спо­дар­стві за пер­ві­сною вар­ті­стю (за да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки 335,3 Укра­ї­ни) на 1 сі­чня 2018 ро­ку, млрд грн Основ­ні за­со­би в сіль­сько­му го­спо­дар­стві за 733,8 спра­ве­дли­вою ре­аль­ною вар­ті­стю (оцін­ка), млрд грн По­тре­ба на онов­ле­н­ня основ­них за­со­бів у сіль­сько­му го­спо­дар­стві (10% вар­то­сті основ­них за­со­бів), млрд грн 73–75 (рі­вень від­тво­ре­н­ня) По­тре­ба на онов­ле­н­ня основ­них за­со­бів у сіль­сько­му го­спо­дар­стві (15% від вар­то­сті основ­них за­со­бів), 110 млрд грн (те­хні­чна мо­дер­ні­за­ція) Об­сяг ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій у сіль­ське го­спо­дар­ство для за­без­пе­че­н­ня рів­ня кра­їн ЄС 150 дол./грн, млрд грн 150 (ін­но­ва­цій­на мо­дер­ні­за­ція) Об­сяг ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій фа­кти­чний у 2017 ро­ці (за 63,4 да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни), млрд грн Для роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства по­трі­бно що­рі­чно від 75 до 150 млрд грн ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.