Ком­пле­ксне рі­ше­н­ня для ко­жно­го фер­ме­ра

ЯКІ­СНО ТА НЕДОРОГО ОТРИ­МА­ТИ НЕОБХІДНІ ЗА­СО­БИ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА — БАЖАННЯ КО­ЖНО­ГО СІЛЬГОСПВИРОБНИКА. ВЛАСНИЙ СПОСІБ, ЯК ДОПОМОГТИ РЕАЛІЗУВАТИ ЦЮ МЕТУ, ВІДНАЙШЛИ В ТД «АГРО-ФОРТЕ».

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Тор­го­вий дім «Агро-Форте», що має ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті у Він­ни­цькій обла­сті, за­сно­ва­но на ба­зі кіль­кох компаній — ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, які вже три­ва­лий час ефе­ктив­но пра­цю­ва­ли на аграр­но­му рин­ку Укра­ї­ни. По­чи­на­ло свою ді­яль­ність щой­но ство­ре­не під­при­єм­ство тра­ди­цій­но — з ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­вро­жай­них гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, сої, со­ня­шни­ку, а та­кож пше­ни­ці для по­треб вла­сно­го бо­ро­шно­мель­но­го за­во­ду. Перш ніж ви­ве­сти но­ві сор­ти в то­вар­ні по­сі­ви, ре­тель­но до­слі­джу­ва­ли їх на де­мо­ді­лян­ках. Та­ка пра­кти­ка впли­ну­ла на подаль­ший роз­ви­ток під­при­єм­ства: чи­ма­ло ко­лег-фер­ме­рів за­ці­ка­ви­ло­ся ви­со­ко­які­сною про­ду­кці­єю «Агро-Форте», тож вре­шті-решт у ком­па­нії ви­рі­ши­ли роз­ши­ри­ти спектр ді­яль­но­сті, за­по­ча­тку­вав­ши ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня. Ни­ні з 3 тис. ге­кта­рів ріл­лі, що має в обро­бі­тку ТД «Агро-Форте», тре­ти­ну пло­щі від­ве­де­но під на­сін­ни­цькі по­сі­ви ози­мої пше­ни­ці, ози­мо­го ячме­ню, сої та го­ро­ху. До­во­дять до по­сів­них кон­ди­цій ви­ро­ще­не на­сі­н­ня на вла­сно­му на­сін­нє­во­му за­во­ді.

АДАПТОВАНЕ НА­СІ­Н­НЯ

Оби­ра­ю­чи сор­ти для подаль­шо­го ви­ро­бни­цтва, ТД «Агро-Форте» орі­єн­ту­є­ться на­сам­пе­ред на їхні кіль­кі­сні та які­сні показники, ада­пто­ва­ність до ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов Укра­ї­ни, по­тре­би ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка, який все ча­сті­ше від­дає пе­ре­ва­гу ви­со­ко­які­сно­му сер­ти­фі­ко­ва­но­му елі­тно­му на­сін­ню. Цим ви­мо­гам пов­ні­стю від­по­від­ає про­ду­кція все­сві­тньо­ві­до­мих се­ле­кцій­них компаній Saaten Union, Strube, KWS, NPZ, RAGT, RWA, з яки­ми ТД «Агро-Форте» плі­дно спів­пра­цює.

– Ни­ні на рин­ку Укра­ї­ни ба­га­то на­сі­н­ня пше­ни­ці рі­зної се­ле­кції з по­тен­ці­а­лом уро­жай­но­сті по­над 10 т/га, — ка­же опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор ТД «Агро-форте» Юрій Фа­лов­ський. — Однак роз­кри­ти свій по­тен­ці­ал у пев­них умо­вах во­ни мо­жуть тіль­ки за умо­ви до­три­ма­н­ня най­мен­ших те­хно­ло­гі­чних дрі­бниць. Ми ці «дрі­бни­ці» до­слі­джу­є­мо на на­ших де­мо­по­сі­вах, по­тім ра­зом із фер­ме­ром оби­ра­є­мо, які сор­ти йо­му най­кра­щі для кон­кре­тно­го по­ля. На­ша стра­те­гія не зво­ди­ться тіль­ки до про­да­жу на­сі­н­ня, ми про­по­ну­є­мо ком­пле­ксне рі­ше­н­ня, ада­пто­ва­ну до на­ших умов те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня — від під­бо­ру сор­тів до про­ра­ху­ва­н­ня норм уне­се­н­ня мін­до­брив чи ви­сі­ву на­сі­н­ня. Адже роз­ра­хо­ву­є­мо на дов­го­три­ва­ле пар­тнер­ство з клі­єн­та­ми.

Усі сор­ти пше­ни­ці та ячме­ню за­хі­дної се­ле­кції, що є в пор­тфо­лію ТД «Агро-форте», при­сто­со­ва­ні для ви­ро­щу­ва­н­ня в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни. Но­вим ви­кли­ком для ком­па­нії є ви­ро­бни­цтво на­сі­н­ня по­су­хо- та жа­ро­стій­ких сор­тів, яких по­тре­бує пів­ден­ний ре­гіон Укра­ї­ни — там во­ни ма­ють під­ви­ще­ний по­пит. У цьо­му на­пря­мі ТД «Агро-форте» спів­пра­цює з ком­па­ні­єю RWA, дру­гий рік ви­про­бо­вує на свої по­лях їхні сор­ти пше­ни­ці. За ре­зуль­та­та­ми цих ви­про­бу­вань во­ни не­вдов­зі бу­дуть вне­се­ні до Дер­жре­є­стру Укра­ї­ни.

Гор­ді­стю ТД «Агро-форте» є но­вий сорт сої Мі­ле­ні­ум се­ле­кції Ін­сти­ту­ту кор­мів та сіль­сько­го го­спо­дар­ства По­ді­л­ля НААН. У 2016 ро­ці сорт за­не­се­но до Дер­жре­є­стру, а ТД «Агро-форте» отри­мав екс­клю­зив­не пра­во на ви­ро­щу­ва­н­ня та ре­а­лі­за­цію йо­го на­сі­н­ня.

– За сво­ї­ми які­сни­ми та кіль­кі­сни­ми по­ка­зни­ка­ми сорт Мі­ле­ні­ум — на рів­ні най­кра­щих сор­тів іно­зем­ної се­ле­кції, — пе­ре­ко­на­ний Юрій Фа­лов­ський. — Так, цьо­го ро­ку він по­ка­зав уро­жай­ність 4,2 т/га, уміст біл­ка — 46%, в той час як се­ре­дня вро­жай­ність сої по го­спо­дар­ству ста­но­ви­ла 3,6 т/ га. З огля­ду на те, що цей сорт се­ре­дньо­ран­ньої гру­пи сти­гло­сті з пе­рі­о­дом ве­ге­та­ції 105–110 днів, він ра­но звіль­няє по­ле, тож після ньо­го мо­жна вча­сно по­сі­я­ти ози­му пше­ни­цю — це ще одна йо­го пе­ре­ва­га. Ре­а­лі­за­цію на­сі­н­ня сор­ту Мі­ле­ні­ум ми роз­по­чне­мо на­ве­сні 2019 ро­ку, по­ки що ро­зі­сла­ли ви­ро­бни­кам не­ве­ли­чкі пар­тії на­сі­н­ня на ви­про­бу­ва­н­ня і вже отри­ма­ли схваль­ні від­гу­ки. Ба­чи­мо, що сорт ма­ти­ме по­пит.

За­га­лом те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня сор­ту Мі­ле­ні­ум не від­рі­зня­є­ться від за­галь­но­прийня­тої. Утім, Юрій Фа­лов­ський, спи­ра­ю­чись на власний до­свід, ра­дить до­да­ва­ти сою в сі­во­змі­ну й на­віть два-три ро­ки ви­ро­щу­ва­ти її в мо­но­куль­ту­рі — це тіль­ки до­дає сої вро­жай­но­сті та про­те­ї­ну, на­си­чує ґрунт буль­бо­чко­ви­ми ба­кте­рі­я­ми. А під­три­му­ва­ти до­брий фі­то­са­ні­тар­ний стан на по­лі до­по­мо­жуть су­ча­сні ефе­ктив­ні си­сте­ми за­хи­сту.

Ни­ні сіль­го­спви­ро­бни­ки, скла­да­ю­чи те­хно­ло­гі­чні кар­ти, роз­мір­ко­ву­ють над тим, яким сор­там і гі­бри­дам, якої се­ле­кції від­да­ти пе­ре­ва­гу, чиє на­сі­н­ня вар­то ку­пи­ти з огля­ду на йо­го якість і ці­ну. На ці за­пи­та­н­ня в ТД «Агро-Форте» ма­ють пра­кти­чні від­по­віді.

– Які­сне на­сі­н­ня — це на­сам­пе­ред на­сі­н­ня, у яко­му збе­ре­же­но йо­го по­тен­ці­ал, яке не за­ра­же­не ві­ру­сни­ми чи ба­кте­рі­аль­ни­ми хво­ро­ба­ми, гри­ба­ми, — по­яснює Юрій Фа­лов­ський. — Про­тя­гом двох ро­ків, від мо­мен­ту за­ве­зе­н­ня з-за кор­до­ну су­пе­ре­лі­ти й до над­хо­дже­н­ня в про­даж го­то­во­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, ми кон­тро­лю­є­мо чи­сто­ту на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу. На­при­клад, на від­мі­ну від ін­ших на­сін­нє­вих компаній ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо чо­ти­ри ін­се­кто-фун­гі­ци­дні оброб­ки, та­ким чи­ном зни­щу­ю­чи і збу­дни­ків хво­роб, і їх пе­ре­но­сни­ків. Зві­сно, ми здо­рож­чу­є­мо те­хно­ло­гію, але збе­рі­га­є­мо на­сі­н­ня чи­стим. На­сам­кі­нець про­тру­ю­є­мо на­сі­н­ня які­сни­ми ори­гі­наль­ни­ми про­труй­ни­ка­ми, що за­свід­чу­ють від­по­від­ні сер­ти­фі­ка­ти яко­сті. То­му фер­мер, ку­пу­ю­чи на­шу продукцію, мо­же впев­не­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її кіль­ка ро­ків.

На ко­жно­му ета­пі ми здій­сню­є­мо ре­тель­ний кон­троль до­три­ма­н­ня сор­то­вої чи­сто­ти та яко­сті, зокре­ма, про­во­ди­мо два сор­то­вих про­по­лю­ва­н­ня на­сін­нє­вих по­сі­вів, до­три­му­ю­чись про­сто­ро­вої ізо­ля­ції, ре­гу­ляр­но про­во­ди­мо апро­ба­цію по­сі­вів, кон­тро­лю­є­мо на ко­жно­му ета­пі очи­ще­н­ня за­вод­ських лі­ній, те­хні­ки. Весь на­сін­нє­вий ма­те­рі­ал збе­рі­га­є­мо в окремих скла­дах міс­ткі­стю 3 тис. тонн.

Наш на­сін­нє­вий за­вод скла­да­є­ться з чо­ти­рьох очи­сних і одні­єї про­тру­ю­валь­ної ма­ши­ни, що дає мо­жли­вість від­ка­лі­бру­ва­ти на­сі­н­ня за ма­сою та фор­мою й отри­ма­ти одно­рі­дне на­сі­н­ня. Мо­дуль­на лі­нія, що скла­да­є­ться з окремих бло­ків, зв’яза­них між со­бою но­рі­я­ми, за­по­бі­гає трав­му­ван­ню на­сі­н­ня, зокре­ма сої та го­ро­ху.

Ва­жли­ва пе­ре­ва­га на­шо­го ви­ро­бни­цтва — га­ран­то­ва­на ма­са ти­ся­чі на­сі­нин 45 г. Не се­крет, що на­сін­нє­ві го­спо­дар­ства, в то­му чи­слі й за­кор­дон­ні, ча­сто не ви­три­му­ють ці­єї нор­ми, осо­бли­во в по­су­шли­ві ро­ки. На­то­мість зав­дя­ки на­шо­му обла­днан­ню ми уни­ка­є­мо та­ко­го бра­ку. Тож ку­пу­ва­ти вар­то укра­їн­ське.

ВИПРОБУВАНА ТЕХНІКА

Ін­ша ва­жли­ва сфе­ра ді­яль­но­сті ТД «Агро-Форте» — ре­а­лі­за­ція б/в сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ви­ро­бни­цтва John Deere, JCB, Monosem, Case International, Case IH, Great Plains, Wil-Rich й ін. та зап­ча­стин до неї. Для цьо­го у 2014 ро­ці на під­при­єм­стві ство­ре­но під­роз­діл «Агро-Про­да­жі», на око­ли­цях Він­ни­ці обла­што­ва­но май­дан­чик пло­щею близь­ко 3 га, де ви­став­ле­но про­по­но­ва­ну для про­да­жу те­хні­ку — ком­бай­ни John Deere та Claas, са­мо­хі­дний об­при­ску­вач John Deere, при­чі­пну те­хні­ку — про­са­пні сі­вал­ки, по­сів­ні ком­пле­кси, ди­ско­ла­по­ві агре­га­ти.

За сло­ва­ми ко­мер­цій­но­го ди­ре­кто­ра ТД «Агро-Форте» Ві­та­лія Ді­ду­ра, те­хні­ку в ком­па­нії за­ку­по­ву­ють на ау­кціо­нах у Єв­ро­пі та США, мо­жуть це зро­би­ти на­віть на за­мов­ле­н­ня клі­єн­та. Обра­ні ма­ши­ни спе­ці­а­лі­сти ре­тель­но те­сту­ють на пре­дмет те­хні­чних не­справ­но­стей, і тіль­ки по­тім во­ни про­хо­дять пе­ре­д­про­да­жну під­го­тов­ку в Укра­ї­ні. Так що на тор­го­вель­ний май­дан­чик ком­бай­ни та сі­вал­ки по­тра­пля­ють справ­ни­ми.

Ва­жли­во, що ТД «Агро-Форте» дає сво­їм клі­єн­там 300 мо­то­го­дин га­ран­тії на всю са­мо­хі­дну те­хні­ку, за­без­пе­чує га­ран­тій­не та пі­сля­га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня те­хні­ки вла­сною сер­ві­сною слу­жбою, до­ку­мен­таль­ний су­про­від. Ком­па­нія вже по­ча­ла ство­рю­ва­ти сер­ві­сний центр, ни­ні за­ку­по­ву­ють склад зап­ча­стин. Пла­ну­ють збу­ду­ва­ти май­стер­ню для ре­мон­ту ву­злів і агре­га­тів, де ре­мон­ту­ва­ти­муть на­віть те­хні­ку, яку при­дба­ли не в ком­па­нії. На­то­мість га­ран­тія на неї зро­сте до 600 мо­то­го­дин.

Спів­пра­цю­ва­ти з ТД «Агро-Форте» ви­гі­дно й з огля­ду на гну­чкі спосо­би роз­ра­хун­ків за на­да­ні по­слу­ги: від го­тів­ки до фор­вар­дних угод, лі­зин­гу, бар­те­ру чи кре­ди­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.