Ці­но­ві пі­ру­е­ти

Огляд рин­ку зернових й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - БІРЖІ -

Аме­ри­кан­ські агра­рії по­кла­да­ють ве­ли­кі на­дії на те, що тор­го­вель­ні від­но­си­ни США й Ки­таю та­ки вда­сться вла­дна­ти. На­то­мість бра­зиль­ські, ар­ген­тин­ські та й укра­їн­ські агра­рії спо­ді­ва­ю­ться на про­ти­ле­жний ре­зуль­тат. Ще б пак! Рин­ко­ві ці­ни на зер­но ни­ні не над­то опти­мі­сти­чні…

Пше­ни­ця

У ли­сто­па­ді пше­ни­ця й да­лі по­віль­но втра­ча­ла в ці­ні. Ли­сто­па­до­вий звіт WASDE опти­мі­зму не до­дав, адже оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва в ньо­му бу­ло збіль­ше­но на 2,6 млн тонн, а сві­то­вих за­па­сів — аж на 6,5 млн тонн. Ці показники зросли че­рез Ки­тай, який і да­лі на­ро­щує пе­ре­хі­дні за­ли­шки (+7,5 млн тонн) на­сам­пе­ред за ра­ху­нок цьо­го­рі­чно­го ви­ро­бни­цтва (+4,5 млн тонн). До то­го ж су­мі­жний ринок ку­ку­ру­дзи та­кож да­ле­ко не на під­йо­мі. З та­ки­ми де­що пе­си­мі­сти­чни­ми на­стро­я­ми ці­на пше­ни­ці на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі пе­ре­йшла ме­жу 5,10 дол. США/бу­шель.

Ек­спорт­ні ці­ни на укра­їн­ське зер­но не­на­че за­сти­гли: на про­до­воль­чу пше­ни­цю з умі­стом біл­ка 11,5% — 220–224 дол. США/т, фу­ра­жну — 212–216 дол. США/т на умо­вах по­став­ки FOB (ли­сто­пад-гру­день), пор­ти Чор­но­го мо­ря.

Вну­трі­шні ці­ни та­кож бу­ли на­про­чуд ста­біль­ни­ми про­тя­гом ли­сто­па­да: на про­до­воль­чу пше­ни­цю з умі­стом біл­ка 11,5% — 6350–6600 грн/т, на фу­ра­жну — 5850–6150 грн/т. Про­те в остан­ній де­ка­ді мі­ся­ця ці­ни на фу­ра­жну пше­ни­цю під­ви­щи­ли­ся на 150 грн/т, до­сяг­ши рів­ня 6000–6300 грн/т.

Па­ра­лель­но зі зби­ра­н­ням уро­жаю три­ває, а мо­жна вже ска­за­ти й за­вер­шу­є­ться, сів­ба ози­мих зернових (7,2 млн ге­кта­рів). Однак не всі ре­гіо­ни за­без­пе­че­но не­об­хі­дною для роз­ви­тку по­сі­вів во­ло­гою. Ячмінь

Ринок ячме­ню в ли­сто­па­ді був теж спо­кій­ним. На цей раз чер­го­вий звіт WASDE був ней­траль­ним і не вніс зна­чних ко­ри­гу­вань у ба­лан­со­ві показники ви­ро­бни­цтва, спо­жи­ва­н­ня та пе­ре­хі­дних за­па­сів. Ра­зом із тим аме­ри­кан­ські фа­хів­ці по­ба­чи­ли мо­жли­вість збіль­ше­н­ня екс­пор­ту ячме­ню з Укра­ї­ни (+200 тис. тонн) до 4,5 млн тонн і Ро­сії (+200 тис. тонн) до 4,7 млн тонн.

Ек­спорт­ні ці­ни на укра­їн­ський ячмінь хоч і по­віль­но, але зро­ста­ли. В остан­ній де­ка­ді ли­сто­па­да до­ся­гли рів­ня 237– 241 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря (+3 дол. США/т що­до до ми­ну­ло­го мі­ся­ця).

Та­кож не­зна­чно зросли вну­трі­шні ці­ни (+50 грн/т) і ста­но- ви­ли на­при­кін­ці мі­ся­ця — 6600– 6900 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. При­чо­му це ві­дбу­ва­є­ться на тлі ста­біль­но­сті або зни­же­н­ня цін по ін­ших зернових куль­ту­рах, що обі­цяє ви­ро­бни­кам ячме­ню хо­ро­ший фі­нан­со­вий ре­зуль­тат. Пе­ре­ви­ще­н­ня цін ячме­ню над ці­ною пше­ни­ці 2-го кла­су сьо­го­дні ста­но­вить 300 грн/т. У від­по­відь на та­кі ці­но­ві пе­ре­ко­си фер­ме­ри ре­а­гу­ють ло­гі­чно: сів ози­мо­го ячме­ню за­вер­ше­но на пло­щі 872 тис. ге­кта­рів, що на 7,4% біль­ше, ніж то­рік.

Ку­ку­ру­дза

Якщо ще в пер­шій де­ка­ді ли­сто­па­да вар­тість ку­ку­ру­дзя­но­го ф’ючер­су на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі по­сту­по­во збіль­шу­ва­ла­ся, то від­ра­зу після ви­хо­ду ли­сто­па­до­во­го зві­ту WASDE бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня по­пов­зли вниз. Аме­ри­кан­ські фа­хів­ці сут­тє­во збіль­ши­ли оцін­ки ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи в Ки­таї (+31 млн тонн) про­ти ми­ну­ло­го про­гно­зу, що грає «на ру­ку» ки­тай­цям, які пра­гнуть змен­ши­ти за­ле­жність від ім­пор­то­ва­но­го зер­на (осо­бли­во аме­ри­кан­сько­го) й на­ро­сти­ти йо­го стра­те­гі­чний за­пас.

Та­кож на­ро­щує об­ся­ги вро­жаю Укра­ї­на, якій про­ро­ку­ють (+2,5 млн тонн), що до­зво­лить отри­ма­ти істо­ри­чний ма­кси­мум ва­ло­во­го збо­ру ку­ку­ру­дзи — 33,5 млн тонн. У свою чер­гу це до­зво­лить експортувати вже не 25 млн тонн (жов­тне­вий про­гноз), а 27 млн тонн ку­ку­ру­дзи по­то­чно­го се­зо­ну. При­чо­му укра­їн­сько-ки­тай­ські тор­го­ві зв’яз­ки да­ють на­дію на те, що са­ме укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу за­ку­пить Ки­тай (до 5 млн тонн). Та­кож є пер­спе­кти­ва на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи в країни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, які зму­ше­ні збіль­ши­ти об­ся­ги ім­пор­ту до 21 млн тонн (+1,5 млн тонн) че­рез не­до­бір уро­жаю ку­ку­ру­дзи.

Оцін­ку сві­то­вих за­па­сів ку­ку­ру­дзи збіль­ше­но з 159,3 млн тонн ми­ну­ло­го про­гно­зу до 307,5 млн тонн (зав­дя­ки Ки­таю), що, зві­сно, ти­сне на бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня. Після ви­хо­ду зві­ту WASDE бе­ре­зне­вий ф’ючерс на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі втра­чав у ці­ні й опу­стив­ся ниж­че за 3,7 дол. США/бу­шель.

Ек­спорт­ні ці­ни на укра­їн­ську ку­ку­ру­дзу ста­бі­лі­зу­ва­ли­ся в пер­ші дні ли­сто­па­да й да­лі утри­му­ва­ли­ся на ста­біль­но- му рів­ні 165–169 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB (+5 дол. США/т про­ти ми­ну­ло­го мі­ся­ця). Щоб за­без­пе­чу­ва­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи, ці­ни утри­му­ю­ться най­ниж­чи­ми в Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні.

Вну­трі­шні ці­ни на зер­но ку­ку­ру­дзи та­кож де­що від­но­ви­ли­ся після па­ді­н­ня в жов­тні й до­ся­гли по­зна­чки 4400–4600 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор. За­па­си ку­ку­ру­дзи ста­ном на 1 ли­сто­па­да є до­сить ви­со­ки­ми — май­же вдві­чі вищі, ніж то­рік. Ча­сти­на вро­жаю (близь­ко 4% за­галь­ної пло­щі по­сі­ву) ви­яви­ла­ся під сні­гом. Зна­чних за­гроз для ньо­го це не має, про­те якість зер­на мо­же де­що втра­ти­ти…

Со­є­ві бо­би

Різ­ким пі­ру­е­том ли­сто­па­да був стри­бок бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій тор­го­вій бір­жі 1 ли­сто­па­да 2018 ро­ку під впли­вом ре­кла­ма­цій пре­зи­ден­та Трам­па про успі­шні пе­ре­мо­ви­ни з лі­де­ром КНР, ко­трі да­ють на­дію на по­кра­ще­н­ня тор­го­вих від­но­син між кра­ї­на­ми. Та­кі опти­мі­сти­чні обі­цян­ки під­штов­хну­ли вар­тість со­є­во­го ф’ючер­са за один день з 8,50 до 8,81 дол. США/бу­шель.

З то­го ча­су бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на сою ко­ли­ва­ли­ся в бі­чно­му трен­ді у ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні 8,75–8,95 дол. США/ бу­шель. Аме­ри­кан­ські фер­ме­ри очі­ку­ють на змен­ше­н­ня на­пру­ги в аме­ри­кан­сько-ки­тай­ських від­но­си­нах, а тим ча­сом за­зна­ють зби­тків: за­ку­пки ду­же слаб­кі, схо­ви­ща за­ва­ле­ні со­єю й ін­ши­ми куль­ту­ра­ми, вла­сни­ки еле­ва­то­рів утри­му­ють ви­со­кі ці­ни на збе­рі­га­н­ня збіж­жя. По­го­во­рю­ють, щоб сти­му­лю­ва­ти ці­ни, фер­ме­ри на­віть зни­щу­ють ча­сти­ну вро­жаю. Чи ви­прав­да­ю­ться на­дії аме­ри­кан­ських фер­ме­рів, ста­не ві­до­мо 1 грудня — да­та, на ко­тру по­пе­ре­дньо при­зна­че­но зу­стріч лі­де­рів США та Ки­таю. По­ки що в ли­сто­па­до­во­му зві­ті WASDE про­гно­зу­є­ться ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту со­є­вих бо­бів зі США на 4 млн тонн мен­ше, а з Бра­зи­лії, нав­па­ки, роз­ши­ре­н­ня — на 2 млн тонн біль­ше. Сьо­го­дні бра­зиль­ські фер­ме­ри актив­но за­сі­ва­ють со­єю зна­чні пло­щі, окри­ле­ні ни­ні­шні­ми успі­ха­ми про­даж.

Ек­спорт­ні ці­ни на со­є­ві бо­би в Укра­ї­ні в ли­сто­па­ді й да­лі по­віль­но зни­жу­ва­ли­ся й до­ся­гли 340–348 дол. США/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB (–7 дол. США/т до ми­ну­ло­го мі­ся­ця). Вну­трі­шні ці­ни на сою та­кож зни­жу­ва­ли­ся й до­ся­гли рів­ня 8700–9500 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор, що на 800 грн/т мен­ше, ніж ми­ну­ло­го мі­ся­ця.

Рі­пак

Звіт МСГ США (WASDE) був зов­сім ней­траль­ним що­до цін, бо основ­ні ба­лан­со­ві показники змін не за­зна­ли. Ра­зом із тим лю­тне­вий рі­па­ко­вий ф’ючерс на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF) по­чи­на­ю­чи з дру­гої де­ка­ди ли­сто­па­да до­сить різ­ко зни­жу­вав­ся в ці­ні, втра­тив­ши 10 єв­ро/бу­шель за один ти­ждень і ді­йшов­ши по­зна­чки 370 єв­ро/т. Основ­ним чин­ни­ком па­ді­н­ня бір­жо­вих цін на рі­пак бу­ло ана­ло­гі­чне па­ді­н­ня сві­то­вих цін на на­фту. Так, бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на на­фту ета­лон­них ма­рок WTI та Brent за жов­тень-ли­сто­пад втра­ти­ли по­над 30% вар­то­сті й до­ся­гли мі­ні­му­му за остан­ній рік. Тоб­то та­кий рі­вень цін на на­фту був хі­ба що у жов­тні 2017 ро­ку.

Ек­спорт­ні ці­ни на укра­їн­ський рі­пак хоч і не так швид­ко, як сві- Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті і тор­гів­лі НУБіП, екс­перт аграр­них рин­ків то­ві, але та­кож змен­шу­ва­ли­ся і в остан­ній де­ка­ді ли­сто­па­да до­ся­гли рів­ня 415–420 дол. США/т на умо­вах по­став­ки FOB, що на 5 дол. США мен­ше ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Під­три­мує ці­ну й ін­фор­ма­ція про мо­жли­вий не­до­бір уро­жаю у ЄС, де не вда­ло­ся за­сі­я­ти про­гно­зо­ва­ні пло­щі ози­мим ячме­нем че­рез за­су­ху. А, як ві­до­мо, основ­ним ім­пор­те­ром укра­їн­сько­го рі­па­ку є са­ме ЄС.

Від­так де­яке зни­же­н­ня цін у пор­тах Чор­но­го мо­ря по­ки що не до­ко­ти­ло­ся до вну­трі­шніх цін. Трей­де­ри не змен­шу­ва­ли ці­ни для агра­рі­їв, а за­ли­ши­ли їх на ста­біль­но­му рів­ні 12 400– 12 700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW, що є най­ви­щим рів­нем се­ред усіх олій­них куль­тур (со­ня­шни­ку й сої, ці­ни на які зни­жу­ю­ться). Та чи вда­сться й на­да­лі утри­му­ва­ти ці­ни на рі­пак на та­ко­му ви­со­ко­му рів­ні? Вар­то усе ж очі­ку­ва­ти де­яко­го змен­ше­н­ня цін на рі­пак на вну­трі­шньо­му рин­ку в гру­дні.

Со­ня­шник

В ли­сто­па­до­во­му зві­ті WASDE сут­тє­во збіль­ше­но оцін­ки пе­ре­хі­дних за­па­сів со­ня­шни­ку у сві­ті — з 2,9 до 3,62 млн тонн, що є най­ви­щим рів­нем за остан­ні 10 ро­ків. Для Укра­ї­ни оцін­ки ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку за­ли­ши­ли­ся на по­пе­ре­дньо­му рів­ні — 15 млн тонн, не­зва­жа­ю­чи на те, що зби­раль­на кам­па­нія за­вер­ши­ла­ся й аграр­не мі­ні­стер­ство зві­тує про 14 млн тонн вро­жаю.

Ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію, як і ра­ні­ше, не ті­шать: у пор­тах Чор­но­го мо­ря во­ни ще зни­зи­ли­ся до 635–638 дол. США/т на умо­вах по­став­ки FOB, що май­же на 30 дол. США мен­ше, ніж ми­ну­ло­го мі­ся­ця. На цей раз укра­їн­ські ці­ни пов­ні­стю ко­ре­лю­ва­ли з ці­на­ми на со­ня­шни­ко­ву олію в пор­тах Рот­тер­да­ма. Слід за­зна­чи­ти, що це без­пре­це­ден­тно низь­кий рі­вень цін на со­ня­шни­ко­ву олію — істо­ри­чний мі­ні­мум. Па­ра­лель­но змен­ши­ли­ся ці­ни на со­ня­шни­ко­вий шрот: тіль­ки за один день во­ни втра­ти­ли 400 грн на тон­ні, до­сяг­ши рів­ня 6300 грн/т в остан­ній де­ка­ді ли­сто­па­да.

Низь­кий рі­вень цін на олію та со­ня­шник не міг не від­би­ти­ся на вну­трі­шніх ці­нах на си­ро­ви­ну. Ра­зом із тим зни­же­н­ня цін на со­ня­шник усе ж бу­ло по­мір­ні­шим — 200–300 грн/т. На­при­кін­ці ли­сто­па­да ці­ни ко­ли­ва­ли­ся на рів­ні 9500–10 100 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW. Як ві­до­мо, ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку пе­ре­ви­щу­ють мо­жли­во­сті си­ро­вин­ної ба­зи, то­му йо­го за­ку­по­ву­ють до­сить актив­но й на­ро­щу­ють об­ся­ги пе­ре­роб­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.