Ме­ха­ні­ка до­бро­го вро­жаю

У фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві «Ро­ман­ців­ське» на Дні­про­пе­тров­щи­ні осе­лив­ся по­сів­ний ком­плекс ESPRO 4000 МC

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

У го­спо­дар­стві, де одна­ко­во тур­бу­ю­ться і про вро­жай, і про збе­ре­же­н­ня ро­дю­чо­сті зем­лі для на­сту­пних по­ко­лінь, став­ле­н­ня до зем­ле­роб­ства осо­бли­ве. Тут не мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі не­які­сної сів­би й не над­то по­кла­да­ю­ться на хі­мію, бо ко­жен по­го­жий день — на ва­гу зо­ло­та. ФГ «Ро­ман­ців­ське» Вер­хньо-Дні­пров­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті го­спо­да­рює за­сто­со­ву­ю­чи пер­ший в Укра­ї­ні ме­ха­ні­чний по­сів­ний ком­плекс ESPRO М 4000 C.

Шу­ка­ли на­дій­ну те­хні­ку

Як роз­по­від­ає за­снов­ник і го­лов­ний агро­ном фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства Іван Ро­ма­нець, по­сів­ний ком­плекс ESPRO М 4000 з’явив­ся у «Ро­ман­ців­сько­му» після по­сів­ної 2018-го — за­над­то стрім­кої та сти­слої у стро­ках. Са­ме то­ді при­каз­ка «Один день рік го­дує» ста­ла як ні­ко­ли акту­аль­ною (бо ж усі пам’ята­ють якою дов­го­о­чі­ку­ва­ною та швид­ко­плин­ною бу­ла цьо­го­рі­чна ве­сна). До то­го ж усі на­яв­ні в те­хно­пар­ку ві­тчи­зня­ні зер­но­ві сі­вал­ки що­раз «си­па­ли­ся» й за­гро­жу­ва­ли зі­рва­ти по­сів­ну. Так і на­зрі­ло рі­ше­н­ня — шу­ка­ти на­дій­ну те­хні­ку іно­зем­но­го ви­ро­бни­цтва.

«Я від­ра­зу ска­зав, що хо­чу та­ку ма­ши­ну, яка бу­ла б чи­стою ме­ха­ні­кою, бо за свій ба­га­то­рі­чний до­свід в аграр­ній га­лу­зі ме­ні до­ве­ло­ся чи­ма­ло по­пра­цю­ва­ти і з пнев­ма­ти­кою, і гі­драв­лі­кою, але, як на ме­не, не ро­блять во­ни то­го, що ро­бить чи­ста ме­ха­ні­ка», — роз­по­від­ає Іван Оле­ксан­дро­вич. Тож спо­ча­тку за­ро­ди­ла­ся са­ма ідея по­шу­ку ме­ха­ні­чної сі­вал­ки для зер­на та рі­па­ку, а вже по­тім ви­да­ла­ся мо­жли­вість по­ба­чи­ти об’єкт по­шу­ку. — «КУН-Укра­ї­на» са­ме про­во­див День по­ля в су­сі­дньо­му ра­йо­ні. Після то­го як сі­вал­ку по­ба­чи­ли в ро­бо­ті, зро­би­ти ви­бір ста­ло набагато лег­ше. А при­ва­бли­ві умо­ви фі­нан­су­ва­н­ня від ком­па­нії «Те­хно­торг» ста­ли ви­рі­шаль­ним ар­гу­мен­том. То­чність — по­над усе

На мо­мент на­шо­го спіл­ку­ва­н­ня в «Ро­ман­ців­сько­му» вже по­сі­я­ли рі­пак і роз­по­ча­ли сів­бу ози­мої пше­ни­ці. Зві­сно ж, «пов­ної об­ка­тки» агре­гат ще не отри­мав, але по­пе­ре­дня оцін­ка го­спо­дар­ства по­зи­тив­на.

– Ма­ю­чи ве­ли­кий до­свід ро­бо­ти не ли­ше агро­но­мі­чної, а й ке­рів­ної, хо­чу ска­за­ти, що сам Бог ве­лів у го­спо­дар­стві ма­ти та­ку сі­вал­ку», — за­ува­жує Іван Ро­ма­нець і до­дає, що то­чні­шої й на­дій­ні­шої за ме­ха­ні­чну сі­вал­ку він у сво­їй ви­ро­бни­чій пра­кти­ці не зу­стрі­чав. Мов­ляв, пнев­ма­ти­ка — це до­бре, але во­на не зав­жди дає та­ку то­чність, як ме­ха­ні­ка. А тут, за сло­ва­ми го­спо­да­ря, що на­ла­шту­вав — те й отри­мав. Він пе­ре­ко­на­ний: в агро­но­мі­чній спра­ві то­чність має бу­ти ви­щою за бу­дья­кі ін­ші чин­ни­ки. Зокре­ма, край­ні та се­ре­дні со­шни­ки по­вин­ні кла­сти одна­ко­ву кількість по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, щоб у ре­зуль­та­ті вда­ло­ся отри­ма­ти рів­но­мір­ний тра­во­стій.

«По­ра­ху­ва­ли ми, що на пше­ни­ці має бу­ти 5,6 млн зер­нин на ге­ктар. Ви­рі­ши­ли, що сі­є­мо на гли­би­ну чо­ти­ри сан­ти­ме­три», — ка­же го­спо­дар. І до­дає, що з но­вим агре­га­том ре­а­лі­зу­ва­ли ці зав­да­н­ня.

По­сі­ви ви­щої яко­сті

Так са­мо по­зи­тив­но в «Ро­ман­ців­сько­му» оці­ню­ють ро­бо­ту ESPRO М 4000 C під час сів­би рі­па­ку — сі­вал­ка то­чно ви­три­мує гли­би­ну та які­сно до­зує це дрі­бне на­сі­н­ня. Пер­ші схо­ди рі­па­ку вже по­ка­за­ли­ся, і стає зро­зумі­лим, що якість по­сі­вів бу­де зна­чно ви­щою, ніж то­рік за сів­би ві­тчи­зня­ним агре­га­том.

Та не тіль­ки без­по­се­ре­днє укла­да­н­ня на­сі­н­ня має зна­че­н­ня: ве­ли­ка пе­ре­ва­га ESPRO М 4000 C — це вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив у між­ря­д­дя на гли­би­ну, що біль­ша ніж за­клад­ка по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Та­кий під­хід дає мо­жли­вість рос­тку вча­сно отри­ма­ти по­штовх для ро­сту й ви­жи­ти за не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов. На­віть у до­во­лі во­ло­гих умо­вах цьо­го ро­ку ви­про­бу­ва­ли но­ву сі­вал­ку, хо­ча спо­ча­тку сум­ні­ва­ли­ся, чи впо­ра­є­ться во­на, — ре­зуль­тат по­ра­ду­вав. «По­ди­ві­ться, яке по­сів­не ло­же зро­би­ла. Зем­ля, як клей, а во­на її утрам­бу­ва­ла, зер­но по­кла­ла, а звер­ху зро­би­ла роз­пу­ше­ний муль­чу­валь­ний шар», — за­ува­жує Іван Ро­ма­нець. До­свід­че­ний агро­ном на­го­ло­шує на ва­жли­во­сті вча­сно­го та які­сно­го при­ко­чу­ва­н­ня ряд­ка з на­сі­н­ням й одно­ча­сно­го роз­пу­шу­ва­н­ня між­рядь, що втя­гу­ва­ти­муть май­бу­тню во­ло­гу. По­сів­ний ком­плекс ESPRO із ци­ми зав­да­н­ня­ми успі­шно впо­рав­ся.

Осо­бли­во­сті, що ста­ли пе­ре­ва­га­ми

У чому ж осо­бли­во­сті й пе­ре­ва­ги ESPRO М 4000 C? Ця ме­ха­ні­чна сі­вал­ка має еле­мен­ти кла­си­чно­го по­сів­но­го ком­пле­ксу та низ­ку пе­ре­ваг пе­ред пнев­ма- ти­чни­ми сі­вал­ка­ми. Во­на за­без­пе­чує одна­ко­ву ви­со­ту па­ді­н­ня на­сі­н­ня, уне­мо­жлив­лює трав­му­ва­н­ня зер­на й у ре­зуль­та­ті дає рів­но­мір­ні по­сі­ви. Уні­вер­саль­ність

• Сі­вал­ка при­зна­че­на для сів­би всіх куль­тур — нор­ма ви­сі­ву ста­но­вить від 1,5 до 450 кг на ге­ктар.

То­чність

• За­па­тен­то­ва­на роз­роб­ка

KUHN — до­зу­валь­на ко­туш- ка Helica чу­до­во ви­три­мує вста­нов­ле­ні нор­ми ви­сі­ву. Ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу

• Уні­каль­на за­па­тен­то­ва­на си­сте­ма амор­ти­за­ції ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу за до­по­мо- гою по­лі­у­ре­та­но­вих стри­жнів Crossflex. Ґрун­то­об­ро­бі­ток + сів­ба за один про­хід

• У пе­ре­дній ча­сти­ні сі­вал­ки — дві ба­та­реї ди­сків, що ви­ко­ну­ють фун­кцію ди­ско­вої бо­ро­ни. Зав­дя­ки цій осо­бли­во­сті сі­вал­ку мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти за мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту. Які­сний ви­сів

• Espro осна­ще­на V-по­ді­бни­ми со­шни­ка­ми для ви­сі­ву, роз­та­шо­ва­ни­ми зі змі­ще­н­ням 41 мм. Це рі­ше­н­ня за­без­пе­чує лег­ке про­ни­кне­н­ня в ґрунт, ста­біль­ний хід і про­сті­шу екс­плу­а­та­цію.

Зав­дя­ки V-по­ді­бним со­шни­кам ве­ктор па­ді­н­ня зер­на спря­мо­ва­ний до то­чки роз­кри­т­тя бо­ро­зни. Зав­дя­ки цьо­му за­без­пе­чу­є­ться ста­біль­на гли­би­на ви­сі­ву й хо­ро­ший кон­такт на­сі­н­ня з під­го­тов­ле­ним ло­жем.

Ме­ха­ні­чні по­сів­ні ком­пле­кси від KUHN — по­ки що рід­кість на укра­їн­ських по­лях. Утім, Іван Ро­ма­нець із ФГ «Ро­ман­ців­ське» з ра­ді­стю ре­ко­мен­дує та­кі агре­га­ти сво­їм дру­зям і су­сі­дам.

Ме­ха­ні­чні по­сів­ні ком­пле­кси від KUHN — по­ки що рід­кість на укра­їн­ських по­лях. Утім, у ФГ «Ро­ман­ців­ське» вже на пра­кти­ці пе­ре­ко­на­ли­ся в на­дій­но­сті й ефе­ктив­но­сті ці­єї те­хні­ки

Іван Ро­ма­нець

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.