ОТ­ВЕ­ТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБ­ЛИ­КО­ВАН­НЫЙ В № 38

Argumenty I Fakty (Ukraine) - - В КАРПАТАХ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ -

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пал­лен­берг. 5. Цир­кон. 9. Рол­лер. 10. Мун­дир. 11. Пав­лов. 13. Се­вер. 18. «Не­рон». 19. Днев­ник. 21. Ку­куш­ка. 22. Юрист. 24. Ту­мак. 28. Ча­що­ба. 34. Ра­би­ца. 35. Ва­лен­ки. 37. Са­по­ги. 38. Де­коль­те. 39. Ко­че­гар. 41. Вит­раж. 43. До­нор. 45. Писк. 46. Ди­е­та. 48. Да­ния. 51. Ви­лок. 54. Ша­ту­нов. 57. Кон­сен­сус. 58. Та­бас­ко. 59. Шмидт. 60. Бот­вин­ник. 61. Ка­д­риль. ПО ВЕР­ТИ­КА­ЛИ: 1. По­про­шай­ни­че­ство. 2. Грипп. 3. Сли­ва. 4. Де­мос. 6. Игу­мен. 7. Ко­да. 8. Нерв. 12. Ве­ник. 14. Ре­бус. 15. Боч­ка. 16. Эн­д­рю. 17. Хвост. 20. Ку­зар. 23. Туш. 25. Ка­гор. 26. Гиль­дия. 27. Га­шет­ка. 29. Ще­поть. 30. Баг­дад. 31. Га­дость. 32. Ве­чер. 33. Вклад. 36. Ме­тод. 40. Ро­жок. 42. Жи­вот. 44. Раб­ство. 45. Пи­а­ни­но. 47. Фис­кал. 49. Кар­ма. 50. Нуж­да. 52. Ко­кон. 53. Бу­тик. 55. Ва­за. 56. Ка­юр.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.