Barvinok - - NEWS -

ЯЦЗа­зви­чай мо­сти спо­ру­джу­ють для пі­шо­хо­дів, ав­то­мо­бі­лів і по­тя­гів. А в Ні­меч­чи­ні є міст для ка­те­рів і чов­нів. Він з'єд­нує два ка­на­ли: Эль­ба­7Ха­фел і Се­ред­зем­но­мор­ський. По мо­сту мо­жна не ли­ше плив­ти, а й хо­ди­ти — з обох бо­ків є тро­ту­а­ри для пі­шо­хо­дів.

Ли ше в пів­ден но 7 за­хі­дній ча с ти­ні ко ро­лів­ства Ма рок ко ( Аф ри ка) мо­жна по­ба­чи­ти кіз, що па­су­ться на де­ре­вах. Там те­шній клі­мат по су ш ли вий, тож тва­ри­ни при­сто­су­ва­лись вла­што­ву­ва­ти­ся на де­ре­вах і ла­су­ва­ти ли­стям та пло­да­ми ар­га­нії ко­лю­чої — де­ре­ва з тер­ни­сти­ми 8—107ме­тро­ви­ми гіл­ка­ми і ко­стру­ба­тим стов­бу­ром. Го­лов­не зав­да­н­ня па­сту­хів — вча­сно пе­ре­га­ня­ти ста­до з одно­го де­ре­ва на ін­ше, бо ко­зи з не­ймо­вір­ною швид­кі­стю по­їда­ють пло­ди ар­га­нії. А олія з них ду­же до­ро­га — її ще на­зи­ва­ють “зо­ло­то Ма­рок­ко”. пон­ські ма­ка­ки з остро­ва Хон­сю ви­три­му­ють мо­ро­зи до 15 гра­ду­сів. На­ве­сні й улі­тку во­ни жи­вуть у лі­сі ви­со­ко в го­рах — пе­ре­би­ра­ю­чись із де­ре­ва на де­ре­во у по­шу­ках їжі. З на­ста­н­ням зи­ми спу­ска­ю­ться в до­ли­ну і грі­ю­ться у мі­сце­вих тер­маль­них дже­ре­лах. Си­дять у га­ря­чій во­ді по са­му шию біль­шу ча­сти­ну дня, і ли­ше по обі­ді, ко­ли про­грі­є­ться по­ві­тря, ви­хо­дять на су­шу, щоб об­со­хну­ти та по­їсти. Ма­ка­ки, які об­со­хли, при­но­сять їжу сво­їм мо­крим ро­ди­чам про­сто до дже­рел. ей смай­лик мо­жна по­ба­чи­ти ли­ше з ви­со­ти пта­ши­но­го по­льо­ту — ви­лі­та­ю­чи лі­та­ком із ма­лай­зій­сько­го мі­сте­чка Ко­та­7Ки­на­ба­лу. При­ві­тну усмі­шку утво­рю­ють остро­ви Ма­ну­кан, Ма­му­тик и Су­луг. Смай­лик не­мов за­про­шує ту­ри­стів на остро­ви по­ми­лу­ва­ти­ся ко­ра­ло­ви­ми ри­фа­ми і від­по­чи­ти на чу­до­вих пля­жах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.