Barvinok - - News -

У На­ньян­сько­му те­хно­ло­гі­чно­му уні­вер­си те­ті ( Син га пур — мі­сто < дер жа ва у Пів­ден­но<Схі­дній Азії) ство­ри­ли кі­бер­жу­ків. Уче­ні вва­жа­ють, що ке­ро­ва­ні ко­ма­хи до­по­ма­га­ти­муть шу­ка­ти і ря­ту­ва­ти вці­лі­лих лю­дей під час сти­хій­них лих. В одно­му з аме­ри­кан­ських шта­тів ча­сти­ну тра­си пла­ну­ють пе­ре­тво­ри­ти на со­ня­чну до­ро­гу. Її (а та­кож мі­сця пар­ку­ва­н­ня та пі­шо­хі­дні до­ріж­ки) вкри­ють со­ня­чни­ми па­не­ля­ми. Во­ни до­сить мі­цні — ви­три­ма­ють важ­ку те­хні­ку. Ви роб ле на енер­гія над хо ди ти ме на за ря­дні стан­ції для елек тро мо­бі­лів, осві­тлю­ва­ти­ме до­ро­жні роз­мі­тку та зна­ки. Вмон­то­ва­ні в па­не­лі на­грі­валь­ні еле­мен ти змо жуть роз то пи ти сніг, а спе­ці­аль­ні сен­со­ри до­по­мо­жуть по­ба­чи­ти тва­рин, які пе­ре­бі­га­ють тра­су. Її та­кож на­зи­ва­ють "До­ро­гою в май­бу­тнє".

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.