МІ Й К ИЇ В

Barvinok - - Редьярд Кіплінг -

"Скіль­ки ро­ків Ки­є­ву?"

Ан­тон БУРЯК, Сум­ська обл." “М ій Ки­їв" — так про дав­нє мі­сто мо­же ска за ти ко жен із бар­він­чат. На­віть якщо по­ки що тут не бу­вав. Бо це — сто­ли­ця Укра­ї­ни, мі­сто, яке зав­жди єд­на­ло укра­їн­ські зем­лі та лю­дей. Ар­хе­о­ло­ги ствер­джу­ють, що пер­ші по­се­ле­н­ня на те­ри­то­рії су­ча­сно­го Ки­є­ва бу­ли ще 20 ти­сяч ро­ків то­му. Мі­сто за­сно­ва­не у У сто­літ­ті. Це най­дав­ні­ше схі­дно­слов'ян­ське мі­сто. У ІХ сто­літ­ті Ки­їв став по­лі­ти­чним і куль­тур­ним цен­тром, а Русь — най­біль­шою на той час дер­жа­вою в Єв­ро­пі.

Що ти зна­єш (чи­тав) про дав­ній Ки­їв?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.