Barvinok - - News -

А ТойLЩо­LВLДу­плі­LСи­дить зно­ву жо­лу­дем пе­ре­ки­нув­ся — і в тор­бу! А за ним і Грець, що теж бу­ло з тор­би ви­ліз — по­ди­ви­ти­ся, що там та­ке ста­ло­ся.

Гре­цю ду­же не спо­до­ба­ло­ся, що ТойLЩоL ВLДу­плі­LСи­дить ли­ца­рю Гор­чи­ку до­по­міг.

Узяв він ти­хень­ко жо­лу­дя і хо­тів з тор­би ви­ки­ну­ти. Але ТойLЩо­LВLДу­плі­LСи­дить враз со­бою пе­ре­ки­нув­ся.

По­ба­чив Гре­ця і ка­же:

— А ти тут що ро­биш і звід­ки взяв­ся? — А я той Грець, що ме­не до те­бе оцей дрі­бний ли­цар по­слав!

— Та на яко­го ти ме­ні гре­ця здав­ся! — Га­Lга, — ра­діє Грець, — те­пер я від те­бе не від­ста­ну!

— Ще й як від­ста­неш! Ану геть з тор­би! — А дзу­ськи!

— То я те­бе сам ви­ки­ну!

— А спро­буй!

Да­вай во­ни у тор­бі вов­ту­зи­тись. Грець у То­го­LЩо­LВLДу­плі­LСи­дить на го­ло­ві пли­гає, а ТойLЩо­LВLДу­плі­LСи­дить йо­му п'ясту­ки* у бо­ки ти­че. Та так роз­пли­га­ли­ся, що тор­ба по­ча­ла під­ска­ку­ва­ти.

Ли­цар Гор­чик по­ба­чив і ди­ву­є­ться: — Що то та­ке з мо­єю тор­бою ді­є­ться? Та ку­ла­ком яLак дасть по тор­бі! Обом не­чи­стим аж па­мо­ро­ки за­би­ло*. Зі­щу­ли­лись во­ни на дні тор­би і при­ти­хли.

На­ре­шті до­лі­зли до ви­хо­ду з пе­че­ри. Ви­лі­зли, об­тру­си­ли­ся, роз­ди­ви­ли­ся. Ба­чать — ні­би й де­ре­ва та­кі, як у Гор­чи­ка вдо­ма, і тра­ва як тра­ва, і со­не­чко сві­тить. А все одно від­чу­ва­є­ться — чу­жи­на. Ко­бур­ка ка­же:

— Ти як хо­чеш, а ме­ні сні­да­ти дав­но по­ра. У ме­не ре­жим. Я па­сти­ся йду.

Гор­чик і со­бі сів пе­ре­по­чи­ти та пе­ре­ку­си­ти.

А це справ­ді бу­ло ін­ше кня­зів­ство. І жи­ла в ньо­му ро­ди­на Зай­вих. Ма­ма в них пи­са­ла­ся Зай­ва, і та­то — Зай­вий.

Бу­ло в цій ро­ди­ні троє си­нів.

Зва­ли їх Пер­ший Зай­вий, Дру­гий Зай­вий і Тре­тій Зай­вий. Пер­ші двоє дур­ня­ми бу­ли, а тре­тій — ро­зум­ник.

Пер­ший Зай­вий усе кар­ти­ни ма­лю­вав. Або пар­су­ни*. Як зма­лює ко­го — ні­хто ні­ко­ли не вга­дає, хто на то­му порт­ре­ті.

Дру­гий Зай­вий вір­ші та ба­ла­ди пи­сав. Як по­чне чи­та­ти — ні­хто до кін­ця ви­три­ма­ти не мо­же. Одра­зу всіх у сон тя­гне.

А він по­ди­ви­ться, що усі сплять, по­ти­ли­цю по­чу­хає і ка­же:

— Це до­Lо­Lо­Lбре!

Та й зно­ву за гу­ся­че пе­ро.

Вже в го­спо­дар­стві всі гу­са­ки без пір'я хо­ди­ли — усе пір'я Дру­гий Зай­вий на ба­ла­ди по­ви­сми­ку­вав.

А Тре­тій Зай­вий тя­му­щим вро­див­ся. Вмів і пар­су­ни ма­лю­ва­ти, і ба­ла­ди скла­да­ти, і вза­га­лі — за що ві­зьме­ться, все зро­бить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.