ОЦЕ ЗВАЛИЩЕ!

Barvinok - - News -

Як ствер­джу­ють еко­ло­ги, ко­жен укра­ї­нець що­дня ство­рює пів­кі­ло­гра­ма смі­т­тя. По­лі­чи, скіль­ки смі­т­тя ство­рю­єш ти про­тя­гом ро­ку.

Усі ми ра­зом що­рі­чно за­ли­ша­є­мо пі­сля се­бе 8 міль­йо­нів тонн смі­т­тя! На­ші зва­ли­ща за­йма­ють 260 ти­сяч ге­кта­рів зем­лі. Це біль­ше, ніж дер­жа­ва ... чи як три ... .

А на цій зем­лі мо­гли б ро­сти яблу­не­ві са­ди чи ко­ло­си­ти­ся пше­ни­ця.

Пр­опу­ще­ні сло­ва про­чи­та­єш у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­дів, впи­сав­ши у них від­по­віді на за­гад­ки.

1. Не пти­ця, а з кри­ла­ми.

2. Го­ру за ни­тку по­ве­ли.

3. Хто мов­чить, а всіх лю­дей на­вчить? 4. Че­тве­ро яблу­чок ко­тя­ться, одне одно­го не до­же­не.

5. Но­ги, як ло­па­ти, ха­ту по­верх ха­ти має.

Ра­ху­нок жа­бам знає.

6. Що у сві­ті най­ба­га­тше?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.