ЕКО ЗАРОБІТОК

Barvinok - - News -

Сту­ден­там і спортс­ме­нам по­до­ба­є­ться се­ли­ти­ся в го­те­лі Ко­ро­на Пла­за в Ко­пен­га­ге­ні (Да­нія), бо тут мо­жна за­ро­би­ти на обід. Для цьо­го тре­ба сі­сти на ... , по­пра­цю­ва­ти на ньо­му 15 хви­лин, ви­ро­би­ти не менш як 10 ва­тFго­дин еле­ктро­енер­гії і отри­ма­ти за це гро­ші. Що­прав­да, ви­тра­ти­ти їх мо­жна ли­ше в го­тель­но­му ре­сто­ра­ні або ка­фе.

Пр­опу­ще­не сло­во "під­ка­же" кру­ти­го­лов­ка. Впи­ши лі­те­ри над ри­ска­ми. Ци­фри під ни­ми озна­ча­ють: перша — но­мер кві­тки, дру­га — лі­те­ру, яку тре­ба взя­ти з її на­зви.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

2,4 3,8 4,3 2,2 4,1 1,3 3,8 1,6 4,6 ___ ___ ___

1,4 3,8 1,3 ма­шки, ди­кої мор­кви, зви­чай­ної во­ло­шки та чер­во­ної ко­ню­ши­ни і по­ба­чи­ли, що при­ро­дні хи­жа­ки до­бре зни­щу­ють шкі­дни­ків по­сі­вів. То­му фер­ме­ри мо­жуть біль­ше не роз­сі­ю­ва­ти пе­сти­ци­ди і ви­ро­щу­ва­ти еко­ло­гі­чно чи­сті ро­сли­ни.

Пр­опу­ще­ні сло­ва зна­йди у кру­ти­го­лов­ці. З'єд­най ге­ро­їв з одно­го муль­ти­ка, від­по­від­ні лі­те­ри впи­ши у кру­же­чки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.