МОРОЗИВНІ СМАКОЛИКИ

Barvinok - - News -

Хе­стон Блю­мен­таль (Ве­ли­ко­бри­та­нія) зди­ву­вав усіх, ви­го­то­вив­ши рі­жок для мо­ро­зи­ва зав­ви­шки більш як 4 ме­три. У ньо­му вмі­сти­ла­ся май­же тон­на хо­ло­дної сма­ко­ти. А за­сти­га­ла во­на ці­лий мі­сяць.

жи­т­тя ко­ро­ва дає стіль­ки мо­ло­ка, що з ньо­го мо­жна ви­го­то­ви­ти 30000 лі­трів мо­ро­зи­ва. По­лі­чи, на скіль­ки ро­ків то­бі ви­ста­чи­ло б та­кої кіль­ко­сті.

у сві­ті спо­жи­ва­ють до 15 мі­льяр­дів лі­трів мо­ро­зи­ва. Та­кою йо­го кіль­кі­стю мо­жна бу­ло б за­пов­ни­ти 5000 олім­пій­ських ба­сей­нів.

пер­ших ку­лі­нар­них шоу на те­ле­ба­чен­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли не мо­ро­зи­во, а кар­то­пля­не пю­ре. Бо мо­ро­зи­во швид­ко та­ну­ло від те­пла про­же­кто­рів. Та й ни­ні у ре­клам­них ро­ли­ках ча­сто по­ка­зу­ють не­справ­жнє мо­ро­зи­во.

Ху­до­жник В. ДУНАЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.