МУ­ЗЕЙ МА­ГІЇ І ЧУ­ДЕС

Barvinok - - News -

Па­ри­жі (Фран­ція) є Му­зей ма­гії і чу­дес.

він у під­ва­лах ста­ро­вин­но­го бу­дин­ку не­по­да­лік Но­во­го Мо­сту. Тут у дав­ні ча­си ви­сту­па­ли ман­дрів­ні фо­ку­сни­ки. У му­зеї зі­бра­но уні­каль­ну ко­ле­кцію ре­кві­зи­тів для фо­ку­сів, афіш та атри­бу­тів ма­гі­чно­го ми­сте­цтва. За­снов­ник і вла­сник му­зею Жорж Пруст ко­жні 30 хви­лин по­ка­зує фо­ку­си, роз­кри­ває їхні се­кре­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.