"ЛІСОВА СПІРАЛЬ"

Barvinok - - News -

Так на­зи­ва­ють 12Yпо­вер­хо­вий бу­ди­нок у ні­ме­цько­му мі­сті Дарм­штадт. Йо­го 105 квар­тир не­мов "обгор­та­ють" двір. На да­ху ро­стуть бу­ки, кле­ни, ли­пи. Спро­е­кту­вав

та­ку не­зви­чай­ну бу­дів­лю зна­ме­ни­тий ав­стрій­ський ар­хі­те­ктор Фрі­ден­срайх Хун­дер­твас­сер, який лю­бив "не­пра­виль­ні" лі­нії

та при­ро­дні фор­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.