ВІД ХЛІБА ДОБРІШАЮТЬ?

Barvinok - - News -

Ан­глій­ські вче­ні про­ве­ли ці­ка­ве до­слі­дже­н­ня. Одну гру­пу до­бро­воль­ців по­ста­ви­ли на вхо­ді до пе­кар­ні, дру­гу — бі­ля ма­га­зи­ну одя­гу. "Ви­пад­ко­ві" пе­ре­хо­жі гу­би­ли "не­на­ро­ком" бі­ля уча­сни­ків екс­пе­ри­мен­ту ру­ка­ви­чку або но­со­ву ху­стин­ку. Ті, хто вди­хав аро­мат сві­жо­спе­че­но­го хліба, під­ня­ли 77 від­со­тків за­гу­бле­них пре­дме­тів і від­да­ли їх вла­сни­кам, а ті, хто сто­яв бі­ля ма­га­зи­ну одя­гу, — ли­ше 55 від­со­тків.

Уче­ні за­пев­ня­ють, що там, де при­єм­но па­хне, лю­ди ста­ють до­брі­ши­ми й ча­сті­ше при­хо­дять на до­по­мо­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.