ЛАНТУХОВЕ ДЕ­РЕ­ВО

Barvinok - - News -

ВІн­дії ро­сте де­ре­во ан­чар не­шкі­дли­вий. Мі­сце­ві жи­те­лі на­зи­ва­ють йо­го лан­ту­хо­вим де­ре­вом. Бо з ньо­го ви­хо­дять май­же го­то­ві мі­шки. Спер­шу від­пи­лю­ють ча­сти­ну де­ре­ва по­трі­бно­го роз­мі­ру. По­тім силь­но б'ють по ко­рі — і во­на від­па­дає ра­зом із лу­бом. Луб від­окрем­лю­ють — "тка­ни­на" для

лан­ту­ха го­то­ва, тре­ба ли­ше зши­ти зни­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.