ДО ЗДО­РОВ'Я — КРОКОМ РУШ!

À òåïåð ïîìàíäðóºìî ñâ³òîì ó ïîøóêàõ óñ³ëÿêî¿ ñìàêîòè — íà òå é êàí³êóëè!

Barvinok - - News - Êðàìàð Çäîðîâèé Áóáëèê Ху­до­жник В. ДУНАЄВА

Ïðèâ³ò, ìàëèé ñïîaeèâà÷ó! Ñüîãîäí³ ïðèãîùàòèìó òåáå ö³êàâèíêàìè ïðî

ñìà÷íó ³ êîðèñíó ¿aeó.

СКОРИНКА ХЛІБА

Ін­дій­ські лі­ка­рі до­ве­ли, що скоринка хліба ду­же ко­ри­сна для здо­ров'я. Ба, во­ни на­віть ствер­джу­ють, що по­стій­не вжи­ва­н­ня до­бре під­пе­че­них ско­ри­нок зни­жує ри­зик не­без­пе­чних за­хво­рю­вань шлун­ку і ки­шків­ни­ка аж на 72 від­со­тки!

СЛОГАН ДЛЯ СЕНЬЙОРА ПОМІДОРА

За­зви­чай по­мі­до­ри збе­рі­га­ють у хо­ло­диль­ни­ку. Там во­ни три­ва­лий час не псу­ю­ться, однак їх смак по­гір­шу­є­ться.

Спро­буй­те з ма­мою зір­ва­ні по­мі­до­ри за­ли­ши­ти на під­ві­кон­ні. За тем­пе­ра­ту­ри 20 гра­ду­сів то­ма­ти ста­нуть спі­лі­ши­ми й аро­ма­тні­ши­ми.

За­пам'ятай слоган для них: "Сень­йо­ри по­мі­до­ри, з хо­ло­диль­ни­ка кроком руш!"

НЕ ПЕРЕСОЛИ!

Ти, ма­буть, не раз чув, що лю­ди, які пі­клу­ю­ться про своє здо­ров'я, вжи­ва­ють не­до­со­ле­ну, а то й не­со­ле­ну їжу. Це не за­ба­ган­ки, а ба­жа­н­ня уни­кну­ти хво­роб і пе­ред­ча­сно­го ста­рі­н­ня.

Не хми­кай, що то­бі до ста­ро­сті ще да­ле­ко. Якщо у те­бе зай­ва ва­га, спо­жи­вай якнай­мен­ше со­лі. Бо на­дмір­не її вжи­ва­н­ня спри­чи­няє при­ско­ре­не ста­рі­н­ня клі­тин, що мо­же при­зве­сти до сер­це­вих за­хво­рю­вань. Не пе­ре­со­люй їжу — бу­деш здо­ро­вим.

ПОПКОРН ПРО­ТИ РЕ­КЛА­МИ

Ні­ме­цькі вче­ні ді­йшли ці­ка­во­го ви­снов­ку: під час пе­ре­гля­ду ре­кла­ми в кі­но­те­а­трі тре­ба їсти попкорн.

Ви­яв­ля­є­ться, хрум­ка­н­ня ба­ран­ців за­глу­шує вну­трі­шнє мов­ле­н­ня лю­ди­ни. Тоб­то вну­трі­шній го­лос гля­да­ча не по­вто­рює ре­кла­му — тож во­на не за­пам'ято­ву­є­ться.

А ко­ли ти­хень­ко ков­та­ти цу­кер­ки, пла­стів­ці то­що, вну­трі­шній го­лос по­вто­рює ре­кла­му, і, ви­хо­дя­чи з кі­но­те­а­тру, ти по­про­сиш ма­му ку­пи­ти ла­со­щі, які щой­но ре­кла­му­ва­ли.

ДРАКОНІВ ФРУКТ

Пі­та­хайя чер­во­на або драконів фрукт ро­сте в Ав­стра­лії, Пів­ден­но-Схі­дній Азії, США. Змі­цнює іму­ні­тет, про­га­няє по­га­ний на­стрій, до­по­ма­гає сху­дну­ти. Чер­во­ну­ва­тий фрукт із гла­день­кою шкі­ро­чкою, вкри­тий ви­дов­же­ни­ми ли­сто­чка­ми, має со­ко­ви­ту за­па­шну м'якоть. Сма­ком схо­жий на по­єд­на­н­ня гру­ші й кі­ві. З пі­та­хайї го­ту­ють фру­кто­ві са­ла­ти, мо­ро­зи­во, дже­ми, на­пої.

ПЕПІНО — СОЛОДКИЙ ОГІРОК

Пепіно або солодкий огірок ви­ро­щу­ють у Но­вій Зе­лан­дії, Чи­лі та Пе­ру. Це дов­га­сті чи окру­глі пло­ди із со­ко­ви­тою м'яко­т­тю кре­мо­во­го ко­льо­ру. Смак на­га­дує по­єд­на­н­ня со­лод­кої ди­ні, гру­ші, ли­мо­на та огір­ка. Пепіно кон­сер­ву­ють, ва­рять із ньо­го ком­по­ти, го­ту­ють рі­зні де­сер­ти.

ТРОПІЧНА ЗІРКА

В Ін­дії, Ін­до­не­зії та на Шрі-Лан­ці мо­жна при­го­сти­ти­ся ду­же кра­си­вим фру­ктом, який на­зи­ва­ють ка­рам­бо­ла, стар­фрут або тропічна зірка. У роз­рі­зі

має фор­му зір­ки, смак на­га­дує по­єд­на­н­ня аґру­са з яблу­ком. Мі­стить ба­га­то ві­та­мі­нів, її сік до­бра вта­мо­вує спра­гу, по­кра­щує ро­бо­ту сер­ця. З неї го­ту­ють фру­кто­ві са­ла­ти та дже­ми,

при­кра­ша­ють де­сер­ти і на­пої.

ГУАЙЯВА

Пло­ди гу­айя­ви (гу­а­ви) до­сти­га­ють на ві­чно­зе­ле­них де­ре­ва­хча­гар­ни­ках у біль­шо­сті тро­пі­чних кра­їн. Ма­ють гру­шо­по­ді­бну фор­му, зав­довж­ки до 15 сан­ти­ме­трів, сві­тло-зе­ле­но­го ко­льо­ру. М'якоть на­га­дує по­лу­ни­цю з гру­шею. Їдять пло­ди із шкір­кою та на­сі­н­ням або чи­стять. Во­ни

мі­стять ба­га­то ві­та­мі­нів. Го­ту­ють із них са­ла­ти, си­ро­пи, же­ле.

Не ко­жно­му з вас по­ща­стить по­бу­ва­ти у да­ле­ких кра­ях. Та ді­зна­ти­ся, які на смак пепіно чи тропічна зірка, змо­же­те.

У ко­жній ці­ка­вин­ці на­зва­но фру­кти та ово­чі, які у по­єд­нан­ні на­га­ду­ють смак за­мор­ських пло­дів. При­го­туй­те з них фру­кто­вий са­лат або до­дай­те до мо­ро­зи­ва чи си­ру — на­со­ло­джуй­тесь де­сер­том зі сма­ком ка­рам­бо­ли, пі­та­хайї, гу­а­ви, пепіно. І ма­му з та­том не за­будь­те при­го­сти­ти.

Бу­дьмо здо­ро­ві!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.