ЗАМКИ УКРАЇНИ

"Скіль­ки зам­ків в Укра­ї­ні? Ан­дрій БОРОВКО, Ки­їв­ська обл."

Barvinok - - News -

Як ствер­джу­ють істо­ри­ки, ни­ні на те­ри­то­рії України є по­над 5000 зам­ків. Де­я­кі з них ста­ли му­зей­ни­ми ком­пле­кса­ми, що­дня їх від­ві­ду­ють ту­ри­сти. Зокре­ма, діє 20 пам'ятни­ків ар­хі­те­кту­ри Ки­їв­ської Ру­сі. Най­біль­ша кіль­кість зам­ків збе­ре­гла­ся у за­хі­дній ча­сти­ні на­шої кра­ї­ни.

Вра­жає Пі­дго­ре­цький за­мок у Львів­ській обла­сті. Він спо­ру­дже­ний у ХVІІ сто­літ­ті. Ка­жуть, у ньо­му жи­вуть при­ви­ди.

А за­мок Па­ла­нок (Му­ка­чів­ський за­мок) по­бу­до­ва­ний на 68;ме­тро­вій вул­ка­ні­чній го­рі. Мав 14 обо­рон­них веж.

Від де­яких зам­ків, на жаль, за­ли­ши­ли­ся ли­ше ру­ї­ни...

У яких зам­ках, мо­жли­во, по­бу­вав ти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.