КОРОЛЕВА ЗАБОРОНИЛА

Barvinok - - News -

До ціє дрі­бни­чки ми зви­кли і не за­ми­слю­є­мо­ся, що пі­сля ви­ко­ри­ста­н­ня ви­ки­да­є­мо її на смі­тник. А во­на роз­кла­да­ти­ме­ться і отру­ю­ва­ти­ме дов­кі­л­ля 200 ро­ків! Що­дня їх ви­го­тов­ля­ють пів­мі­льяр­да штук.

У Ве­ли­ко­бри­та­нії ре­сто­ра­ни швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня McDonald's за­мі­нять ... ... на па­пе­ро­ві. Бо для їх ви­го­тов­ле­н­ня за­тра­ча­є­ться мен­ше еле­ктро­енер­гії, во­ни швид­ко роз­кла­да­ю­ться і не шко­дять дов­кі­л­лю.

На по­ча­тку цьо­го ро­ку королева Ан­глії Єли­за­ве­та ІІ заборонила ви­ко­ри­ста­н­ня пла­сти­ку в ре­сто­ра­нах на те­ри­то­рії ко­ро­лів­сько­го дво­ру.

Пр­опу­ще­ні сло­ва під­ка­же кру­ти­го­лов­ка. Впи­ши лі­те­ри над ри­ска­ми. Ци­фри під ни­__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 4,1 3,4 1,2 5,1 2,3 5,4 1,4 3,1 4,3 4,2 __ __ __ __ __ __ __ __

2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 1,3 1,1 5,3 ми озна­ча­ють: пер­ша — но­мер пта­ха, дру­га — лі­те­ру, яку тре­ба взя­ти з йо­го на­зви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.