ПРО ТОМАТИ

Barvinok - - News -

Ми зна­є­мо по­мі­дор як одно­рі­чну ро­сли­ну. Однак у де­яких кра­ї­нах він пло­до­но­сить кіль­ка ро­ків.

То­мат мі­стить ві­та­мі­ни А і С, каль­цій та ка­лій. Усьо­го ві­до­мо більш як 7 ти­сяч сор­тів по­мі­до­рів.

uТо­ма­ти на 95 від­со­тків скла­да­ю­ться з

во­ди.

uЗа­со­ле­ні зе­ле­ні по­мі­до­ри збе­рі­га­ють май­же всі ко­ри­сні ре­чо­ви­ни.

uТо­ма­тний сік по­кра­щує за­галь­не са­мо­по­чу­т­тя. У склян­ці со­ку та­ка ж кіль­кість ві­та­мі­ну А, що й у ста гра­мах сві­жої мор­кви.

uСві­жі по­мі­до­ри кра­ще за­сво­ю­ю­ться з

олі­єю.

uЄв­ро­пей­ці отри­му­ють з то­ма­тів біль­ше ві­та­мі­нів, ніж з ін­ших ово­чів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.