ЖОВ­ТІ, СИНІ, ЗЕ­ЛЕ­НІ...

Чи­тай з ма­мою і ба­бу­сею!

Barvinok - - News -

uКо­лір ово­чів і фру­ктів впли­ває на твоє здо­ров'я. Чим він яскра­ві­ший, тим кра­щий у те­бе бу­де апе­тит.

uЖов­ті, оран­же­ві (мор­ква, ди­ня, ку­ку­ру­дза, гар­буз, ци­тру­со­ві) — змі­цню­ють іму­ні­тет, по­кра­щу­ють зір і ро­бо­ту сер­ця.

uСи­ні, фі­о­ле­то­ві (ви­но­град, сли­ви, чор­ни­ця, ба­кла­жан) — по­лі­пшу­ють пам'ять, "про­га­ня­ють" без­со­н­ня, за­спо­ко­ю­ють.

uЧер­во­ні (яблу­ка, по­мі­до­ри, чер­во­ний пе­рець, бу­ряк) — по­кра­щу­ють ро­бо­ту сер­ця, кро­во­но­сної си­сте­ми.

uЗе­ле­ні (са­лат, шпи­нат, бро­ко­лі, стрю­чко­ва ква­со­ля) — по­лі­пшу­ють зір, змі­цню­ють кіс­тки і зу­би.

uБі­лі (кар­то­пля, ци­бу­ля, гри­би, цві­тна ка­пу­ста) — змі­цню­ють сер­це і нор­ма­лі­зу­ють рі­вень хо­ле­сте­ри­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.