НАЙКОРИСНІШИЙ ФРУКТ

Barvinok - - News -

Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків уче­ні пра­гну­ли з'ясу­ва­ти, який же фрукт найкорисніший. І ви­зна­ли та­ким ЯБЛУКО! Чо­му?

uМі­стить ба­га­то ві­та­мі­нів, мі­кро­еле­мен­тів.

uЗмі­цнює іму­ні­тет. uЗа­по­бі­гає ба­га­тьом за­хво­рю­ва­н­ням. uПо­лі­пшує пам'ять. uЗмен­шує вплив ра­ді­а­ції на ор­га­нізм. uЙо­го мо­жна вжи­ва­ти з ранн­ньо­го ві­ку. Ка­жуть: якщо з'їда­ти по одно­му яблу­ку в день, то не тре­ба бу­де хо­ди­ти до лі­ка­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.