Одуд ма­ску­валь­ник

Barvinok - - News -

важ­ко сплу­та­ти з ін­шим пта­хом. Йо­го ви­рі­зня­ють сму­га­сте чор­но&бі­ле опе­ре­н­ня, дов­гий тон­кий дзьоб і ви­со­кий ру­дий чуб­чик на го­ло­ві. За­зви­чай він скла­де­ний на­зад, але ко­ли птах при­зем­ля­є­ться, то роз­пу­скає йо­го,

на­че ві­я­ло. Цих пта­хів ча­сто мо­жна по­ба­чи­ти на сіль­ських пу­тів­цях, де во­ни раз у раз по­вто­рю­ють "уд&уд&уд", за що й ді­ста­ли свою на­зву. Одуд уміє ори­гі­наль­но і во­дно­час про­сто ря­ту­ва­ти­ся від во­ро­гів. У ра­зі не­без­пе­ки він ля­гає на зем­лю, роз­пла­стує кри­ла, а дзьоб під­ні­має до­го­ри. У та­кій

по­зі йо­го май­же не­мо­жли­во по­мі­ти­ти, адже опе­ре­н­ня пта­ха зли­ва­є­ться з по­жу­хлою тра­вою, а дзьоб на­га­дує зла­ма­ну

су­ху сте­бли­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.