По­ві­тря­ний змій чи… змія?

Barvinok - - News -

До ди­во­ви­жних тва­рин, які вмі­ють лі­та­ти без крил, на­ле­жать і 5 ви­дів змій (зо­ло­та

та ін.). Во­ни во­дя­ться у тро­пі­чних лі­сах Пів­ден­ної та Пів­ден­но&Схі­дної Азії, а та­кож на Фі­ліп­пін­ських остро­вах.

Як пла­зун, що звик пов­за­ти, пе­ре­тво­рю­є­ться на по­ві­тря­ну змію — справ­жньо­го лі­ту­на?

Спер­шу він скру­чу­є­ться, не­мов ко­ту­шка, по­тім, різ­ко ви­тя­гу­ю­чись май­же у пря­му лі­нію, ду­же роз­ши­рює ре­бра — шкі­ра, на­тя­гну­та між ни­ми, утво­рює ні­би па­ра­шут. Змія силь­но від­штов­ху­є­ться від де­ре­ва і пла­не­рує в по­ві­трі. У та­кий спо­сіб ці змії мо­жуть пе­ре­мі­ща­ти­ся на від­стань більш як 100 ме­трів (дов­жи­на фут­боль­но­го по­ля!).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.