РОЗКАЖЕ ПРО ВДАЧУ

Barvinok - - News -

Дрі­бнень­кі лі­те­ри — 3, тро­хи біль­ші — 7, се­ре­дні —11, ве­ли­кі — 20 ба­лів.

Ду­же влі­во — 2, злег­ка влі­во — 5, на­хил злег­ка впра­во — 14, різ­ко впра­во — 6, пря­мі — 10 ба­лів.

Кру­гля­сті —

9, не­ви­ра­зні, "ля­пу­ва­ті" — 10, не­згра­бні, ву­глу­ва­ті — 19 ба­лів.

Ряд­ки в'ються до­го­ри — 16, пря­мі — 12, спов­за­ють до­ни­зу — 1 бал.

Ряд­ки лег­кі, без на­ти­ску — 8, на­тиск се­ре­дній — 15, з від­чу­тним на­ти­ском, аж па­пір про­дав­ле­но — 21 бал.

Лі­те­рам у сло­ві ті­сно — 11, лі­те­ри одна з одною не пов'яза­ні —18, "ві­не­грет", лі­те­ри пов'яза­ні і так, і сяк —15.

По­черк ста­ран­ний, аку­ра­тний — 13, не­рів­ний, окре­мі сло­ва не­ро­збір­ли­ві — 9, по­черк не­дба­лий — 4 ба­ли.

Вда­ча нев­рів­но­ва­же­на, із здо­ров'ям не все га­разд. Біль­ше ча­су про­водь на сві­жо­му по­ві­трі. Не за­бу­вай про ві­та­мі­ни і за­ряд­ку. Не­смі­ли­вий, бо­яз­кий, вай­лу­ва­тий, спо­кій­ний.

Не­рі­шу­чий, ти­хий, до­брий і ла­гі­дний, однак зда­тний на­по­ляг­ти на

сво­є­му. Щи­ра ду­ша, від­вер­тий, то­ва­ри­ський, іно­ді на­дмі­ру чу­тли­вий, вра­зли­вий. Осте­рі­гай­ся гру­бі­я­нів і на­хаб.

Че­сний, смі­ли­вий, рі­шу­чий, здо­га­дли­вий. Ду­ша ком­па­нії.

Стри­ма­ний, за­мкну­тий. Его­їст. Це ж

не про те­бе?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.