ОХОРОННИЦЯ ЗУБІВ

Barvinok - - News -

Ки­їв­ській Ру­сі зу­бни­ми щі­тка­ми слу­Угу­ва­ли

ду­бо­ві пен­зли­ки — гі­ло­чки, які при роз­жо­ву­ван­ні ста­ва­ли схо­жи­ми на щі­тку.

У Єв­ро­пі в се­ре­дні ві­ки зу­бні щі­тки ви­го­тов­ля­ли з кін­сько­го во­лос­ся чи сви­ня­чої ще­ти­ни. Однак мав їх не ко­жен — щі­тки бу­ли пре­дме­том роз­ко­ші, бо їхні ру­чки ро­би­ли з цін­них по­рід де­ре­ви­ни, мі­ді чи срі­бла.

Упер­ше ви­ро­бля­ти зу­бні щі­тки в Єв­ро­пі по­ча­ли в Ан­глії — у 1780 ро­ці.

Аме­ри­кан­ці на­зва­ли зу­бну щі­тку ви­на­хо­дом но­мер один у спи­ску ви­на­хо­дів, без яких во­ни не мо­гли б про­жи­ти, за­ли­ши­ли по­за­ду ав­то­мо­біль, комп'ютер, мо­біль­ний те­ле­фон.

Пам'ятай: пі­сля хво­ро­би не­об­хі­дно при­дба­ти но­ву зу­бну щі­тку, щоб уни­кну­ти по­втор­но­го за­ра­же­н­ня ба­кте­рі­я­ми.

Пра­цьо­ви­ті му­ра­хи ре­тель­но го­ту­ю­ться до зи­ми: за­па­са­ю­ться їжею, пе­ре­ві­ря­ють усі від­сі­ки в му­ра­шни­ку, ри­ють но­ві. Ви­хо­ди з до­мів­ки за­ту­ля­ють су­хою тра­вою, зем­лею, гли­ною. Під час від­ли­ги де­які мо­жуть від­кри­ва­ти — для про­ві­трю­ва­н­ня.

Зи­му­ють удо­ма, пе­ре­мі­стив­шись у глиб­ші ка­ме­ри. Є ви­ди му­рах, які узим­ку сплять. Ін­ші про­дов­жу­ють пра­цю­ва­ти, однак уже не так актив­но, як улі­тку.

Ті­ло му­рав­ля мо­же ви­три­ма­ти тем­пе­ра­ту­ру до 50 гра­ду­сів мо­ро­зу. Це то­му, що на­ко­пи­чує ве­ли­ку кіль­кість цукри­стих ре­чо­вин. Во­ни не да­ють рі­ди­ні (кро­ві) за­мер­зну­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.