СЛОВОГРАЙ

ДЕ ТИ БАЧИВ НАГОЛОВОК?

Barvinok - - News -

Пра­виль­но роз­тлу­ма­чив сло­во і зна­йшов у ньо­му най­біль­ше слів Дми­тро АСТІОН із Ки­їв­ської обла­сті — він отри­має ро­зум­ний приз — кни­гу.

А хто зна­йде най­біль­ше слів (імен­ни­ків у на­зив­но­му від­мін­ку пе­ре­став­ля­н­ням лі­тер) у сло­ві

Що во­но озна­чає?

Пе­ре­мо­жець кон­кур­су отри­має приз. Ска­жі­мо, у цьо­му но­ме­рі по­над два

де­ся­тки від­по­від­ей на ві­чні "Хто? Що? Як?.." та по­ді­бні. За рік їх на­бе­ре­ться до 250, во­ни за­йма­ють ли­ше чверть жур­на­лу, але це об­сяг книж­ки, за яку ви за­люб­ки ви­кла­де­те со­тню гри­вень. А за чо­ти­ри ро­ки ва­ша ди­ти­на про­чи­тає у "Бар­він­ку" до ти­ся­чі та­ких по­ві­дом­лень. Спро­буй­те ли­ше уяви­ти со­бі, скіль­ки ва­жли­во­го з'яви­ться в її ро­зум­ній го­лів­ці. Це окрім шкіль­ної про­гра­ми та всьо­го ін­шо­го. У неї скла­да­ти­ме­ться кар­ти­на ре­аль­но­го сві­ту з йо­го за­ко­на­ми і пра­ви­ла­ми жи­т­тя, во­на кра­ще ро­зу­мі­ти­ме вас, біль­ше ста­ра­ти­ме­ться удо­ма та в шко­лі.

На­віть ко­ли ваш шко­ля­рик із "Бар­він­ком" ли­ше пер­ший рік, у ньо­го, ма­буть, уже ви­ни­кло від­чу­т­тя то­го, що він ве­де йо­го впе­ред. Якщо це так, то чо­му б не ска­за­ти про це ін­шим, по­ка­за­ти жур­нал на ба­тьків­ських збо­рах, роз­по­ві­сти про ньо­го у со­цме­ре­жі чи в ін­ший спо­сіб.

"Бар­ві­нок" зав­жди опи­рав­ся на під­трим­ку ба­тьків, учи­те­ля. Ни­ні во­на по­трі­бна як ні­ко­ли ра­ні­ше. Пе­ред­пла­та на 2019 рік уже роз­по­ча­ла­ся. Хо­ча ці­ни на пе­рі­о­ди­ку від­чу­тно зро­сли, вар­тість "Бар­він­ку", як зав­жди, ниж­ча від ін­ших. Але те­пер пе­ред­пла­чу­ва­ти­ме­мо йо­го окре­мо на І пів­річ­чя і на ІІ пів­річ­чя. Ре­да­кція за­вер­шує під­го­тов­ку но­вих ці­ка­вих про­е­ктів, яки­ми за­хо­пи­ться ва­ша ди­ти­на.

Те­пер сло­во за ва­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.