?

Barvinok - - News -

Ві­дга­дай за­гад­ку: "Лі­зу­Qлі­зу по за­лі­зу й на ре­ме­ні ся­ду". Що во­но та­ке? Мо­жли­во, вам, бар­він­ча­та, зна­йти відповідь і не­про­сто. А ось ва­ші ді­ду­сі зна­ють відповідь: сі­сти на

осі­дла­но­го ко­ня. Те­пер і ти за­пам'ята­єш, на­віть якщо то­бі ще не до­во­ди­ло­ся їзди­ти вер­хи. І ось чо­му. Най­ви­да­тні­ші вче­ні з усьо­го сві­ту вне­сли до де­ся­тка най­ва­жли­ві­ших від­крит­тів ми­ну­лих ти­ся­чо­літь і стре­ме­но. Та ще й ствер­джу­ють, що без стре­ме­на усі істо­ри­ки бу­ли б ... без­ро­бі­тни­ми.

Бо не не бу­ло б їм що ви­вча­ти. Як­би лю­ди­на не при­ру­чи­ла ко­ня, не на­вчи­ла­ся

їзди­ти на ньо­му й пе­ре­во­зи­ти ван­та­жі, то не з'яви­ли­ся б ве­ли­кі мі­ста, у них не роз­ви­ва­ли­ся б про­ми­сло­вість і на­у­ка... Тоб­то і Лон­дон, і Па­риж

зав­дя­чу­ють сво­їм ви­ни­кне­н­ням цій ма­лень­кій ме­та­ле­вій дуж­ці, яку під­ві­шу­ють до сі­дла шкі­ря­ним ре­ме­нем і яка до­по­ма­гає вер­шни­ку сі­да­ти на ко­ня. Не

за­був за­гад­ку: "Лі­зу­Qлі­зу по за­лі­зу..."? У Цен­траль­ну Єв­ро­пу вер­шни­ки на ко­нях при­ска­ка­ли з

те­ри­то­рії су­ча­сної Укра­ї­ни. Ста­ло­ся це ду­же дав­но, більш як

5 ти­сяч ро­ків то­му. Та ще дав­ні­ше (50 міль­йо­нів ро­ків то­му) ко­ні жи­ли в лі­сах і бу­ли зав­біль­шки як ко­ти.

Кінь, що вже на­га­ду­вав су­ча­сно­го, мав роз­мі­ри по­ні. Ти­ся­чі ро­ків лю­ди по­лю­ва­ли на ко­ней за­ра­ди м'яса і шкі­ри. А по­тім на­вчи­ли­ся за­пря­га­ти їх, їзди­ти на них і пе­ре­во­зи­ти ван­та­жі. Це бу­ло зру­чно: мо­жна бу­ло ман­дру­ва­ти і на зна­чні від­ста­ні, і швид­ше. Від­то­ді кінь став го­лов­ним за­со­бом пе­ре­су­ва­н­ня лю­дей. І впро­довж

ба­га­тьох ві­ків віз він лю­ди­ну і "при­віз" аж до су­ча­сних за­лі­зних ко­ней — ав­то­мо­бі­лів. Та ці ди­во­ви­жні ма­ши­ни не з'яви­ли­ся б, як­би сво­го ча­су не бу­ло ви­на­йде­но

стре­ме­но, стре­ме­нонь­ко, стре­мін­це. Якщо то­бі до­ве­де­ться ба­чи­ти осі­дла­но­го ко­ня, а чи й про­їха­ти­ся на ньо­му — при­ди­вись до стре­ме­на і зга­дай, скіль­ки вже ти­ся­чо­літь во­но слу­гує лю­дям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.