УЧИТЕЛІ — ЗА "БАРВІНОК"

Barvinok - - News -

Во­се­ни зав­жди отри­му­є­мо но­вих чи­та­чів — як пер­шо­кла­сни­ків, так і стар­ших. Цьо­го ра­зу най­біль­ше бу­ло з Ки­є­ва. І ось че­рез що.

На одно­му з тре­нін­гів учи­те­лям по­ча­тко­вих кла­сів сто­ли­ці за­про­по­ну­ва­ли ви­зна­чи­ти, які з най­по­ши­ре­ні­ших ди­тя­чих жур­на­лів і чим са­ме най­біль­ше від­по­від­а­ють но­вим на­вчаль­ним про­гра­мам. Ау­ди­то­рія ви­яви­лась до­сить обі­зна­ною з чи­та­цьким про­сто­ром, до­скі­пли­вою, то­му й від­по­віді бу­ли рі­зни­ми і не­спо­ді­ва­ни­ми. Та в одно­му вди­во­виж схо­жи­ми: вчи­те­лі зі­йшли­ся на то­му, що ни­ні ди­тя­че чи­та­н­ня ва­жить на­віть біль­ше, ніж ко­лись, але ли­ше те, що дає ро­зу­мі­н­ня су­ча­сно­го сві­ту й то­го, ку­ди він ру­ха­є­ться. Це ви­зна­чаль­ний кри­те­рій, за ним най­біль­ше най­ви­щих ба­лів бу­ло при­су­дже­но ва­шо­му "Бар­він­ку".

А чи за­слу­жив би він та­ку ж оцін­ку у ва­шій шко­лі, якщо по­ка­за­ти йо­го при­мір­ни­ки вчи­те­лям і ба­тькам та бо­дай ко­ро­тко роз­по­ві­сти, чим жур­нал за­хо­плює ди­ти­ну? Для вас це не­ве­ли­чкий кло­піт, а для нас сер­йо­зна під­мо­га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.