ВО­ДА З ПО­ВІ­ТРЯ

Barvinok - - News -

Уче­ні з Мас­са­чу­сет­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту (США) ви­на­йшли ..., який за 12 го­дин кон­ден­сує май­же 3 лі­тра во­ди з по­ві­тря­ної па­ри, во­ло­гість якої всьо­го 20—30 від­со­тків. Тоб­то во­ду мо­жна бу­де отри­му­ва­ти із су­хо­го по­ві­тря. До то­го ж цей ви­на­хід без­пе­чний для дов­кі­л­ля — пра­цює на со­ня­чній енер­гії.

Пр­опу­ще­не сло­во про­чи­тай у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го від­по­віді на за­гад­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.