ДОРОГА В МАЙБУТНЄ

Barvinok - - News -

Уче­ні під­ра­ху­ва­ли: до 2050 ро­ку (ти змо­жеш це пе­ре­ві­ри­ти) при­бли­зно 0,8 від­со­тка по­верх­ні на­шої пла­не­ти бу­де вкри­то шля­ха­ми. Це ду­же ба­га­то, зва­жа­ю­чи на ту кіль­кість транс­пор­ту, яка ни­ми їзди­ти­ме. Тож ви­на­хі­дни­ки ви­рі­ши­ли: до­ро­ги ма­ють ви­ро­бля­ти енер­гію. Зокре­ма, в Ки­таї уже бу­ду­ють одну з пер­ших у сві­ті ... ... . Там укла­да­ють со­ня­чні па­не­лі між про­зо­рим асфаль­том та ізо­ля­то­ра­ми. Та­ка тра­са ви­три­мує уде­ся­те­ро біль­ший тиск, ніж зви­чай­ний асфальт. Як її на­зи­ва­ють — під­ка­же кру­ти­го­лов­ка.

Впи­ши лі­те­ри над ри­ска­ми. Ци­фри під ни­ми озна­ча­ють: пер­ша — но­мер кві­тки, дру­га — лі­те­ру, яку тре­ба взя­ти з її на­зви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.