Жи­вий тер­мо­метр

Barvinok - - News -

Як ви­зна­чи­ти тем­пе­ра­ту­ру по­ві­тря без тер­мо­ме­тра? Ско­ри­стай­те­ся по­слу­га­ми… тва­рин. Де­я­кі з них умі­ють до­сить то­чно ви­зна­ча­ти тем­пе­ра­ту­ру нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща — ні­би ма­ють тер­мо­ре­гу­ля­тор.

Так, за­ле­жно від тем­пе­ра­ту­ри змі­нює ко­лір плям на гор­лі та че­рев­ці. Вран­ці, ко­ли по­ві­тря прохо­ло­дне, пля­ми зе­ле­ні. По­сту­по­во сон­це на­грі­ває по­ві­тря — і пля­ми ста­ють бі­рю­зо­ви­ми.

А в по­лу­дне­ву спе­ку во­ни яскра­во­Aси­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.