ОБМІН ЇЖЕЮ

Barvinok - - News -

Що­ро­ку в Ав­стрії ви­ки­да­ють 157 ти­сяч тонн зай­вої їжі, яка ко­штує по­над мі­льярд єв­ро. Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція "Ві­ден­ське за­сті­л­ля" ство­ри­ла он­лайн!пла­тфор­му з обмі­ну їжею між жи­те­ля­ми. Остан­ні­ми ро­ка­ми зав­дя­ки ро­бо­ті цьо­го пор­та­лу в Ав­стрії та Ні­меч­чи­ні вря­то­ва­но чи­ма­ло про­ду­ктів.

Для обмі­ну мо­жна про­по­ну­ва­ти ли­ше те, що сам охо­че з'їв би. Не обмі­ню­ю­ться стра­ви, які швид­ко псу­ю­ться, з ви­ко­ри­ста­н­ням сві­жих яєць, мо­ло­чних про­ду­ктів і фар­шу.

Ху­до­жник В. ДУНАЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.