ХО­ЧЕШ СТА­ТИ 104 им СТИПЕНДІАТОМ?

Barvinok - - News -

"Барвінок" — єди­ний се­ред ди­тя­чих ви­дань уста­но­вив імен­ну сти­пен­дію для сво­їх чи­та­чів.

Уже 103 шко­ля­рі в усіх ку­то­чках Укра­ї­ни отри­му­ва­ли гро­шо­ві сти­пен­дії від жур­на­лу. А ти хо­чеш ста­ти 104!им стипендіатом? Ви­ко­най усі зав­да­н­ня № 11 і на­ді­шли від­по­віді ра­зом із пе­ред­пла­тною кви­тан­ці­єю на 2019 рік до ре­да­кції.

Ма­ти вла­сні гро­ші — кру­то! З "Бар­він­ком" мрії збу­ва­ю­ться!

Я, ко­роль слав­но­зві­сної кра­ї­ни Му­дра­ге­лії Му­дри­ло Пер­ший і Остан­ній, хо­чу роз­по­ві­сти вам, му­дра­гель­ки, про но­ву при­го­ду мого су­сі­ди Рду­мор­ти­ха.

Зна­йшов він у сво­є­му зам­ку ста­ро­вин­ну кар­ту, до­слі­див її і зро­зу­мів, що во­на мо­же при­ве­сти йо­го до скар­бу.

І пі­шов Рду­мор­тих ука­за­ним на ній шля­хом. Та ду­же ква­пив­ся і був не­о­ба­чним. Тож про­ва­лив­ся у за­ча­кло­ва­ну пе­че­ру — там ко­лись жив ча­клун Ки­тпо­нис.

Ви­бра­ти­ся з неї Рду­мор­тих змо­же, ді­знав­шись се­крет ча­клу­на, який ви­шкря­ба­но на сті­ні пе­че­ри.

Рду­мор­тих спи­сав йо­го на па­пір, а ще ко­ро­тень­ко пе­ре­по­вів при­го­ду, прив'язав ци­дул­ку до но­ги сво­го вче­но­го па­пу­ги Му­зо­ра, і той при­ніс її ме­ні до Па­ла­цу Му­дро­сті.

Му­зор про­кри­чав: "Ря­туй­те! Ря­туй­те!" і пі­сля то­го, як я відв'язав за­пи­ску, по­ле­тів на­зад — до Рду­мор­ти­ха.

Тож ря­туй­мо ра­зом мого су­сі­ду — спро­буй­те, бар­він­ча­та, роз­ши­фру­ва­ти се­крет ча­клу­на Ки­тпо­ни­са. Най­кмі­тли­ві­ший із вас отри­має по­да­ру­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.