УКРА­ЇН­ЦІ РО­СТУТЬ

"Де жи­вуть най­ви­щі лю­ди?

Barvinok - - News - Іван БАГЛАЙ, Чер­ні­гів­ська обл."

Най­ви­щі у сві­ті лю­ди — гол­ланд­ці. Се­ре­дній зріст там­те­шніх жі­нок — 178, чо­ло­ві­ків — 192 сан­ти­ме­три. Осо­бли­во "під­ро­сли" жи­те­лі ці­єї кра­ї­ни про­тя­гом остан­ніх 20 ро­ків.

Уче­ні по­ясню­ють це тим, що гол­ланд­ці є но­сі­я­ми спе­ци­фі­чних ге­нів ро­сту. А їхню дію по­си­лює здо­ро­ва їжа: ово­чі, фру­кти та ри­ба.

Се­ре­дній зріст укра­їн­ської жін­ки — 163,7, чо­ло­ві­ка — 175,3 ме­тра. Однак ці по­ка­зни­ки змі­ню­ю­ться: ону­ки за­зви­чай ви­ро­ста­ють ви­щи­ми за ба­бусь і ді­ду­сів.

Що ти ро­биш, аби під­ро­сти?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.