СВЯ­ТО СНІГОВИКІВ

"Ко­ли від­зна­ча­ють день сніговиків?

Barvinok - - News -

В

Ле­ся СОРОКА, Дні­про­пе­тров­ська обл."

се­сві­тній день сніговиків — 18 сі­чня — за­про­по­ну­вав від­зна­ча­ти ні­ме­цький ко­ле­кціо­нер Кор­не­лі­ус Гре­цт, який зі­брав по­над 3000 їхніх зо­бра­жень. Йо­го ко­ле­кцію за­не­се­но до Кни­ги

ре­кор­дів Гін­не­са. Чо­му са­ме цьо­го дня? По пер­ше, ці­єї по­ри в ба­га­тьох кра­ї­нах ле­жить сніг. По дру­ге, чи­сло 18 на­га­дує сні­го­ву ба­бу, яка три­має в ру­ках мі­тлу.

Не за­будь і ти 18 сі­чня злі­пи­ти сні­го­ви­ка. Однак щой­но ви­па­де пер­ший сніг — по­чи­най тре­ну­ва­ти­ся. Лі­пи сніговиків рі­зних*рі­зних, ви­га­дуй для них усі­ля­кі при­кра­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.