ЧОРНА ТІНЬ

"На Мі­ся­ці є тінь? Ар­тем КРУК, Жи­то­мир­ська обл."

Barvinok - - News -

Ко­ли аме­ри­кан­ські астро­нав­ти Ніл Арм­стронг і Базз Ол­дрін у ли­пні 1969 ро­ку впер­ше сту­пи­ли на мі­ся­чну по­верх­ню, то ду­же зди­ву­ва­ли­ся там­те­шній ті­ні. Во­на на Мі­ся­ці чорна (че­рез від­су­тність атмо­сфе­ри). По­тра­пля­ю­чи в тінь, астро­нав­ти не ба­чи­ли сво­їх ніг (а в не­бі сві­ти­ло яскра­ве сон­це).

Це ста­ло про­бле­мою і для уча­сни­ків на­сту­пних мі­ся­чних екс­пе­ди­цій. Во­ни не мо­гли ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня з об­слу­го­ву­ва­н­ня ко­ра­бля, бо не ба­чи­ли, що ро­блять їхні ру­ки. До то­го ж ті­ні са­мих до­слі­дни­ків ма­ли ще й га­ло — яскра­вий оре­ол.

Якою уяв­ля­єш свою ман­дрів­ку на Мі­сяць?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.